Projektas

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

 

DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2018 M. GRUODŽIO

21 D. NUTARIMO NR. O3E-459 „DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ

ĮMONIŲ APSKAITOS ATSKYRIMO TAISYKLIŲ IR SUSIJUSIŲ

REIKALAVIMŲ SĄVADO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m.                   Nr. O3E-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 13 ir 17 punktu, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos lyginamosios analizės aprašo, patvirtinto Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau ‒ Taryba) 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-218 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo“ (2023 m. spalio 27 d. nutarimo Nr. O3E-1602 redakcija) ir atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus 2023 m.              pažymą Nr. O5E-      „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-459 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo taisyklių ir susijusių reikalavimų sąvado patvirtinimo“ pakeitimo“, Taryba nutaria:

1. Pakeisti Tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-459 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo taisyklių ir susijusių reikalavimų sąvado patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas) 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2.1. Sąvadas taikomas rengiant ir teikiant 2019 metų ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių duomenis;

2.2. rengiant ir teikiant 2018 metų ir ankstesnių ataskaitinių laikotarpių duomenis, taikoma Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo;

2.3. nurašyto į sąnaudas ilgalaikio turto vertė, susidariusi dėl Sąvado 1 priede pakeistų nusidėvėjimo (amortizacijos) laikotarpių, pripažįstama paskirstomosiomis sąnaudomis.“

2. Pakeisti Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, garantinio geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo taisyklių ir susijusių reikalavimų sąvadą, patvirtintą Tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-459 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Sąvadas):

2.1. Pakeisti Sąvado 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

13. Ūkio subjektas ataskaitinio laikotarpio pajamas turi paskirstyti tiesiogiai paslaugoms, sudarančioms verslo vienetus, remdamasis atsiskaitymų su vartotojais ir abonentais sistemos įrašais ir apmokėjimui išrašytų sąskaitų (sąskaitų tvarkymo sistemos) informacija. Jeigu ataskaitinio laikotarpio pajamų negalima tiesiogiai priskirti konkrečioms paslaugoms (verslo vienetams), pajamos paskirstomos naudojant atitinkamus pajamų paskirstymo kriterijus ir laikantis Sąvado 8 punkte nurodytų principų.“

2.2. Pakeisti Sąvado 16.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

16.2. kai ilgalaikis turtas yra susijęs su keliais verslo vienetais ar keliomis paslaugomis, jo vertė paskirstoma netiesiogiai atitinkamiems verslo vienetams ar atitinkamoms paslaugoms pagal tai, kokia apimtimi ilgalaikis turtas naudojamas verslo vieneto veikloje ar paslaugos teikimo veikloje, naudojant ekonomiškai pagrįstus paskirstymo kriterijus ir laikantis Sąvado 8 punkte nurodytų principų;“

2.3. Pakeisti Sąvado 16.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

16.4. Ūkio subjektui, vykdančiam ilgalaikio turto paskirstymą Sąvado 11 punkte nurodytiems verslo vienetams ir paslaugoms, draudžiama reguliuojamų kainų paslaugoms ir atitinkamiems verslo vienetams, į kurių sudėtį įeina reguliuojamųjų kainų paslaugos, priskirti:“

2.4. Pakeisti Sąvado 17 punktą ir jį išdėstyti taip:

17. Perkeliant duomenis iš finansinės apskaitos registrų į reguliavimo apskaitos sistemą, geriamojo vandens ir nuotekų neatsiskaitomųjų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų, geriamojo vandens ir nuotekų siurblių vertės nurodomos Sąvado 5 ir 6 prieduose arba Sąvado 4 priede. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų vertės Sąvado 4, 5 ir 6 prieduose turi būti tiesiogiai priskiriamos Apskaitos verslo vienetui.“

2.5. Pakeisti Sąvado 18 punktą ir jį išdėstyti taip:

18. Ūkio subjektas veikloje patiriamas sąnaudas nustato vadovaudamasis finansinės apskaitos registrų įrašais, pagal kuriuos buvo sudarytas finansinių ataskaitų rinkinys, išskyrus ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas. Perkeldamas duomenis iš finansinės apskaitos registrų į reguliavimo apskaitos sistemą, Ūkio subjektas privalo:

18.1. užtikrinti, kad būtų perkelti visi bei teisingi duomenys;

18.2. į reguliavimo apskaitos sistemą perkeliamas sąnaudas suskirstyti į Sąvado 19 punkte nurodytas sąnaudų grupes, remdamasi sąnaudų vienarūšiškumu (homogeniškumu);

18.3. užtikrinti, kad reguliavimo apskaitos sistemoje būtų galimybė patikrinti sąnaudų perkėlimo išsamumą bei teisingumą.“

2.6. Pakeisti Sąvado 27.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

27.5. patirtas palūkanų sąnaudas, išskyrus:

27.5.1. sąnaudas, kurios reikalingos padengti apyvartinių lėšų trūkumą vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 16 d. pasitarimo sprendimo (protokolo Nr. 14) priede numatytas priemones, kartu atsižvelgiant į įtrauktų į Sąrašą vartotojų ir abonentų, mokestinių prievolių atidėjimą per laikotarpį nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje pradžios iki karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje atšaukimo ir du mėnesius po jo. Reguliuojamų kainų paslaugoms ir atitinkantiems verslo vienetams gali būti priskiriamos tiek jau sudarytų paskolų, tiek naujų, Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino laikotarpiu sudarytų trumpalaikių paskolų (iki vienerių metų), skirtų subalansuoti Ūkio subjekto finansinius srautus Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino laikotarpiu, palūkanų sąnaudos. Reguliuojamų kainų paslaugoms ir atitinkantiems verslo vienetams draudžiama priskirti minėtų paskolų palūkanų dalį, viršijančią Lietuvos banko skelbiamų nefinansinėms korporacijoms (bendrovėms) suteiktų naujų paskolų eurais, kurių trukmė trumpesnė nei vieneri metai, atitinkamo mėnesio palūkanų normų vidurkį. Palūkanų normų vidurkis nustatomas atsižvelgiant į Ūko subjekto naujai sudarytos paskolų sutarties datą;

27.5.2. reguliuojamai veiklai priskirtų trumpalaikių paskolų faktinių palūkanų sąnaudų dalį neviršijančią paskolos sutarties sudarymo datai Lietuvos banko skelbiamos Lietuvos pinigų finansų įstaigų (bankų, užsienio bankų filialų ir kredito unijų) tikrųjų naujų paskolų ne finansų bendrovėms pradinio palūkanų fiksavimo laikotarpio iki 1 metų palūkanų normos;“

2.7. Pakeisti Sąvado 1 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2.8. Pakeisti Sąvado 3 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2.9. Pakeisti Sąvado 6 priedą ir jį išdėstyti  nauja redakcija (pridedama).

2.10. Pakeisti Sąvado 7 priedą ir jį išdėstyti  nauja redakcija (pridedama).

2.11. Pakeisti Sąvado 8 priedą ir jį išdėstyti  nauja redakcija (pridedama).

2.12. Pakeisti Sąvado 10 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2.13. Pakeisti Sąvado 11 priedą ir jį išdėstyti  nauja redakcija (pridedama).

2.14. Pakeisti Sąvado 12 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2.15. Pakeisti Sąvado 13 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

3. Nustatyti, kad šis nutarimas taikomas rengiant ir teikiant 2023 metų ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių duomenis.

 

 

 

Tarybos pirmininkas