Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2011 M. GRUODŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. D1-933 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 2.06.04:2014 „GATVĖS IR VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAI. BENDRIEJI REIKALAVIMAI“PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m.                    d. Nr.      

Vilnius

 

P a k e i č i u statybos techninį reglamentą STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014“ „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“:

1Pakeičiu 1071 punktą ir jį išdėstau taip:

1071. Statomuose negyvenamuosiuose pastatuose ar jiems priskirtinose automobilių stovėjimo aikštelėse turi būti įrengta 20 procentų bendrų automobilių stovėjimo vietų skaičiaus elektromobilių įkrovimo prieigų, jei pastate ar jam priklausančioje automobilių stovėjimo aikštelėje planuojama įrengti daugiau kaip penkias automobilių stovėjimo vietas.

1071.1. Rekonstruojamuose, atnaujinamuose (modernizuojamuose) ar remontuojamuose negyvenamuosiuose pastatuose ar jiems priskirtinose automobilių stovėjimo aikštelėse turi būti įrengta 20 procentų bendrų automobilių stovėjimo vietų skaičiaus elektromobilių įkrovimo prieigų, jei pastate ar jam priklausančioje automobilių stovėjimo aikštelėje yra daugiau kaip penkios automobilių stovėjimo vietos ir atliekant išvardytus darbus planuojama rekonstruoti, atnaujinti (modernizuoti) ar remontuoti ir automobilių stovėjimo aikštelę, pastato elektros ar automobilių stovėjimo aikštelės elektros infrastruktūrą;

2Papildau 1072 punktu:

„1072. Statomuose gyvenamuosiuose pastatuose ar jiems priskirtinose automobilių stovėjimo aikštelėse turi būti įrengta 20 procentų bendrų automobilių stovėjimo vietų skaičiaus elektromobilių įkrovimo prieigų ir kabelių kanalų infrastruktūra, t. y. elektros kabelių kanalai, kad būtų galima vėliau įrengti kiekvienoje automobilių stovėjimo vietoje elektromobilių įkrovimo prieigas, jei pastate ar jam priklausančioje automobilių stovėjimo aikštelėje planuojama įrengti daugiau kaip penkias automobilių stovėjimo vietas.

1072.1. Rekonstruojamuose, atnaujinamuose (modernizuojamuose) ar remontuojamuose gyvenamuosiuose pastatuose ar jiems priskirtinose automobilių stovėjimo aikštelėse turi būti įrengta 20 procentų bendrų automobilių stovėjimo vietų skaičiaus elektromobilių įkrovimo prieigų ir kabelių kanalų infrastruktūra, t. y. elektros kabelių kanalai, kad būtų galima vėliau įrengti kiekvienoje automobilių stovėjimo vietoje elektromobilių įkrovimo prieigas, jei pastate ar jam priklausančioje automobilių stovėjimo aikštelėje yra daugiau kaip penkios automobilių stovėjimo vietos ir atliekant išvardytus darbus planuojama rekonstruoti, atnaujinti (modernizuoti) ar remontuoti ir automobilių stovėjimo aikštelę, pastato elektros ar automobilių stovėjimo aikštelės elektros infrastruktūrą.

 

 

 

 

 

Aplinkos ministras