Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2018 M. SAUSIO 31 D. ĮSAKYMO NR. D1-73 „DĖL TVARKOS, KAI NEGALIMA NAUDOTIS VIENINGA GAMINIŲ, PAKUOČIŲ IR ATLIEKŲ APSKAITOS INFORMACINE SISTEMA, APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m.                             Nr.

Vilnius

1P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymą Nr. D1-73 „Dėl Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija (Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašas nauja redakcija nedėstomas):

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TVARKOS, KAI NEGALIMA NAUDOTIS VIENINGA GAMINIŲ, PAKUOČIŲ IR ATLIEKŲ APSKAITOS INFORMACINE SISTEMA, APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4, 7, 17, 341, 342, 344, 345, 347, 3412, 3415, 3416, 3418, 3419, 3422, 3423 straipsnių pakeitimo, 18 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir įstatymo papildymo devintuoju1 skirsniu įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 6, 7, 71, 10 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 131 straipsniu įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi ir siekdamas reglamentuoti sklandų gamintojų ir importuotojų registravimą, gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos vykdymą ir ataskaitų teikimą, gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymą, banko garantijos ar laidavimo draudimo sutarties pateikimą, gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo veiklos licencijavimą, licencijuotų gamintojų ir importuotojų organizacijų ir užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorių einamųjų metų veiklos dokumentų ir ataskaitų teikimą, užsienio valstybės įmonių ir kitų ūkio subjektų duomenų teikimą, mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo, komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaitų teikimą, energijos gamybos iš atliekų biologiškai skaidžios dalies ataskaitų teikimą, atliekų tarpvalstybinių vežimų dokumentų derinimą ir teikimą, kai nėra techninių galimybių naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema:

T v i r t i n u tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašą (toliau – tvarkos aprašas) (pridedama).“

2. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašą:

2.1. pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1.  Šis tvarkos aprašas taikomas procedūroms, susijusioms su gamintojų ir importuotojų registravimu, gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos vykdymu ir ataskaitų teikimu, gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų, susiejančių paliudijimų, patvirtinimų apie gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą išrašymu, banko garantijos ar laidavimo draudimo sutarties pateikimu, gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo veiklos licencijavimu, licencijuotų gamintojų ir importuotojų organizacijų ir užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorių einamųjų metų veiklos dokumentų ir ataskaitų teikimu, užsienio valstybės įmonių ir kitų ūkio subjektų duomenų teikimu, mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo, komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaitų teikimu, energijos gamybos iš atliekų biologiškai skaidžios dalies ataskaitų teikimu, atliekų tarpvalstybinių vežimų dokumentų derinimu ir teikimu per Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema (toliau – GPAIS), kai nėra techninių galimybių naudotis ir (ar) vykdyti duomenų teikimą GPAIS.“;

2.2. pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Kai nėra techninių galimybių naudotis ir (ar) teikti duomenis per GPAIS (GPAIS veiklos sutrikimo ar kitų techninių kliūčių atvejais ar GPAIS duomenų teikėjui dėl techninių gedimų ar kitų objektyvių aplinkybių neturint galimybės pateikti duomenų teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais), GPAIS duomenys pateikiami taikant šiame tvarkos apraše nustatytus reikalavimus.“;

2.3. pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Informacija apie GPAIS techninius sutrikimus, nurodant šių sutrikimų priežastį (jei žinoma), ar kitas technines kliūtis, kokia GPAIS dalis, posistemė, funkcionalumas neveikia ar veikia iš dalies, techninių sutrikimų, kliūčių atsiradimo ir pašalinimo dieną ir laiką, atsižvelgiant į gedimo ar kitų priežasčių pobūdį, viešai skelbiama GPAIS interneto svetainėje https://www.gpais.eu ir (ar) Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje http://www.gamta.lt.“; 

