Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS 2018 M. RUGPJŪČIO 10 D. ĮSAKYMO NR. 1V-731 „DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS 470–790 MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

Nr.

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 48 straipsnio 2 dalimi:

1.  P a k e i č i u  Radijo ryšio plėtros 470–790 MHz radijo dažnių juostoje planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 1V-731 „Dėl Radijo ryšio plėtros 470–790 MHz radijo dažnių juostoje plano patvirtinimo“:

1.1. Pripažįstu netekusiu galios 11 punktą.

1.2. Pakeičiu 24 punktą ir išdėstau jį taip:

24. Leidimo naudoti radijo dažnius (kanalus), nurodytus Plano 5.1 (išskyrus atvejį, kai radijo dažniai (kanalai) paskirti naudoti PPDR sistemoms) ar 5.2 papunktyje, turėtojas privalo užtikrinti šiuos minimalius antžeminių sistemų plėtros reikalavimus:

24.1. jei jis turi iki 2021 m. sausio 1 d. įgytą teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 880–915 MHz ir 925–960 MHz suporuotų radijo dažnių juostų bei 1710–1785 MHz ir 1805–1880 MHz suporuotų radijo dažnių juostų – ne vėliau kaip 2025 m. sausio 1 d. įrengti antžemines sistemas ir sudaryti galimybę TEN-T (angl. Trans European Transport Network) tinklo tarptautiniuose transporto koridoriuose („Via Baltica“, „Rail Baltica“), valstybinės reikšmės magistraliniuose keliuose ir krašto keliuose (ne mažiau kaip 90 procentų kiekvieno krašto kelio ilgio), nurodytuose Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“, gauti ne mažesnės kaip 100 Mb/s siunčiamojo ryšio spartos elektroninių ryšių paslaugas; šio reikalavimo vykdymui gali naudoti ir kitus radijo dažnius (kanalus), kuriuos naudoti jis turi teisę;

24.2. ne vėliau kaip per penkerius metus nuo leidimo išdavimo dienos įrengti antžemines sistemas ir sudaryti galimybę ne mažiau kaip 80 procentų leidime nurodytos radijo dažnių (kanalų) naudojimo teritorijos esančių namų ūkių gauti ne mažesnės kaip 30 Mb/s siunčiamojo ryšio spartos elektroninių ryšių paslaugas (kai leidimu suteikta teisė naudoti radijo dažnius (kanalus), sudarančius 2x10 MHz pločio suporuotą radijo dažnių juostą) arba ne mažesnės kaip 15 Mb/s siunčiamojo ryšio spartos elektroninių ryšių paslaugas (kai leidimu suteikta teisė naudoti radijo dažnius (kanalus), sudarančius 2x5 MHz pločio suporuotą radijo dažnių juostą);

24.3. ne vėliau kaip per penkerius metus nuo leidimo išdavimo dienos antžeminėmis sistemomis pradėti teikti elektroninių ryšių paslaugas ne mažiau kaip 93 procentuose Lietuvos Respublikos teritorijos;

24.4. ne vėliau kaip per dvejus metus nuo leidimo išdavimo dienos sudaryti galimybę gauti antžeminėmis sistemomis teikiamas elektroninių ryšių paslaugas teritorijose, kurių sąrašas pateikiamas aukciono sąlygų apraše; šio reikalavimo vykdymui gali naudoti ir kitus radijo dažnius (kanalus), kuriuos naudoti jis turi teisę.“

2. N u r o d a u  šį įsakymą paskelbti Teisės aktų registre.

 

 

Direktorius