Projektas Nr. TSP-218

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. TS-293 „DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO NEKILNOJAMOJO TURTO, PERDUODAMO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOMS  VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugpjūčio      d. Nr. TS- 

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimą Nr. TS-79 „Dėl Kupiškio r. Šimonių pagrindinės mokyklos reorganizavimo“, Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro  2021 m. liepos 21 d. raštą Nr. S-257 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro  Adomynės, Lukonių, Laičių, Juodpėnų ir Naivių laisvalaikio salių pastatų perdavimo“, Kupiškio rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti  Kupiškio rajono savivaldybės  nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto, perduodamo Savivaldybės įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, sąrašą,  patvirtintą Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. TS-293 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto, perduodamo Savivaldybės įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, sąrašo patvirtinimo“, ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

2. Įpareigoti Savivaldybės administracijos direktorių, Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos direktorių, Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro direktorę pasirašyti nekilnojamojo turto perdavimo ir priėmimo aktus, susijusius su šio sprendimo 1 punkte patvirtintu sąrašu.

3. Pripažinti netekusiu galios Kupiškio rajono savivaldybės tarybos  2021 m. vasario 25 d. sprendimą Nr. TS-35 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. TS-293 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto, perduodamo Savivaldybės įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės tarybai  (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės  meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Infrastruktūros skyriaus vedėjas

Mažvydas Šalkauskas