2.4. pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6.  Gamintojai ir importuotojai, licencijuotos gamintojų ir importuotojų organizacijos, užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriai, atliekų darytojai ir tvarkytojai ir kiti GPAIS duomenų teikėjai GPAIS techninio sutrikimo ar neveikimo metu duomenis ir informaciją, kuriuos būtina suvesti į GPAIS, pažymi ir saugo popieriniu arba elektroniniu formatu laisva forma arba pildo dokumentus ar formas, kurias reikalauja pildyti Lietuvos Respublikos ir (ar) tarptautiniai teisės aktai (pvz., tarptautiniai atliekų vežimai) arba šis aprašas.“;

2.5. pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Pradėjus veikti GPAIS, duomenys ir informacija, kurie pažymėti ir saugoti popieriniu arba elektroniniu formatu laisva forma ar dokumentuose ar formose, kurias reikalauja pildyti Lietuvos Respublikos ir (ar) tarptautiniai teisės aktai arba šis aprašas, į GPAIS suvedami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos apie GPAIS sutrikimų pašalinimo laiką, kaip numatyta tvarkos aprašo 3 punkte nustatyta tvarka, paskelbimo.“;

2.6. pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9.  Subjektas, suvedantis duomenis popieriniu arba elektroniniu formatu laisva forma ar dokumentuose ar formose, kurias reikalauja pildyti Lietuvos Respublikos ir (ar) tarptautiniai teisės aktai arba šis aprašas, turi užtikrinti šių duomenų saugumą. Suvesti duomenys turi būti saugomi ir (ar) prieinami susipažinti vykdomos veiklos vietoje, numatant priemones, užtikrinančias jų apsaugą. Popieriniame formate laisva forma suvesti duomenys turi būti saugomi ir sunaikinami teisės aktų, reglamentuojančių tokių duomenų saugojimą ir sunaikinimą, nustatyta tvarka.“;

2.7. pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Atliekų tvarkytojai, turintys teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, susiejančius paliudijimus, licencijuotos gamintojų ir importuotojų organizacijos ir užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriai, turintys teisę išrašyti patvirtinimus apie gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą ir dėl GPAIS dalies, posistemės, funkcionalumo  neveikimo, apie kurį paskelbta tvarkos aprašo 3 punkte nustatyta tvarka, negalintys to padaryti teisės aktuose nustatyta tvarka,  gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, susiejančius paliudijimus,  patvirtinimus apie gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą, išrašo pildydami laikiną gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančio dokumento formą (3 priedas), laikiną susiejančių paliudijimų formą (4 priedas), laikiną patvirtinimo apie gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą formą (5 priedas). Duomenis iš laikinų formų į GPAIS atliekų tvarkytojai, licencijuotos gamintojų ir importuotojų organizacijos ir užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriai turi perkelti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos apie GPAIS dalies, posistemės, funkcionalumo techninių sutrikimų pašalinimą paskelbimo, kaip numatyta tvarkos aprašo 3 punkte, dienos. Perkeliant duomenis iš laikinos formos GPAIS formos skiltyje Pastaba nurodoma „Techninis duomenų suvedimas“ ir laikinosios formos numeris, sudarytas iš 20 ženklų;

2.8. pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

„15. Kol negalima naudotis GPAIS, duomenys, jei pildomų dokumentų ir formų nereikalauja pildyti Lietuvos Respublikos ir (ar) tarptautiniai teisės aktai arba šis aprašas, pildomi laisva forma popieriniu arba elektroniniu formatu. Vedami duomenys turi būti analogiški duomenims ir informacijai, kurie vedami į GPAIS.“ 

2.9. pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20.  Iki bus pašalinti gedimai verslo valdymo informacinėje sistemoje, įmonė, priklausomai nuo jos vykdomos veiklos ir teikiamos informacijos GPAIS pobūdžio, informaciją, kuri turi būti teikiama GPAIS, pildo laisva forma popieriniu arba elektroniniu formatu arba prisijungia tiesiogiai ir informaciją suveda į GPAIS, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktai nustato tam tikrus dokumentų, informacijos teikimo, pildymo reikalavimus ir formas, kurios privalo būti pildomos vadovaujantis tais teisės aktais (pvz., tarptautiniai atliekų vežimai) arba šiuo aprašu.“;

