Projektas

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRIENŲ R. VEIVERIŲ TOMO ŽILINSKO GIMNAZIJOS DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO

 

2020 m. gruodžio    d. Nr. T1-

Prienai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos nuostatų, patvirtintų Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T3-140 „Dėl kai kurių Prienų rajono savivaldybės mokyklų nuostatų patvirtinimo“, 6.5 papunkčiu ir atsižvelgdama į Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos 2020-12-02 raštą Nr. (1.12)-V11-104, Prienų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

 

1. Patvirtinti Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos didžiausią leistiną pareigybių skaičių – 39,7.

2. Įpareigoti Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos direktorių tvirtinti pareigybių sąrašą atsižvelgiant į didžiausią leistiną pareigybių skaičių ir neviršijant mokyklai nustatyto darbo užmokesčio fondo.

3. Pripažinti netekusiu galios Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimą Nr. T3-173 „Dėl Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“.

4. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo ar įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).

 

 

Savivaldybės meras