Projektas

 

vALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO tARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo nr. o3-229 „DĖL SKATINIMO KVOTŲ PASKIRSTYMO AUKCIONŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m.                           d. Nr.

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (toliau – Įstatymas) 11 straipsnio 12 punktu, bei 20 straipsnio 4, 6, 7, 8, 9, 11 dalimis, 2018 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo
Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 17, 20, 201, 21 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo                    631 straipsniu ir 15 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymu Nr. XIII-1890                   (toliau – Pakeitimo įstatymas)
ir atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir Elektros departamento Elektros skyriaus 2019 m.                 d. pažymą Nr. O5E-           „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-229 „Dėl Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“, Taryba n u t a r i a:

1.  Pakeisti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimą Nr. O3-229 „Dėl Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL SKATINIMO KVOTŲ PASKIRSTYMO AUKCIONŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo           11 straipsnio 12 punktu, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nutaria:

Patvirtinti Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatus (pridedama).“

2.    Nustatyti, kad:

2.1. informacija apie aukcioną, numatytą Pakeitimo įstatymo 14 straipsnio 6 dalyje (toliau – Pirmasis aukcionas), ir Pirmojo aukciono sąlygų aprašas skelbiami 2019 m. rugsėjo 2 d.;

2.2.    asmenys, kurie ketina dalyvauti Pirmajame aukcione ir kuriems iki Pakeitimo įstatymo įsigaliojimo teisės aktų nustatyta tvarka buvo išduotas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir (ar) elektrinės prijungimo prie energetikos tinklų prijungimo sąlygos ir (ar) kurie teisės aktų nustatyta tvarka yra suderinę techninį elektrinės įrengimo ir prijungimo prie esamų elektros tinklų projektą su elektros tinklų operatoriumi ir (ar) sudarę elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugų sutartį, teikdami dokumentus Pirmajam aukcionui, iki 2019 m. rugsėjo 2 d. Tarybai pateikia rašytinį patvirtinimą, kad atsisako leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus;

2.3.    asmenys, dalyvavę 2013 m. birželio 25 d. pradėtame skatinimo kvotų paskirstymo aukcione gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 10 kW iki 350 kW ir kurios bus jungiamos prie skirstomojo tinklo (komiteto, sudaryto šiam aukcionui, 2013 m. birželio 25 d. protokolas Nr. A2-54), kuris buvo nutrauktas Komisijos 2019 m.             birželio 27 d. nutarimu Nr. O3E-212 „Dėl Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono nutraukimo“ (toliau – Sustabdytas aukcionas), turi teisę dalyvauti Pirmajame aukcione. Šiuo atveju asmenų, dalyvavusių Sustabdytame aukcione, pasirašytas elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolas ir pateiktas prievolių įvykdymo užtikrinimas laikomi tinkamais dalyvaujant Pirmajame aukcione. Asmenims, dalyvavusiems Sustabdytame aukcione ir ketinantiems dalyvauti Pirmajame aukcione, netaikomos Įstatymo 20 straipsnio 4 dalies 1 ir               3 punktų bei 10 dalies nuostatos, ir Pakeitimo įstatymo 14 straipsnio 7 dalies nuostatos;

2.4.    šis nutarimas įsigalioja 2019 m.        d.

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                                                                                            


 

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės  kainų ir energetikos kontrolės komisijos

2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-229

 

(Valstybinės energetikos

reguliavimo tarybos

2019 m.        nutarimo Nr. O3E- redakcija)

 

 

ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ SKATINIMO KVOTŲ PASKIRSTYMO AUKCIONŲ NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja skatinimo kvotų paskirstymo, elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukciono skelbimo, organizavimo ir laimėtojo ar laimėtojų išrinkimo bendruosius principus ir tvarką.

2Nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (toliau – Įstatymas) 11 straipsnio 1, 2 ir 13 punktais bei 20 straipsnio 4, 6, 7, 9, 11 dalimis, Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimu
Nr. 827 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,
Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“, Prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos ir atskaitinės kainos nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2019 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. O3E-152 „Dėl Prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos ir atskaitinės kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“, Didžiausiosios elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, kainos nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2019 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. O3E-139 „Dėl Elektros energijos, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, didžiausiosios kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“.

3Nuostatuose vartojamos sąvokos:

Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas (toliau – aukcionas) – potencialiems elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojams rengiamas aukcionas dėl teisės gauti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotą ir elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kainos priedą (toliau – kainos priedas), kuriame didžiausias potencialių dalyvių skaičius neribojamas, o teisė gauti skatinimo kvotą ir kainos priedą suteikiama dalyviui ar dalyviams, pasiūliusiems mažiausią pageidaujamą kainos priedą.

Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukciono dalyvis (toliau – Dalyvis) Nuostatų nustatyta tvarka elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų žurnale įregistruotas asmuo, siekiantis gauti skatinimo kvotą, už kurią Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka bus sumokamas gamintojo pasiūlytas kainos priedas.

Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų žurnalas (toliau – aukcionų žurnalas) – dokumentas, kuriame elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų sekretorius registruoja potencialių elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojų, ketinančių dalyvauti aukcione, pateiktus aukcionų dokumentus, pasiūlymus dėl kainų priedo ir kitus duomenis, numatytus Nuostatuose.

Metinis gamybos kiekis (toliau – skatinimo kvota)Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintame elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo tvarkaraštyje nustatomas metinis elektros energijos gamybos kiekis, už kurį Įstatyme nustatyta tvarka gamintojui sumokama aukcione laimėtas kainos priedas ar kainos priedo dalis.

Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Įstatyme, Elektros energetikos įstatyme (2018 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. XIII-1891 redakcija), kituose teisės aktuose.