2.10. pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip

22.  Pašalinus įmonės verslo valdymo informacinės sistemos gedimus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po įmonės sistemos gedimų pašalimo ir sistemos veikimo pradžios duomenys iš popieriniu arba elektroniniu formatu pildomų laisvų formų arba pildomų dokumentų ir formų, kuriuos reikia pildyti pagal Lietuvos Respublikos ir (ar) tarptautinius teisės aktus arba šį aprašą suvedami tiesiai į GPAIS arba pirma suvedami į įmonės integruotas sistemas, o suvedus įmonės integruotose sistemose – perduodami į GPAIS.“ 

2.11. pakeičiu 48 punktą ir jį išdėstau taip

48. Jei sutriko GPAIS veikla ir dėl kitų techninių kliūčių negalima pateikti duomenis GPAIS atėjus terminui atliekų darytojams ar tvarkytojams, gamintojams ir importuotojams, licencijuotoms gamintojų ir importuotojų organizacijoms, užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriams ir kitiems GPAIS duomenų teikėjams pateikti atitinkamas teisės aktuose nurodytas ataskaitas, šių ataskaitų pateikimo terminas pratęsiamas automatiškai, iki kol bus atstatyta GPAIS veikla ar galimybė pateikti duomenis GPAIS ir bus galima pateikti atitinkamas ataskaitas,“;

2.12. pakeičiu 52 punktą ir jį išdėstau taip:

52. Užsienio valstybės įmonė Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau – Agentūra) elektroniniu būdu, pasirašius elektroniniu parašu, turi pateikti:“.

2.13. papildau 3 priedu (pridedama):

2.14. papildau 4 priedu (pridedama):

2.15. papildau 5  priedu (pridedama):

3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. gruodžio 2 d.

 

Aplinkos ministras

 

Parengė

Petras Vileikis

 

 

Tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo

3 priedas

 

(laikina gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančio dokumento forma)

 

LAIKINAS GAMINIŲ IR (AR) PAKUOČIŲ ATLIEKŲ SUTVARKYMĄ ĮRODANTIS DOKUMENTAS 

 

________________________ Nr. _______________________________

(data)                                               (numeris)*

Ataskaitiniai metai ___________

 

Gaminių/pakuočių srautas ____________________________________________________________________________________

 

Pastaba ____________________________________________________________________________________________________

 

Dokumento siuntėjas

Dokumento siuntėjo tipas:

Teisinė forma ir pavadinimas:

Dokumento gavėjas

Dokumento gavėjo tipas:

Teisinė forma ir pavadinimas:

Kodas:

 

Kodas:

Atliekų tvarkymo sutartis (pavadinimas, data ir Nr.):

 

Atliekų tvarkymo vieta:

 

Atliekų tvarkymo vietos adresas:

 

Atliekų tvarkymo vieta**:

 

Atliekų tvarkymo vietos adresas**:

 

Ryšio duomenys:

Vardas, pavardė:

Telefono numeris:

Elektroninis paštas:

Ryšio duomenys:

Vardas, pavardė:

Telefono numeris:

Elektroninis paštas:

Dokumento teikimo data:

Papildomi duomenys (informacija):

Dokumento priėmimo data:

Papildomi duomenys (informacija):

Patvirtinu, kad nurodytos atliekos atitinkamai sutvarkytos.

Patvirtinu, kad nurodytos atliekos atitinkamai sutvarkytos.

 

 

Parašas:

Parašas:

 

 

 

Sutvarkytos atliekos

Pakuotės rūšis pagal medžiagą/apmokestinamojo gaminio rūšis/elektros ir elektroninės įrangos kategorija ____________________________________________________________________________________

(lapas Nr. ________iš ______lapų):

 

Įrodančio

dokumento, kuriuo remiamasi, Nr.

 

Atlieka

Atliekų susidarymo šaltinis

(pildoma, jei pakuočių/ elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

Savivaldybė

(pildoma, jei pakuočių/ elektros ir elektroninės įrangos komunalinis srautas)

Atliekų tvarkymo teritorija

Perdirbtas pakuočių/

regeneruotas alyvos atliekų kiekis, t (pildoma, jei pakuočių/ alyvos atliekos)

Perdirbimo/ regeneravimo įkainis***, Eur/t

(pildoma, jei pakuočių/ alyvos atliekos)

Kitaip panaudotas pakuočių/ alyvos atliekų kiekis, t

(pildoma, jei pakuočių/ alyvos atliekos)

Kito panaudojimo įkainis***, Eur/t

(pildoma, jei pakuočių/ alyvos atliekos)

Sutvarkytas atliekų kiekis, t

(pildoma, jei eksploatuoti netinkamų transporto priemonių/ elektros ir elektroninės įrangos/ apmokestinamųjų gaminių atliekos)

Sutvarkytas atliekų kiekis, vnt.

(pildoma, jei eksploatuoti netinkamų transporto priemonių/ elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

Sutvarkymo įkainis***, Eur/t

(pildoma, jei eksploatuoti netinkamų transporto priemonių/ elektros ir elektroninės įrangos/ apmokestinamųjų gaminių atliekos)

atliekų sąrašo kodas

atliekų pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

* Dokumento numeris sudaromas iš 20 ženklų:

1–2 ženklai – ataskaitinio laikotarpio metai (du paskutiniai metų skaitmenys), kuriems išrašytas dokumentas (pvz., 18);

3–4 ženklai – gaminių/pakuočių, kuriems išrašytas dokumentas, kodas (stiklinė pakuotė – 11; plastikinė pakuotė – 12; kombinuota (popierinė) pakuotė – 13; metalinė pakuotė – 14; popierinė (kartoninė) pakuotė – 15; kita pakuotė – 16; PET pakuotė – 17; medinė pakuotė – 18; kombinuota (kita) pakuotė – 19; padangos 10; akumuliatoriai – 21; galvaniniai elementai – 31; vidaus degimo variklių degalų filtrai – 51; vidaus degimo variklių tepalų filtrai – 52; vidaus degimo variklių įsiurbiamo oro filtrai – 61; automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai71; temperatūros keitimo įranga 01; ekranai, monitoriai ir įranga, kurioje yra ekranų, kurių paviršiaus plotas didesnis nei 100 cm2 – 02; lempos – 03; stambi įranga (bent vienas iš išorinių išmatavimų didesnis nei 50 cm) – 04; smulki įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm) – 05; smulki IT ir telekomunikacijų įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm) – 06; alyvos – 62; transporto priemonės – 98);

5–6 ženklai – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos valdybos, kurios kontroliuojamoje teritorijoje registruota dokumento siuntėjo atliekų tvarkymo vieta, kodas (Alytaus – AL; Kauno – KA; Klaipėdos – KL; Marijampolės – MA; Panevėžio – PA; Šiaulių – SI; Utenos – UT; Vilniaus – VI);

7–10 ženklai – dokumento eilės numeris (pvz., 0023): kiekvienam gaminių/pakuočių srautui, elektros ir elektroninės įrangos kategorijai, apmokestinamųjų gaminių rūšiai, pakuočių rūšiai pagal medžiagą turi būti atskira eilės numeracija. Kiekvienais naujais metais eilė pradedama skaičiuoti nuo 0001;

11 ir 16 ženklai – horizontalūs brūkšniai;

12–15 ženklai – dokumento siuntėjo juridinio asmens kodo arba fizinio asmens kodo paskutiniai keturi skaitmenys;

17–20 ženklai – dokumento gavėjo juridinio asmens kodo arba fizinio asmens kodo paskutiniai keturi skaitmenys.

** Nepildoma, jei Dokumento gavėjo tipas yra GII arba GII organizacija/Užstato administratorius.

*** Įkainis nurodomas su PVM.

___________________

 

Tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo

4 priedas

 

(laikina susiejančio paliudijimo forma)

 

LAIKINAS SUSIEJANTIS PALIUDIJIMAS 

 

________________________ Nr. _______________________________

(data)                                               (numeris)*

Ataskaitiniai metai ___________

 

Gaminių/pakuočių srautas ____________________________________________________________________________________

 

Pastaba ____________________________________________________________________________________________________

 

Dokumento siuntėjas

Dokumento siuntėjo tipas:

Teisinė forma ir pavadinimas:

Dokumento gavėjas

Dokumento gavėjo tipas:

Teisinė forma ir pavadinimas:

Kodas:

 

Kodas:

Atliekų tvarkymo sutartis (pavadinimas, data ir Nr.):

 

Atliekų tvarkymo vieta:

 

Atliekų tvarkymo vietos adresas:

 

Atliekų tvarkymo vieta:

 

Atliekų tvarkymo vietos adresas:

 

Ryšio duomenys:

Vardas, pavardė:

Telefono numeris:

Elektroninis paštas:

Ryšio duomenys:

Vardas, pavardė:

Telefono numeris:

Elektroninis paštas:

Dokumento teikimo data:

Papildomi duomenys (informacija):

Dokumento priėmimo data:

Papildomi duomenys (informacija):

Patvirtinu, kad nurodytos atliekos atitinkamai sutvarkytos.

Patvirtinu, kad nurodytos atliekos atitinkamai sutvarkytos.

 

 

Parašas:

Parašas:

 

 

 

Sutvarkytos atliekos

Pakuotės rūšis pagal medžiagą/apmokestinamojo gaminio rūšis/elektros ir elektroninės įrangos kategorija ____________________________________________________________________________________

(lapas Nr. ________iš ______lapų):

 

Įrodančio

dokumento, kuriuo remiamasi, Nr.

 

Atlieka

Atliekų susidarymo šaltinis

(pildoma, jei pakuočių/ elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

Savivaldybė

(pildoma, jei pakuočių/ elektros ir elektroninės įrangos komunalinis srautas)

Atliekų tvarkymo teritorija

Perdirbtas pakuočių/

regeneruotas alyvos atliekų kiekis, t (pildoma, jei pakuočių/ alyvos atliekos)

Perdirbimo/ regeneravimo įkainis**, Eur/t

(pildoma, jei pakuočių/ alyvos atliekos)

Kitaip panaudotas pakuočių/ alyvos atliekų kiekis, t

(pildoma, jei pakuočių/ alyvos atliekos)

Kito panaudojimo įkainis**, Eur/t

(pildoma, jei pakuočių/ alyvos atliekos)

Sutvarkytas atliekų kiekis, t

(pildoma, jei eksploatuoti netinkamų transporto priemonių/ elektros ir elektroninės įrangos/ apmokestinamųjų gaminių atliekos)

Sutvarkytas atliekų kiekis, vnt.

(pildoma, jei eksploatuoti netinkamų transporto priemonių/ elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

Sutvarkymo įkainis**, Eur/t

(pildoma, jei eksploatuoti netinkamų transporto priemonių/ elektros ir elektroninės įrangos/ apmokestinamųjų gaminių atliekos)

atliekų sąrašo kodas

atliekų pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

* Dokumento numeris sudaromas iš 20 ženklų:

1–2 ženklai – ataskaitinio laikotarpio metai (du paskutiniai metų skaitmenys), kuriems išrašytas dokumentas (pvz., 18);

3–4 ženklai – gaminių/pakuočių, kuriems išrašytas dokumentas, kodas (stiklinė pakuotė – 11; plastikinė pakuotė – 12; kombinuota (popierinė) pakuotė – 13; metalinė pakuotė – 14; popierinė (kartoninė) pakuotė – 15; kita pakuotė – 16; PET pakuotė – 17; medinė pakuotė – 18; kombinuota (kita) pakuotė – 19; padangos 10; akumuliatoriai – 21; galvaniniai elementai – 31; vidaus degimo variklių degalų filtrai – 51; vidaus degimo variklių tepalų filtrai – 52; vidaus degimo variklių įsiurbiamo oro filtrai – 61; automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai71; temperatūros keitimo įranga 01; ekranai, monitoriai ir įranga, kurioje yra ekranų, kurių paviršiaus plotas didesnis nei 100 cm2 – 02; lempos – 03; stambi įranga (bent vienas iš išorinių išmatavimų didesnis nei 50 cm) – 04; smulki įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm) – 05; smulki IT ir telekomunikacijų įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm) – 06; alyvos – 62; transporto priemonės – 98);

5–6 ženklai – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos valdybos, kurios kontroliuojamoje teritorijoje registruota dokumento siuntėjo atliekų tvarkymo vieta, kodas (Alytaus – AL; Kauno – KA; Klaipėdos – KL; Marijampolės – MA; Panevėžio – PA; Šiaulių – SI; Utenos – UT; Vilniaus – VI);

7–10 ženklai – dokumento eilės numeris (pvz., 0023): kiekvienam gaminių/pakuočių srautui, elektros ir elektroninės įrangos kategorijai, apmokestinamųjų gaminių rūšiai, pakuočių rūšiai pagal medžiagą turi būti atskira eilės numeracija. Kiekvienais naujais metais eilė pradedama skaičiuoti nuo 0001;

11 ir 16 ženklai – horizontalūs brūkšniai;

12–15 ženklai – dokumento siuntėjo juridinio asmens kodo arba fizinio asmens kodo paskutiniai keturi skaitmenys;

17–20 ženklai – dokumento gavėjo juridinio asmens kodo arba fizinio asmens kodo paskutiniai keturi skaitmenys.

** Įkainis nurodomas su PVM.

___________________

 

Tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo

5 priedas

 

(laikina patvirtinimo apie gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą forma)

 

LAIKINAS PATVIRTINIMAS APIE GAMINIŲ IR (AR) PAKUOČIŲ ATLIEKŲ SUTVARKYMĄ

 

________________________ Nr. _______________________________

(data)                                               (numeris)*

Ataskaitiniai metai ___________

 

Gaminių/pakuočių srautas ____________________________________________________________________________________

 

Pastaba ____________________________________________________________________________________________________

 

Dokumento siuntėjas

Dokumento siuntėjo tipas:

Teisinė forma ir pavadinimas:

Dokumento gavėjas

Dokumento gavėjo tipas:

Teisinė forma ir pavadinimas:

Kodas:

 

Kodas:

Atliekų tvarkymo sutartis (pavadinimas, data ir Nr.):

 

Atliekų tvarkymo vieta:

 

Atliekų tvarkymo vietos adresas:

 

 

 

 

Ryšio duomenys:

Vardas, pavardė:

Telefono numeris:

Elektroninis paštas:

Ryšio duomenys:

Vardas, pavardė:

Telefono numeris:

Elektroninis paštas:

Dokumento teikimo data:

Papildomi duomenys (informacija):

Dokumento priėmimo data:

Papildomi duomenys (informacija):

Patvirtinu, kad nurodytos atliekos atitinkamai sutvarkytos.

Patvirtinu, kad nurodytos atliekos atitinkamai sutvarkytos.

 

 

Parašas:

Parašas:

 

 

 

Sutvarkytos atliekos

Pakuotės rūšis pagal medžiagą/apmokestinamojo gaminio rūšis/elektros ir elektroninės įrangos kategorija ____________________________________________________________________________________

(lapas Nr. ________iš ______lapų):

 

Įrodančio

dokumento, kuriuo remiamasi, Nr.

 

Atlieka

Atliekų susidarymo šaltinis

(pildoma, jei pakuočių/ elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

Savivaldybė

(pildoma, jei pakuočių/ elektros ir elektroninės įrangos komunalinis srautas)

Atliekų tvarkymo teritorija

Perdirbtas pakuočių/

regeneruotas alyvos atliekų kiekis, t (pildoma, jei pakuočių/ alyvos atliekos)

Perdirbimo/ regeneravimo įkainis**, Eur/t

(pildoma, jei pakuočių/ alyvos atliekos)

Kitaip panaudotas pakuočių/ alyvos atliekų kiekis, t

(pildoma, jei pakuočių/ alyvos atliekos)

Kito panaudojimo įkainis**, Eur/t

(pildoma, jei pakuočių/ alyvos atliekos)

Sutvarkytas atliekų kiekis, t

(pildoma, jei eksploatuoti netinkamų transporto priemonių/ elektros ir elektroninės įrangos/ apmokestinamųjų gaminių atliekos)

Sutvarkytas atliekų kiekis, vnt.

(pildoma, jei eksploatuoti netinkamų transporto priemonių/ elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

Sutvarkymo įkainis**, Eur/t

(pildoma, jei eksploatuoti netinkamų transporto priemonių/ elektros ir elektroninės įrangos/ apmokestinamųjų gaminių atliekos)

atliekų sąrašo kodas

atliekų pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

* Dokumento numeris sudaromas iš 20 ženklų:

1–2 ženklai – ataskaitinio laikotarpio metai (du paskutiniai metų skaitmenys), kuriems išrašytas dokumentas (pvz., 18);

3–4 ženklai – gaminių/pakuočių, kuriems išrašytas dokumentas, kodas (stiklinė pakuotė – 11; plastikinė pakuotė – 12; kombinuota (popierinė) pakuotė – 13; metalinė pakuotė – 14; popierinė (kartoninė) pakuotė – 15; kita pakuotė – 16; PET pakuotė – 17; medinė pakuotė – 18; kombinuota (kita) pakuotė – 19; padangos 10; akumuliatoriai – 21; galvaniniai elementai – 31; vidaus degimo variklių degalų filtrai – 51; vidaus degimo variklių tepalų filtrai – 52; vidaus degimo variklių įsiurbiamo oro filtrai – 61; automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai71; temperatūros keitimo įranga 01; ekranai, monitoriai ir įranga, kurioje yra ekranų, kurių paviršiaus plotas didesnis nei 100 cm2 – 02; lempos – 03; stambi įranga (bent vienas iš išorinių išmatavimų didesnis nei 50 cm) – 04; smulki įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm) – 05; smulki IT ir telekomunikacijų įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm) – 06; alyvos – 62; transporto priemonės – 98);

5–6 ženklai – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos valdybos, kurios kontroliuojamoje teritorijoje registruota dokumento siuntėjo atliekų tvarkymo vieta, kodas (Alytaus – AL; Kauno – KA; Klaipėdos – KL; Marijampolės – MA; Panevėžio – PA; Šiaulių – SI; Utenos – UT; Vilniaus – VI);

7–10 ženklai – dokumento eilės numeris (pvz., 0023): kiekvienam gaminių/pakuočių srautui, elektros ir elektroninės įrangos kategorijai, apmokestinamųjų gaminių rūšiai, pakuočių rūšiai pagal medžiagą turi būti atskira eilės numeracija. Kiekvienais naujais metais eilė pradedama skaičiuoti nuo 0001;

11 ir 16 ženklai – horizontalūs brūkšniai;

12–15 ženklai – dokumento siuntėjo juridinio asmens kodo arba fizinio asmens kodo paskutiniai keturi skaitmenys;

17–20 ženklai – dokumento gavėjo juridinio asmens kodo arba fizinio asmens kodo paskutiniai keturi skaitmenys.

** Įkainis nurodomas su PVM.

_________________