Projektas

 

Lietuvos Respublikos

NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IR PROFESINIŲ LIGŲ SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. VIII-1509 3, 13, 19 straipsNių pakeitimo

įstatymas

 

 

2021 m.            d. Nr.

 

Vilnius

 

1 straipsnis. 3 straipsnio 8 dalies pakeitimas

Pakeisti įstatymo 3 straipsnio 8 dalį:

8. Kompensavimo koeficientas (k) nelaimingo atsitikimo darbe (tarnyboje), pakeliui į darbą (tarnybą) ar iš darbo (tarnybos) arba ūmios profesinės ligos atveju – asmens vidutinių mėnesinių draudžiamųjų pajamų per paskutinius paeiliui einančius 12 mėnesių, skaičiuojant atgal nuo pabaigos užpraeito kalendorinio mėnesio, buvusio prieš nelaimingo atsitikimo darbe (tarnyboje), pakeliui į darbą (tarnybą) ar iš darbo (tarnybos) arba ūmios profesinės ligos nustatymo mėnesį, santykis su nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo arba susirgimo ūmia profesine liga nustatymo metu galiojančiu užpraeito ketvirčio šalies vidutiniu mėnesiniu darbo užmokesčiu. Jeigu apdraustajam asmeniui šioje dalyje nurodytu 12 mėnesių laikotarpiu Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju buvo paskelbta prastova, tai asmens vidutinės mėnesinės draudžiamosios pajamos skaičiuojamos iš šioje dalyje nurodyto 12 mėnesių laikotarpio, neįtraukiant į jį prastovos laiko, asmens draudžiamųjų pajamų“. Šis koeficientas taip pat taikomas skaičiuojant netekto darbingumo periodinę kompensaciją, kai asmuo, kuriam nustatyta lėtinė profesinė liga, pagal Socialinio draudimo pensijų įstatymą neturi teisės gauti socialinio draudimo netekto darbingumo (invalidumo) arba socialinio draudimo senatvės pensijos arba kai šis koeficientas yra didesnis negu apskaičiuotasis šio straipsnio 7 dalyje nustatyta tvarka.“

 

2 straipsnis. 13 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti įstatymo 13 straipsnio 1 dalį:

„1. Kompensuojamasis uždarbis ligos išmokoms apskaičiuojamas Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatuose nustatyta tvarka pagal apdraustojo asmens draudžiamąsias pajamas, turėtas per paeiliui einančius 3 kalendorinius mėnesius, buvusius iki praeito kalendorinio mėnesio prieš laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesį, neįtraukiant į šį paeiliui einančių 3 kalendorinių mėnesių laikotarpį prastovos, paskelbtos Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju, laiko. Jeigu apdraustasis asmuo, turintis teisę gauti ligos išmoką, visą kompensuojamojo uždarbio skaičiavimo laikotarpį buvo šioje dalyje nurodytu atveju paskelbtoje prastovoje,  tai ligos išmokos dydis apskaičiuojamas iš paskutinių 3 kalendorinių mėnesių iki prastovos paskelbimo draudžiamųjų pajamų, o jei asmens darbo santykiai su prastovą paskelbusiu darbdaviu iki prastovos paskelbimo truko trumpiau nei 3 mėnesius, kompensuojamasis uždarbis skaičiuojamas iš faktinio šių darbo santykių laikotarpio apdraustojo asmens draudžiamųjų pajamų

 

3 straipsnis. 19 straipsnio 4 dalies pakeitimas

Pakeisti įstatymo 19 straipsnio 4 dalį:

4. Kompensuojamasis uždarbis netekto darbingumo vienkartinei kompensacijai apskaičiuojamas Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatuose nustatyta tvarka pagal nukentėjusiojo draudžiamąsias pajamas, turėtas per paeiliui einančius 12 kalendorinių mėnesių, buvusių iki praeito kalendorinio mėnesio prieš nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo arba profesinės ligos nustatymo mėnesį, neįtraukiant į šį paeiliui einančių 12 kalendorinių mėnesių laikotarpį prastovos, paskelbtos Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju, laiko.

 

 

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, taikomas apskaičiuojant ir perskaičiuojant šiame įstatyme numatytas draudimo išmokas, teisė į kurias atsirado nuo 2020 m. balandžio 08 d. ir yra pagrindu perskaičiuoti iki įstatymo įsigaliojimo, bet po 2020 m. balandžio 08 d. paskirtas ligos, netekto darbingumo vienkartinę ir periodinę kompensacijas, kurios apdraustajam asmeniui sumažėjo dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju darbdavio paskelbtos prastovos bei išmokėti mokėtinos pagal šį įstatymą ir išmokėtosios draudimo išmokų skirtumą.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki šio įstatymo įsigaliojimo priima jo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia

Seimo narė                                                                              Dovilė Šakalienė