4.  Nuostatai taikomi ir Įstatymo 20 straipsnio 14 dalyje numatytais atvejais bei sąlygomis. Aukcione, kai jame dalyvauja ir kitos valstybės narės (kitų valstybių narių) fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys ir (ar) kitos organizacijos ar jų padaliniai, atitinkantys Įstatymo 631 straipsnyje nustatytus reikalavimus, galimas paskirstyti metinis elektros energijos gamybos kiekis nustatomas Įstatymo 20 straipsnio 14 dalyje nustatyta tvarka.

 

II SKYRIUS

BENDRIEJI ORGANIZAVIMO PRINCIPAI

 

5Aukcionas rengiamas elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo tvarkaraštyje (toliau – tvarkaraštis) nustatytais terminais, bet ne vėliau kaip per 180 kalendorinių dienų nuo Informacijos apie planuojamą organizuoti aukcioną paskelbimo Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) interneto svetainėje dienos. Aukciono pradžia laikoma aukciono dokumentų vertinimas Nuostatų 14 punkte nurodyto aukciono komiteto pirmajame posėdyje.

6.  Aukcione planuojamą paskirstyti elektros energijos gamybos kiekį tvarkaraštyje tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Didžiausioji elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kaina, elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių atskaitinė kaina ir kainos priedas aukcionuose dalyvaujantiems gamintojams nustatomos vadovaujantis Prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos ir atskaitinės kainos nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2019 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. O3E-152 „Dėl Prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos ir atskaitinės kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“, ir Didžiausiosios elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, kainos nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2019 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. O3E-139 „Dėl Elektros energijos, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, didžiausiosios kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“.

7.  Aukcionas vykdomas šiais etapais:

7.1.    aukciono dokumentų ir pasiūlymų dėl kainos priedo teikimas ir registravimas;

7.2.    aukciono dokumentų įvertinimas;

7.3.    Nuostatuose nurodytus reikalavimus atitikusių dalyvių sąrašo sudarymas;

7.4.    aukcionui pateiktų Dalyvių pasiūlymų dėl kainos priedo eilės sudarymas ir viešas paskelbimas;

7.5.    aukciono laimėtojų atrinkimas ir viešas paskelbimas.

8.      Aukcione turi dalyvauti mažiausiai trys Dalyviai. Kai per aukciono sąlygų apraše nurodytą aukciono dokumentų ir pasiūlymų dėl kainos priedo priėmimo terminą neįregistruojami bent trys Dalyviai, aukciono dokumentų ir pasiūlymų dėl kainos priedo priėmimo terminas pratęsiamas aukciono sąlygų apraše nurodytam papildomam 7 kalendorinių dienų terminui. Jei po pratęsto 7 kalendorinių dienų termino neįregistruojami bent trys Dalyviai, tokiu atveju aukcione gali dalyvauti du Dalyviai. Informacija apie pratęstą terminą pateikiama Tarybos interneto svetainėje paskutinę aukciono dokumentų ir pasiūlymų dėl kainos priedo priėmimo dieną.

9.      Vienas Dalyvis tam pačiam aukcionui gali pateikti tik vieną pasiūlymą dėl to paties projekto statyti elektrinę (ar elektrinių parką). Dalyvis negali teikti vieno Elektros gamybos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo (toliau – ketinimų protokolas) skirtingiems projektams ar sujungti kelis ketinimų protokolus į vieną.

10.    Dalyviai tarpusavyje konkuruoja teikdami pasiūlymus pageidaujamam kainos priedui (Eur/MWh). Maksimalus galimas kainos priedas gali būti nurodytas toks, kokį Taryba nutarimu patvirtino konkrečiam aukcionui, kiti pasiūlymai turi būti teikiami 0,1 Eur/MWh tikslumu. Tuo atveju, kai Dalyvio pasiūlytas pageidaujamo kainos priedo dydis viršija aukciono sąlygų apraše nustatytą didžiausią galimą dydį arba yra pateiktas ne 0,1 euro tikslumu, toks pasiūlymas laikomas negaliojančiu, o Dalyvis neįtraukiamas į Dalyvių pateiktų pasiūlymų dėl kainos priedo eilę.

11.    Dalyvis nuo to momento, kai laimi aukcioną, negali didinti elektrinės galingumo, nurodyto ketinimų protokole. Dalyvis nuo to momento, kai laimi aukcioną, gali mažinti elektrinės galingumą ir aukcione pasiūlytą pagaminti metinį elektros energijos kiekį, tik jeigu laimėtojais paskelbus kelis Dalyvius, gamintojo elektrinių prijungimas prie elektros tinklų riboja kito gamintojo elektrinių galimą prijungimą, aukciono laimėtojui neužtenka skatinimo kvotos pagal pasiūlytos statyti elektrinės planuojamą pagaminti elektros energijos kiekį, arba skatinimo kvota laimėtojams paskirstoma proporcingai. Dalyvis nuo to momento, kai laimi aukcioną, taip pat gali mažinti elektrinės galingumą ir aukcione pasiūlytą pagaminti metinį elektros energijos kiekį, jei tokį sumažinimą lemia objektyvios techninės priežastys arba po aukciono laimėjimo įsigalioję teismų, kitų kompetentingų institucijų sprendimai, turintys įtakos leidžiamai instaliuoti ar eksploatuoti maksimaliai elektrinės galiai ir aukcione pasiūlytam pagaminti metiniam elektros energijos kiekiui. Apie poreikį mažinti elektrinės galingumą ir aukcione pasiūlytą pagaminti metinį elektros energijos kiekį dėl objektyvių techninių priežasčių ar įsigaliojusių teismų, kitų kompetentingų institucijų sprendimų gamintojas informuoja Tarybą raštu, kartu pateikdamas pagrindžiančius dokumentus, ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo aukciono rezultatų paskelbimo arba per 5 darbo dienas nuo atitinkamo teismo ar kitų kompetentingų institucijų sprendimo įsigaliojimo dienos. Dalyvio nepanaudota skatinimo kvota įvertinama Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinant ateinančių laikotarpių tvarkaraštį ir paskirstoma kituose aukcionuose.

