Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ REGISTRO

ĮSTATYMAS

 

Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas  nustato Viešojo sektoriaus darbuotojų registro (toliau – Registras) statusą, paskirtį, steigimo tvarką, Registro valdytoją, Registro tvarkytojų skyrimo tvarką, Registro objektus, Registro duomenų, Registro informacijos, Registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų (toliau – Registro duomenys) tvarkymo pagrindus, Registro finansavimo šaltinius, reorganizavimo ir likvidavimo tvarką.

 

2 straipsnis. Registro statusas ir paskirtis

1. Registras yra valstybės registras.

2. Registras yra skirtas padėti valdyti:

1) valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, regionų plėtros tarybų žmogiškuosius išteklius;

2) biudžetinių įstaigų, kurių savininkas yra valstybė, ir viešųjų įstaigų, kurių savininkas ar vienas iš dalininkų yra valstybė ar savivaldybė ir kurių finansinės apskaitos tvarkymo ir (arba) personalo administravimo funkcijos biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų veiklą reguliuojančių specialiųjų įstatymų nustatytais atvejais atliekamos centralizuotai, žmogiškuosius išteklius;

3) viešojo administravimo įgaliojimus turinčių valstybės ir savivaldybių įmonių, viešųjų įstaigų, kurių savininkas ar vienas iš dalininkų yra valstybė ar savivaldybė, žmogiškuosius išteklius.

3. Registro duomenų pagrindu sudaromi ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka išduodami šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nurodytų asmenų  elektroninės atpažinties ir kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatai, jeigu jie reikalingi šiems asmenims tarnybos (darbo) funkcijoms atlikti. Asmens  elektroninės atpažinties  sertifikate naudojamas asmens kodas.

 

3 straipsnis. Registro steigimas

1. Registras steigiamas reorganizuojant Valstybės tarnautojų registrą ir Vidaus reikalų pareigūnų registrą, juos sujungiant.

2. Registro nuostatus tvirtina ir Registro veiklos pradžią nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

 

4 straipsnis. Registro valdytojas ir tvarkytojai

1. Registro valdytoja ir asmens duomenų valdytoja yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.

2. Registro tvarkytojai skiriami Vyriausybės nutarimu , kuriuo tvirtinami Registro nuostatai.

 

5 straipsnis. Registro objektai ir duomenys

1. Registro objektai yra:

1) valstybės politikai;

2) valstybės pareigūnai (išskyrus Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo, bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų teisėjus);

3) valstybės tarnautojai;

4) darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, regionų plėtros tarybose, biudžetinėse įstaigose, kurių savininkas yra valstybė, ir viešosiose įstaigose, kurių savininkas ar vienas iš dalininkų yra valstybė ar savivaldybė ir kurių finansinės apskaitos tvarkymo ir (arba) personalo administravimo funkcijos biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų veiklą reguliuojančių specialiųjų įstatymų nustatytais atvejais atliekamos centralizuotai, viešojo administravimo įgaliojimus turinčiose valstybės ir savivaldybių įmonėse, viešosiose įstaigose, kurių savininkas ar vienas iš dalininkų yra valstybė ar savivaldybė;

5) asmenys, ėję valstybės pareigūno ar valstybės tarnautojo, kurie įstatymų nustatytais atvejais pripažinti padariusiais tarnybinį nusižengimą, valstybės pareigūno, teisėjo ar prokuroro vardą žeminantį poelgį, teisės aktų ar elgesio (etikos) normų pažeidimą, už kurį jiems turėtų būti skirta tarnybinė nuobauda;

6) šios dalies 4 punkte nurodytų juridinių asmenų administracijos (struktūriniai) padaliniai, šiosdalies 1-4 punktuose nurodytų asmenų laisvos ir užimtos pareigybės.

2. Valstybės ar tarnybos paslapties kategorijai priskirtini duomenys Registre netvarkomi.

 

6 straipsnis. Registro duomenų tvarkymas  

1. Registro duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) , Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Registro nuostatais, kitais Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais.

2. Registro duomenys viešai neskelbiami, išskyrus statistinius Registro duomenis, neatskleidžiant asmens duomenų.

3. Registro duomenų teikimo pakartotinai naudoti sąlygos nustatomos Registro nuostatuose.

 

7 straipsnis. Registro finansavimas

Registras finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, įskaitant Europos Sąjungos lėšas, ir kitų Registro nuostatuose nustatytų finansavimo šaltinių.

 

8 straipsnis. Registro reorganizavimas ir likvidavimas

Registras reorganizuojamas ir likviduojamas Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

9 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1.  Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2025 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras iki 2024 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas