Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOKESČIO UŽ VALSTYBINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS ĮSTATYMO NR. I-1163 5, 6, 7, 8 straipsnių ir 2 PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m.                  d. Nr.

Vilnius

 

 

 

 

 

1 straipsnis. Įstatymo 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius, išskyrus mokestį už medžiojamųjų gyvūnų išteklius, mokėtojai yra fiziniai ir juridiniai asmenys, išgaunantys šiuo įstatymu apmokestinamus valstybinius gamtos išteklius, kuriems išgauti reikalingas Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo, kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotas leidimas arba jie yra registruoti Lietuvos Respublikos vandens įstatymo nustatyta tvarka.“

 

2 straipsnis. Įstatymo 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Šio įstatymo 1 ir 2 prieduose nustatyti tarifai mokesčio mokėtojo indeksuojami pagal Lietuvos statistikos departamento apskaičiuojamą ir Oficialiosios statistikos portale skelbiamą mokestinių metų vartotojų kainų indeksą. Vartotojų kainų indeksas nustatomas palyginus mokestinių metų kainas su 2014 metų gruodžio mėnesio kainomis.“

 

3 straipsnis. Įstatymo 7 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai.“

 

4 straipsnis. Įstatymo 8 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 8 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Mokestinį patikrinimą atlieka Aplinkos ministerijos įgaliota institucija šios institucijos nustatyta tvarka, vadovaudamasi šio įstatymo ir Mokesčių administravimo įstatymo nuostatomis tiek, kiek tai nenumatyta šiame ir kituose įstatymuose.“

2. Papildyti 8 straipsnį nauja 5 dalimi ir ją išdėstyti taip:

5. Mokestiniai patikrinimai atliekami vadovaujantis paskutine priimta mokestinio laikotarpio, kurio mokestis tikrinamas, deklaracija iki mokestinio patikrinimo pradžios. Patikslinti deklaracijos duomenys, turintys įtakos prievolės dydžiui, nevertinami, jeigu jie buvo pateikti jau prasidėjus mokestiniam patikrinimui, kurio pradžia laikoma pranešimo dėl mokestinio patikrinimo išsiuntimo elektroniniu paštu arba registruotu laišku diena.“

3. Papildyti 8 straipsnį nauja 6 dalimi ir ją išdėstyti taip:

6. Konsultacijas ir informaciją mokesčio už valstybinius gamtos išteklius apskaičiavimo ir deklaravimo klausimais mokesčio mokėtojui teikia Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos įgaliota institucija šios institucijos nustatyta tvarka.“

 

5 straipsnis. Įstatymo 2 priedo pakeitimas

1. Pakeisti Įstatymo 2 priedo 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1.

Požeminis vanduo, išskyrus mineralinį vandenį:

a) vandens tiekėjo tiekiamas namų ūkio reikmėms ir patalpų šildymui

b) juridinių asmenų naudojamas komerciniams tikslams, supilstytas į tarą

c) kitas (a ir b punktuose nenurodytas) požeminis vanduo

d) fizinių ir juridinių asmenų naudojamas žemės ūkio veiklai, išskyrus požeminį vandenį, naudojamą žemės ūkio produktams perdirbti ir iš jų pagamintiems maisto ar ne maisto produktams realizuoti

m3

 

 

0,03

 

4,29

 

0,10

 

0,02“

 

2. Pakeisti Įstatymo 2 priedo 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

„4.

Paviršinis vanduo pramonei ir žemės ūkiui

m3

0,02“

 

6 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1.  Šis įstatymas, išskyrus šio įstatymo 4 straipsnį ir šio straipsnio 2 ir 3 dalį, įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

2.  Šio įstatymo 4 straipsnis įsigalioja 2022 m. liepos 1 d.

3Aplinkos ministras ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininkas, aplinkos ministro įgaliota institucija iki 2022 m. liepos 1 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas