Projektas Nr. TSP-62

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO KUPIŠKIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VADOVO               2018 metų veiklos ataskaitai

 

2019 m. kovo   d. Nr. TS-

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TS-325 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. TS-39 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“, 10.1.17 papunkčiu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pritarti Kupiškio socialinių paslaugų centro vadovo 2018 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                             

 

 

 

 

 

Parengė

Kupiškio socialinių paslaugų centro laikinai einanti direktoriaus pareigas

 

Lina Buitvydaitė

 

 

Projektas suderintas DVS