Projektas                                                                                                       

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

TABAKO, TABAKO GAMINIŲ IR SU JAIS SUSIJUSIŲ GAMINIŲ KONTROLĖS

ĮSTATYMO NR. I-1143 2, 41, 84, 85, 9 11 STRAIPSNIŲ

IR 2 PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                     d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Papildyti 2 straipsnį 151 dalimi:

151. Kaitinamojo tabako gaminys – naujoviškas tabako gaminys, kuris kaitinamas tam, kad iš jo išsiskirtų nikotinas ir kitos cheminės medžiagos, kuriuos įkvepia vartotojas (-ai), ir kuris pagal savybes yra bedūmis tabako gaminys arba rūkomojo tabako gaminys.“   

 

2 straipsnis. 41 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 41 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Šio straipsnio 1 ir 4 dalyse nustatyti draudimai taikomi cigaretėms, suktinių tabakui ir kaitinamojo tabako gaminiams.“  

 

3 straipsnis. 84 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 84 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

84 straipsnis. Kitų rūkomojo tabako gaminių, išskyrus cigaretes, suktinių tabaką, vandens pypkių tabaką ir kaitinamojo tabako gaminius, ženklinimas“.

2.   Pakeisti 84 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Kitų rūkomojo tabako gaminių, išskyrus cigaretes, suktinių tabaką, vandens pypkių tabaką ir kaitinamojo tabako gaminius, atveju nėra taikoma prievolė pateikti šio Įstatymo 82 straipsnio 2 dalyje nustatytą informacinį pranešimą ir šio Įstatymo 83 straipsnyje nustatytus kombinuotuosius įspėjimus apie galimą žalą sveikatai. Kartu su šio Įstatymo 82 straipsnio 1 dalyje nurodytu bendruoju įspėjimu ant kiekvieno tų gaminių vienetinio pakelio ir ant bet kokios jų išorinės pakuotės turi būti vienas iš šio Įstatymo 1 priede nurodytų tekstinių įspėjimų. Šio Įstatymo 82 straipsnio 1 dalyje nurodytame bendrajame įspėjime turi būti pateikta šio Įstatymo 83 straipsnio 3 dalyje nurodyta informacija, susijusi su metimu rūkyti.

 

4 straipsnis. 85 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 85 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

85 straipsnis. Bedūmių tabako gaminių, įskaitant bedūmius kaitinamojo tabako gaminius, ženklinimas“.

2. Pakeisti 85 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Ant kiekvieno bedūmių tabako gaminių, įskaitant bedūmius kaitinamojo tabako gaminius, vienetinio pakelio ir ant bet kokios jų išorinės pakuotės pateikiamas įspėjimas apie galimą žalą sveikatai: „Šis tabako gaminys kenkia jūsų sveikatai ir sukelia priklausomybę.“

 

5 straipsnis. 911 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 911 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

„6. Tuo atveju, kai naujoviškame tabako gaminyje, išskyrus kaitinamąjį tabako gaminį, yra naudojami priedai, suteikiantys pridėtinį tabako gaminio skonį ir kvapą, šie priedai negali didinti šių naujoviškų tabako gaminių aerozolių toksiškumo. Be to, toks naujoviškas tabako gaminys, vienetiniai pakeliai ar bet kokia jų išorinė pakuotė ar kita vartotojams teikiama informacija apie naujovišką tabako gaminį negali būti susiję ir apibūdinami žodžiais, kurie yra ar gali būti siejami su saldainiais, saldumynais, vaikų žaislais, animaciniais personažais ar kitokio pobūdžio informacija, skatinančia nepilnamečių asmenų susidomėjimą naujoviškais tabako gaminiais ar jų vartojimą.“

 

6 straipsnis. 2 priedo pakeitimas

Pakeisti 2 priedo 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5. 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/40/ES dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimo ir kuria panaikinama Direktyva 2001/37/EB su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2022 m. birželio 29 d. Komisijos deleguotąja direktyva (ES) 2022/2100, kuria dėl tam tikrų išimčių panaikinimo kaitinamojo tabako gaminiams iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/40/ES.“

 

7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis Įstatymas įsigalioja 2023 m. spalio 23 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

part_d45056e41aac41cd804d78716c29ffea_end