12.    Dalyvis, laimėjęs aukcioną, turi teisę keisti elektrinių išdėstymo vietas, nekeičiant elektrinių prijungimo prie elektros tinklų taško

13.    Taryba, įvertinusi aukciono organizavimo sąnaudas, nustato aukciono dalyvio mokestį ir kartu su informacija apie planuojamą organizuoti aukcioną skelbia savo interneto svetainėje.

 

III SKYRIUS

AUKCIONO KOMITETAS

 

14.  Aukciono komitetas (toliau – Komitetas) – kolegialus organas, sudarytas iš ne mažiau kaip 5 narių, Nuostatų nustatyta tvarka nagrinėjantis ir vertinantis Dalyvių dokumentus, teikiantis siūlymus dėl aukciono sąlygų aprašo ir sprendžiantis kitus klausimus, nurodytus Nuostatų 17 punkte.

15.  Komiteto narius ir juos pavaduojančius asmenis Tarybos pirmininkas skiria iš Taryboje dirbančių asmenų ir, atitinkamos institucijos vadovų teikimu, iš Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos ir Vilniaus universiteto. Iš Komiteto narių Tarybos pirmininkas skiria Komiteto pirmininką, kuris yra Taryboje dirbantis asmuo ir atstovauja Komitetui, bei jo pavaduotoją. Iš Taryboje dirbančių asmenų Tarybos pirmininkas skiria aukciono sekretorių, kuris nėra Komiteto narys.

16.  Komiteto sprendimai priimami dalyvaujant daugiau kaip pusei Komiteto narių, įskaitant Komiteto pirmininką arba jo pavaduotoją, absoliučiąja Komiteto narių balsų dauguma. Komiteto sprendimai įforminami protokolu, kurį pasirašo visi Komiteto posėdyje dalyvavę Komiteto nariai bei aukciono sekretorius.

17.    Komitetas privalo nešališkai, objektyviai, nediskriminaciniais pagrindais, laikydamasis nustatytų terminų:

17.1.  išnagrinėti Dalyvių pateiktus aukciono dokumentus;

17.2.  sudaryti Nuostatuose nurodytus reikalavimus atitikusių Dalyvių sąrašą ir teikti jį Tarybos posėdžiui;

17.3.  sudaryti Dalyvių pasiūlymų dėl kainos priedo arba dėl patikslintų kainos priedo pasiūlymų eilę;

17.4.  iš Nuostatų 17.3 papunktyje nurodytos eilės atrinkti Dalyvį ar Dalyvius, atitinkančius Nuostatų 68–72 ir (arba) 75–80 punktų ir aukciono sąlygų aprašo reikalavimus;

17.5.  teikti Tarybos posėdžiui siūlymą pripažinti aukciono laimėtoju ar laimėtojais Nuostatų 17.4 papunktyje nurodytą Dalyvį ar Dalyvius.

18.    Komiteto narys, aukciono sekretorius nusišalina pats arba turi būti nušalintas nuo dalyvavimo Komiteto veikloje, jeigu:

18.1.  su bent vienu Dalyviu ar jo įgaliotu asmeniu jis yra susijęs tokiais teisiniais santykiais, dėl kurių aukciono baigtis gali turėti įtakos jo teisėms arba pareigoms;

18.2.  jis yra su bent vienu Dalyviu ar jo įgaliotu asmeniu susijęs giminystės (tiesiosios aukštutinės ir tiesiosios žemutinės linijos giminaičiai, tikrieji bei netikrieji broliai ir seserys, įtėviai, įvaikiai) ar svainystės ryšiais;

18.3.  jį su bent vienu iš Dalyvių ar jo įgaliotu asmeniu sieja santuokos, globos ar rūpybos santykiai;

18.4.  tarp jo ir Dalyvio yra pagal Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 20 straipsnį draudžiami tarnybiniai santykiai;

18.5.  kitais atvejais, jeigu yra kitokių aplinkybių, kurios kelia abejonių dėl jo nešališkumo.

19.    Sutuoktiniui prilyginamas ir asmuo, su kuriuo Komiteto narys ar aukciono sekretorius kartu gyvena neįregistravęs santuokos arba su kuriuo yra susižadėjęs (padavęs pareiškimą santuokai įregistruoti), taip pat buvęs sutuoktinis. Vaikams ir tėvams prilyginami įvaikiai ir įtėviai, taip pat buvę įvaikiai bei įtėviai.

20.    Sprendimą dėl Komiteto nario, aukciono sekretoriaus nušalinimo nuo dalyvavimo Komiteto veikloje priima Tarybos pirmininkas savo iniciatyva arba atsižvelgdamas į Komiteto nario, aukciono sekretoriaus ar Dalyvio prašymą.

21.    Tarybos nariai, Komiteto nariai, aukciono sekretorius aukciono procedūroje gali dalyvauti tik pasirašę Nuostatų 2 priede nustatytos formos konfidencialumo pasižadėjimą ir Nuostatų 3 priede nustatytos formos nešališkumo deklaraciją.

22.    Komiteto nariai, aukciono sekretorius, Tarybos nariai privalo saugoti ir tik Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti konfidencialią informaciją, kuri jiems taps žinoma dirbant Komiteto nariais, aukciono sekretoriumi, Tarybos nariais.

23.    Komiteto nariai, aukciono sekretorius, Tarybos nariai trejus metus, jeigu Dalyvis nenurodo trumpesnio termino, nuo aukciono dokumentų nagrinėjimo pradžios, neturi teisės atskleisti:

23.1.  kiekvieno Dalyvio pateiktų aukciono dokumentų, paaiškinimų turinio;

23.2.  informacijos, susijusios su Dalyvių pateiktų aukciono dokumentų nagrinėjimu, vertinimu, išskyrus informaciją dėl aukciono rezultatų;

23.3.  kitos informacijos, susijusios su atliktomis aukciono procedūromis, jeigu jos atskleidimas prieštarauja įstatymams, daro nuostolių teisėtiems šalių komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją.

24.    Konfidencialia informacija nelaikoma šių Nuostatų 83 punkte įvardintame Tarybos nutarime skelbiama informacija.

 

IV SKYRIUS

AUKCIONO PASKELBIMAS

 

25.  Taryba, atsižvelgusi į tvarkaraštyje nustatytus aukciono terminus, paskelbia informaciją apie planuojamą organizuoti aukcioną Tarybos interneto svetainėje.

26.  Taryba ne vėliau kaip prieš mėnesį iki informacijos apie planuojamą organizuoti aukcioną paskelbimo dienos nustato ir viešai skelbia didžiausiąją kainą.

27.  Taryba per vieną mėnesį nuo didžiausiosios kainos paskelbimo parengia ir nutarimu patvirtina Aukciono sąlygų aprašą. Šiame punkte nurodytas terminas gali būti pratęstas paaiškėjus naujoms faktinėms aplinkybėms, susijusioms su šiame punkte Aukciono sąlygų apraše skelbtina informacija, bet ne ilgiau kaip 20 kalendorinių dienų, ir nepažeidžiant Įstatymo 20 straipsnio 4 dalyje nurodyto aukciono organizavimo termino. Aukciono sąlygų apraše Taryba nurodo informaciją apie:

27.1.  tvarkaraštyje nurodytą skatinimo kvotą, planuojamą paskirstyti Aukcione;

27.2.  skatinimo kvotos, kuriai bus taikomas atitinkamas kainos priedas, taikymo terminą;

27.3.  aukciono dokumentų, pasiūlymų dėl kainos priedo registravimo tvarką, sąlygas ir terminus;

27.4.  didžiausiąją kainą, atskaitinę kainą ir kainos priedo didžiausią galimą dydį;

27.5.  aukciono Dalyvio mokestį;

27.6.  kitą informaciją ir sąlygas, svarbias aukciono organizavimui.

28.    Dalyvių dokumentų ir kainos priedo asmens (asmenų) pasiūlytam metiniam elektros energijos gamybos kiekiui, neviršijant skatinimo kvotos dydžio, pasiūlymų registravimas pradedamas ne anksčiau kaip po 70 kalendorinių dienų nuo Nuostatų 27 punkte nurodyto Aukciono sąlygų aprašo paskelbimo Tarybos interneto svetainėje.

29.    Skelbiant informaciją apie planuojamą organizuoti aukcioną turi būti nurodyta:

29.1.  aukciono pavadinimas;

29.2.  aukciono sekretoriaus kontaktiniai duomenys;

29.3.  dokumentų pateikimo terminas ir dokumentų registravimo laikas;

29.4.  informacija, kur galima rasti aukciono sąlygų aprašą ir registruoti aukciono dokumentus;

29.5.  aukciono Komiteto pirmojo posėdžio data ir vieta;

29.6.  aukciono Dalyvio mokestis;

29.7.  kita svarbi informacija, susijusi su aukciono organizavimu.

30.    Nuostatų 27 punkte nurodytą aukciono sąlygų aprašą Taryba viešai skelbia savo interneto svetainėje.

31.    Taryba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paklausimo gavimo dienos atsako į pageidaujančių dalyvauti aukcione asmenų, Dalyvių paklausimus. Dažniausiai užduodami klausimai ir atsakymai į juos skelbiami Tarybos interneto svetainėje.

32.    Paskelbus aukcioną, iki aukciono laimėtojų paskelbimo dienos Taryba informacijos apie Dalyvius neteikia.

 

V SKYRIUS

AUKCIONO DOKUMENTŲ IR PASIŪLYMŲ DĖL KAINOS PRIEDO REGISTRAVIMAS

 

33.    Aukciono dokumentų ir pasiūlymų dėl kainos priedo registracijos procedūra Taryboje prasideda likus 15 kalendorinių dienų iki aukciono pradžios.

34.    Asmuo, pageidaujantis dalyvauti aukcione, Tarybai privalo pateikti šiuos aukciono dokumentus:

34.1.  prašymą dalyvauti aukcione, kuriame turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė (pavadinimas), kodas, (buveinės) adresas, pareigos, vietovė, kur planuojama statyti elektros gamybos įrenginius, planuojamų statyti elektros gamybos įrenginių galia ir planuojamas metinis elektros energijos gamybos kiekis, kurį asmuo įsipareigoja pagaminti ir patiekti į elektros tinklus visu skatinimo laikotarpiu paskelbus jį aukciono laimėtoju (1 priedas);

34.2.  patvirtinimą, dėl Nuostatų 59.11–59.13 papunkčiuose nurodytų aplinkybių;

34.3.  patvirtinimą, kad statys naujas elektrines ar įrengs anksčiau neeksploatuotas elektrines, gaminančias elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių, , kurių statybai ar įrengimui bus naudojama anksčiau neeksploatuota elektrotechninė įranga;

34.4.  patvirtinimą, kad įrenginiams, kuriuos aukciono dalyvis planuoja statyti ir (ar) eksploatuoti laimėjęs aukcioną, nėra gauta parama, įvardinta Įstatymo 20 straipsnio 24 dalyje, bei kad asmuo nėra gavęs paramos, kurią Europos Komisija yra pripažinusi kaip neteisėtą ir nesuderintą su vidaus rinka;

34.5.  atstovo įgalinimus patvirtinančius dokumentus (kai prašymą pateikia fizinio asmens atstovas arba juridinio asmens vardu prašymą pateikia kitas asmuo, nei įgaliotas veikti pagal Juridinių asmenų registro duomenis);

34.6.  pasirašytą ketinimų protokolą ar tinkamai patvirtintą jo kopiją;

34.7.  dokumentą ar tinkamai patvirtintą jo kopiją, patvirtinantį prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimą elektros tinklų operatoriui;

34.8.  patvirtinimą ar patvirtintą atsisakymo kopiją su adresatų gavimo žymomis, kad asmuo neturi leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumų, prijungimo sąlygų, kuriomis rezervuojama elektros tinklų galia ir pralaidumai, reikalingi statyti ar įrengti elektrinę planuojančio asmens elektrinės prijungimui, su elektros tinklų operatoriumi suderinto techninio projekto ir elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugų sutarties;

34.9.  valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos duomenis apie įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymą ar neįvykdymą, išduotus ne anksčiau kaip 10 darbo dienų iki aukciono dokumentų pateikimo dienos;

34.10.  jei asmuo registruotas kitoje valstybėje narėje, lygiaverčius dokumentus, išduotus toje šalyje, kurioje jis yra registruotas, patvirtinančius, jog yra įvykdęs įsipareigojimus, nurodytus Nuostatų 34.9 papunktyje ir informaciją, kad asmuo nėra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondui, pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar Lietuvos Respublikos reikalavimus;

34.11.  susijusių asmenų sąrašą. Susijusių asmenų grupė suprantama taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatyme;

34.12.  asmuo pateikia patvirtinimą, kad jis dalyvauja nepriklausomai nuo kitų susijusių asmenų, nėra sudaręs draudžiamo susitarimo, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme;

34.13.  asmenys, kurie statys ar įrengs elektrines, kurių įrengtoji galia lygi ar didesnė kaip 500 kW, patvirtinimą, kad prisiima balansavimo atsakomybę;

34.14.  dokumentą ar jo patvirtintą kopiją, kuriuo patvirtinama, kad sumokėtas Aukciono Dalyvio mokestis;

34.15.  jei asmuo aukcione dalyvauja esant Įstatymo 631 straipsnyje numatytoms aplinkybėms, t. y. esant tarpvyriausybiniam susitarimui, asmuo pateikia šio susitarimo kopiją. Šiems asmenims netaikomos Nuostatų 34.6, 34.7, 34.8 ir 34.14, papunkčių reikalavimai.

35.  Asmuo, pageidaujantis dalyvauti aukcione, vienu metu atskiruose vokuose pateikia aukciono dokumentus ir pasiūlymą dėl kainos priedo.

36.  Vokus su aukciono dokumentais ir vokus su pasiūlymais dėl kainos priedo ne vėliau kaip tą pačią jų gavimo dieną registruoja aukciono sekretorius aukcionų žurnale. Vokai su aukciono dokumentais ir pasiūlymais registruojami tik skelbime apie aukcioną nurodytu šių dokumentų registravimo laiku. Aukciono dokumentai ir pasiūlymai dėl kainos priedo laikomi pateikti tą dieną, kai jie įregistruojami aukciono žurnale.

37.  Nuo vokų su aukciono dokumentais ir pasiūlymu dėl kainos priedo įregistravimo aukciono žurnale momento, asmuo pripažįstamas Dalyviu.

38.  Aukciono dokumentai pateikiami užklijuotame ir Dalyvio ar jo įgalioto asmens parašu pažymėtame voke taip, kad aukciono dokumentų nebūtų galima išimti nepažeidus voko ir parašo žymos. Ant voko rašoma „Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai“, aukciono pavadinimas, asmens pavadinimas (jei fizinis asmuo – vardas, pavardė), kodas, adresas, telefonas, elektroninio pašto adresas, kontaktinio asmens duomenys bei žodžiai „aukciono dokumentai“.

39.  Pasiūlymas dėl kainos priedo pateikiamas užklijuotame ir Dalyvio ar jo įgalioto asmens parašu pažymėtame voke taip, kad pasiūlymo dėl kainos priedo nebūtų galima išimti nepažeidus voko ir parašo žymos. Ant voko rašoma „Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai“, aukciono pavadinimas, asmens pavadinimas ( jei fizinis asmuo – vardas, pavardė), kodas, adresas, telefonas, elektroninio pašto adresas, kontaktinio asmens duomenys bei žodžiai „pasiūlymas dėl kainos priedo“.

40.  Visi aukciono dokumentai (su priedais) turi būti sudėti į aplanką, lapai turi būti iš eilės sunumeruoti, susiūti ar kitais būdais sutvirtinti ir aukciono dokumentų paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti Dalyvio ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant pareigas, vardą, pavardę, datą ir aplanke susiūtų aukciono dokumentų lapų skaičių. Pirmajame lape surašomas pateikiamų aukciono dokumentų turinys, patvirtintas Dalyvio ar jo įgalioto asmens parašu. Aukciono dokumentai turi būti susiūti ar kitais būdais sutvirtinti ir pasirašyti taip, kad nebūtų galima išimti, įdėti ar pakeisti aukciono dokumentų lapų, nepažeidus susiuvimo ar sutvirtinimo.

41.  Visi vokai, aukciono dokumentai, pasiūlymai dėl kainos priedo Komitetui turi būti pateikti lietuvių kalba ar su notaro patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą.

42.  Aukciono sekretorius, registruodamas vokus su aukciono dokumentais, vokus su pasiūlymais dėl kainos priedo, aukciono žurnale nurodo, kad vokai priimti, jų priėmimo datą bei laiką, aukciono pavadinimą, suteiktą Dalyvio numerį, aukciono sekretoriaus vardą, pavardę bei pasirašo.

43.  Aukciono sekretorius yra atsakingas už aukciono žurnalo, o aukciono organizavimo metu – už aukciono dokumentų bei pasiūlymų dėl kainos priedo saugojimą. Aukcionui pasibaigus, visi aukciono dokumentai ir pasiūlymai dėl kainos priedo, kurie nebuvo grąžinti Dalyviams pagal Nuostatų 46 punktą, Dalyvių prašymu, nurodytu Nuostatų 48 punkte, grąžinami Dalyviams arba saugomi Taryboje teisės aktų nustatyta tvarka. Aukciono laimėtojo ar laimėtojų aukciono dokumentai ir pasiūlymai dėl kainos priedo negrąžinami.

44.  Aukciono sekretorius kiekvienam Dalyviui Nuostatų 42 punkte nurodytą Dalyvio numerį suteikia atsitiktine tvarka. Suteiktas Dalyvio numeris nekeičiamas ir galioja visų aukciono etapų metu.

45.  Aukciono sekretorius, registruodamas vokus su aukciono dokumentais, vokus su pasiūlymais dėl kainos priedo aukciono žurnale, išduoda Dalyviui patvirtinimą (4 priedas), kuriame nurodoma, kad atitinkami vokai priimti, jų priėmimo data bei laikas, aukciono pavadinimas, suteiktas Dalyvio numeris, aukciono sekretoriaus vardas ir pavardė, kontaktinis telefonas bei parašas. Jeigu aukciono dokumentai ir pasiūlymai dėl kainos priedo buvo atsiųsti paštu, aukciono sekretorius išsiunčia patvirtinimą elektroniniu paštu (kuris nurodytas ant Nuostatų 38 ir 39 punktuose įvardytų vokų) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo vokų su aukciono dokumentais ir pasiūlymais dėl kainos priedo gavimo dienos.

46.  Aukciono sekretorius neturi teisės registruoti voko su aukciono dokumentais, vokų su pasiūlymais dėl kainos priedo, jeigu:

46.1.  aukciono dokumentai, pasiūlymai dėl kainos priedo gauti jau pasibaigus šių dokumentų priėmimo terminui;

46.2.    aukciono dokumentai ir (ar) pasiūlymai dėl kainos priedo, pateikti nesilaikant Nuostatų 38, 39 ar 41 punktuose nurodytų reikalavimų.

47.       Taryba neatsako už pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjų vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių aukciono dokumentai, vokai su pasiūlymais dėl kainos priedo nebuvo gauti ar gauti pasibaigus šių dokumentų registracijos terminui. Pasibaigus dokumentų registracijos terminui, Taryboje gauti vokai su dokumentais neatplėšiami, aukciono sekretorius juos grąžina asmeniui paštu per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos.

 

VI SKYRIUS

DALYVIO TEISĖS IR PAREIGOS

 

48.       Nuo užklijuoto voko su aukciono dokumentais ir užklijuoto voko su pasiūlymu dėl kainos priedo įregistravimo dienos Dalyvis įgyja šias teises:

48.1.    iki aukciono dokumentų ir pasiūlymų dėl kainos priedo registravimo pabaigos, pateikti naują voką su aukciono dokumentais ir (ar) naują voką su pasiūlymu dėl kainos priedo, atšaukus ankstesnįjį ar ankstesniuosius vokus. Dalyvis, teikiantis naują voką su aukciono dokumentais ir (ar) naują voką su pasiūlymu dėl kainos priedo, turi pateikti Komitetui laisvos formos prašymą grąžinti ankstesnįjį voką su aukciono dokumentais ir (ar) voką su pasiūlymu dėl kainos priedo, kartu pateikdamas Nuostatų 45 punkte nurodytą patvirtinimą ir, prireikus, Dalyvio įgaliojimą. Aukciono sekretorius aukciono žurnale turi įrašyti, kad ankstesnysis vokas su aukciono dokumentais ir (ar) vokas su pasiūlymu dėl kainos priedo atšauktas ir pateiktas naujas vokas ar vokai. Anksčiau pateiktas vokas ar vokai grąžinami Dalyviui. Aukciono sekretorius pažymi aukciono žurnale, kada vokas ar vokai pakeisti. Dalyvis naujų dokumentų pateikimą patvirtina pasirašydamas aukciono žurnale. Dalyviui, pateikusiam voką su naujais aukciono dokumentais ir (ar) voką su pasiūlymu dėl kainos priedo, išduodamas naujas patvirtinimas (4 priedas);

48.2.  nuo Nuostatų 52 punkte nurodytos aukciono dokumentų vertinimo pradžios iki Nuostatų 65 punkte nurodytų pasiūlymų dėl kainos priedo vertinimo pabaigos atsisakyti dalyvauti aukcione. Dalyvis, atsisakantis dalyvauti aukcione, turi pateikti Komitetui rašytinį atsisakymą, Nuostatų 45 punkte nurodytą patvirtinimą ir, prireikus, Dalyvio įgaliojimą. Dalyvio atsisakymą aukciono sekretorius registruoja aukciono žurnale;

48.3.  iki Nuostatų 83 punkte nurodyto Tarybos posėdžio atsisakyti priskirtos skatinimo kvotos. Dalyvis, atsisakantis jam priskirtos skatinimo kvotos, turi pateikti Komitetui rašytinį patvirtinimą, kad atsisako jam priskirtos skatinimo kvotos ir, prireikus, Dalyvio įgaliojimą;

48.4.  atsisakyti dalyvavimo aukcione iki pasiūlymų dėl kainos priedo eilės sudarymo atsiimant tinklų operatoriui pateiktą prievolių įvykdymo užtikrinimą ar nutraukti ketinimų protokolo galiojimą. Dalyvis, atsiėmęs tinklų operatoriui pateiktą prievolių įvykdymo užtikrinimą ar nutraukęs ketinimų protokolo galiojimą, turi pateikti Tarybai rašytinį patvirtinimą, kad atsisako Dalyvio statuso;

49.    Aukciono dokumentai grąžinami Dalyviui tik tuomet, jeigu Dalyvis atsisako dalyvauti aukcione iki aukciono pradžios, nurodytos Nuostatų 52 punkte. Aukciono sekretorius aukciono žurnale turi įrašyti, kad Dalyvis atsisako dalyvauti aukcione, nurodyti atsisakymo datą, pasirašyti. Dalyvis savo atsisakymą dalyvauti aukcione patvirtina pasirašydamas aukciono žurnale. Dalyvis, atsisakęs dalyvauti aukcione, nebegali pateikti pasiūlymų tam pačiam aukcionui.

50.    Dalyvis negali perleisti savo, kaip Dalyvio, teisių kitiems asmenims.

51.    Dalyviai privalo elgtis sąžiningai ir nepažeisti sąžiningos konkurencijos principų, teikti teisingą ir neklaidinančią informaciją. Dalyviams draudžiama atlikti veiksmus, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją. Tarybai nustačius galimų sąžiningos konkurencijos pažeidimų, draudžiamų susitarimų ir kitų pažeidimų požymių, įskaitant Nuostatų 34.13 papunktyje įtvirtintų reikalavimų nesilaikymą, Taryba turi teisę kreiptis į Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybą ir kitas kompetentingas institucijas dėl tyrimo pradėjimo. Tuo atveju, jei buvo kreiptasi į atsakingas institucijas šiame punkte nurodytais pagrindais ir atsakingų institucijų atliktų tyrimų metu paaiškėja, kad Dalyvis Aukciono metu atliko veiksmus, ribojančius konkurenciją, Taryba turi teisę pakeisti savo sprendimą dėl aukciono rezultatų, patvirtintų Nuostatų 83 punkte nurodytu nutarimu.

 

VII SKYRIUS

AUKCIONO DOKUMENTŲ VERTINIMAS IR DALYVIŲ SĄRAŠO SUDARYMAS

 

52.  Aukciono sąlygų apraše nustatytu laiku Komitetui susirinkus į pirmąjį posėdį, Komiteto pirmininkas paskelbia aukciono pradžią ir pateikia informaciją, nurodytą konkretaus aukciono sąlygų apraše. Pirmojo posėdžio metu, kai atplėšiami vokai su aukciono dokumentais, turi teisę dalyvauti Dalyviai bei kiti suinteresuoti asmenys. Kituose Komiteto posėdžiuose dėl aukciono dokumentų vertinimo turi teisę dalyvauti tik Komiteto nariai ir aukciono sekretorius. Informacija apie pirmąjį Komiteto posėdį skelbiama Tarybos interneto svetainėje paskutinę aukciono dokumentų registravimo dieną, o Dalyviai informuojami ir elektroniniu paštu.

53.  Pateikti aukciono dokumentai per ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų terminą, skaičiuojamą nuo aukciono dokumentų registravimo pabaigos, Komiteto posėdžiuose patikrinami ir įvertinami, ar atitinka šiuose Nuostatuose nustatytus reikalavimus. Tarybos pirmininkas, esant motyvuotam Komiteto pirmininko teikimui, gali 10 darbo dienų terminą pratęsti dar 10 darbo dienų, esant didelei Dalyvių pateiktų dokumentų apimčiai ir (arba) Nuostatų 57 ar 58 punktuose nurodytoms aplinkybėms.

54.  Pirmojo posėdžio metu Komiteto nariai atplėšia užklijuotus vokus su aukciono dokumentais, ir patikrina, ar pateikti aukciono dokumentai atitinka Nuostatų 59.1 ir 59.2 papunkčiuose nurodytus reikalavimus. Aukciono dokumentai, neatitinkantys bent vieno iš Nuostatų 59.1 ar 59.2 papunkčių reikalavimų, atmetami ir nenagrinėjami. Visa informacija apie aukciono dokumentus įrašoma protokole. Baigtą pildyti protokolą pasirašo visi posėdyje dalyvavę Komiteto nariai bei aukciono sekretorius.

55.  Kitų Komiteto posėdžių metu Komiteto nariai vertina, ar pateikti aukciono dokumentai atitinka Nuostatų 59.3–59.13 papunkčiuose nurodytus reikalavimus. Aukciono dokumentai, neatitinkantys bent vieno iš Nuostatų 59.3–59.13 papunkčiuose nurodytų reikalavimų, atmetami. Visa informacija apie nustatytų reikalavimų neatitikusius Dalyvius įrašoma protokole. Komitetas sudaro nustatytus reikalavimus atitikusių Dalyvių sąrašą, kurių vokai su pasiūlymais dėl kainos priedo bus toliau vertinami. Visa informacija apie Dalyvių pateiktų dokumentų vertinimą ir sudarytą Dalyvių sąrašą įrašoma Komiteto protokole. Baigtą pildyti protokolą pasirašo visi posėdyje dalyvavę Komiteto nariai bei aukciono sekretorius.

56.  Atplėšiant vokus su aukciono dokumentais, Komitetas suteikia galimybę posėdyje dalyvaujantiems Dalyviams ar jų įgaliotiems atstovams viešai ištaisyti Komiteto pastebėtus jų aukciono dokumentų įforminimo trūkumus, kuriuos įmanoma ištaisyti per pirmąjį Komiteto posėdį: nesunumeruoti lapai, paskutinio lapo antrojoje pusėje nėra Dalyvio ar jo įgalioto asmens parašo, nenurodytas Dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė pareigos, data ir aukciono dokumentų lapų skaičius.

57.    Komitetas gali siūlyti Tarybai reikalauti iš Dalyvių papildomos informacijos dėl aukciono dokumentų patikslinimo ir paaiškinimo. Dalyviai privalo per 3 darbo dienas nuo tokio Tarybos reikalavimo gavimo dienos pateikti reikiamą informaciją Tarybai.

58.    Komitetas gali siūlyti Tarybai kreiptis į atitinkamas Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių institucijas, energetikos įmones dėl duomenų apie Dalyvius patikrinimo. Naudodamasi gauta informacija Taryba ir Komitetas privalo laikytis konfidencialumo įsipareigojimų.

59.    Komitetas nešalina Dalyvio iš tolesnio dalyvavimo aukcione, jeigu tenkinami visi šie reikalavimai:

59.1.  pateikti aukciono dokumentai ir (ar) pasiūlymai dėl kainos priedo atitinka Nuostatų 38, 39, 40 ir (ar) 41 punktų reikalavimus;

59.2.  pateikti visi Nuostatų 34 punkte nurodyti dokumentai;

59.3.  pateikti aukciono dokumentai ir (ar) pasiūlymai dėl kainos priedo atitinka aukciono sąlygų apraše nurodytus reikalavimus;

59.4.  kai plėšiami Dalyvių pasiūlymai dėl kainos priedo, jei Dalyvio pasiūlytas pageidaujamo kainos priedo dydis atitinka Nuostatų 9 punkto reikalavimus;

59.5.  Dalyviui nėra iškelta bankroto byla arba kreditoriai juridiniam asmeniui nevykdo bankroto procedūrų ne teismo tvarka;

59.6.  Dalyviui nėra iškelta restruktūrizavimo byla;

59.7.  nėra priimtas teismo, kreditorių ar juridinio asmens dalyvių sprendimas likviduoti juridinį asmenį;

59.8.  Dalyvis vykdo įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu;

59.9.  Dalyvis vykdo įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu;

59.10.  Dalyvis aukciono dokumentuose, pasiūlyme dėl kainos priedo nėra pateikęs melagingos ar neteisingos informacijos;

59.11.  Dalyviui per pastaruosius 5 metus nėra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai, viešiesiems interesams;

59.12.  Dalyvio, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai) neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo arba dėl Dalyvio per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir neįsiteisėjo apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą;

59.13.  Dalyvis nėra nurodęs papildomų sąlygų, kurios neatitinka Nuostatų reikalavimų.

60.  Esant netikslumų pateiktuose aukciono dokumentuose, Komitetas privalo apsvarstyti, ar šie netikslumai yra laikytini pakankamai reikšmingais, kad Dalyvis būtų šalinamas iš tolesnio dalyvavimo aukcione, ar Dalyvis juos gali ištaisyti. Reikšmingais netikslumais visais atvejais laikytini Nuostatų reikalavimų neatitinkantys pasiūlymai dėl kainos priedo.

61.    Dalyvis, atsiėmęs elektros tinklų operatoriui pateiktą prievolių įvykdymo užtikrinimą, ar nutraukęs ketinimų protokolo galiojimą iki Nuostatų 62 punkte numatyto Tarybos nutarimo, šalinamas iš tolesnio dalyvavimo aukcione.

62.  Komitetas Nuostatų 54 ir 55 punktuose nurodytus protokolus teikia Tarybos posėdžiui. Jei posėdžio metu nenustatoma faktinių aplinkybių, dėl kurių Komiteto pateiktas Dalyvių sąrašas turėtų būti nepripažintas, Tarybos posėdyje nutarimu patvirtinamas Dalyvių sąrašas.

63.  Ne vėliau kaip kitą darbo dieną po nutarimo dėl Dalyvių sąrašo pasirašymo Taryba savo interneto svetainėje paskelbia Dalyvių sąrašą, nurodydama Dalyvių numerius atsitiktine tvarka, taip pat pasiūlymų dėl kainos priedo nagrinėjimo laiką ir vietą.

 

VIII SKYRIUS

DALYVIŲ PASIŪLYMŲ DĖL KAINOS PRIEDO EILĖS SUDARYMAS

 

64.  Ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Nuostatų 62 punkte nurodyto nutarimo, susirinkus Komitetui į posėdį dėl pasiūlymų dėl kainos priedo vertinimo, Komiteto pirmininkas paskelbia posėdžio pradžią ir pateikia informaciją, nurodytą konkretaus aukciono sąlygų apraše. Komiteto posėdyje, kai atplėšiami vokai su atitikusių Nuostatų reikalavimus Dalyvių pasiūlymais dėl kainos priedo ir skelbiamas Dalyvio numeris bei jo pasiūlytas kainos priedas, turi teisę dalyvauti aukciono Dalyviai ir kiti suinteresuoti asmenys. Informacija apie Komiteto posėdį dėl vokų su pasiūlymais atplėšimo skelbiama Tarybos interneto svetainėje ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki Komiteto posėdžio bei Dalyviai informuojami elektroniniu paštu.

65.  Komiteto nariai vertina, ar Dalyvių pateikti pasiūlymai dėl kainos priedo atitinka Nuostatų 59.1, 59.3, 59.4, 59.13 papunkčiuose nurodytus reikalavimus. Pasiūlymai dėl kainos priedo, neatitinkantys bent vieno iš Nuostatų 59.1, 59.3, 59.4, 59.13 papunkčiuose nurodytų reikalavimų, atmetami. Visa informacija apie nustatytų reikalavimų neatitikusius Dalyvių pasiūlymus dėl kainos priedo įrašoma Komiteto protokole.

66.       Komitetas sudaro Dalyvių pateiktų ir Nuostatų reikalavimus atitikusių pasiūlymų dėl kainos priedo eilę. Pasiūlymų dėl kainos priedo eilė sudaroma pagal pageidaujamo kainos priedo dydį didėjimo tvarka. Visa informacija apie Dalyvių pateiktus pasiūlymus, sudarytą eilę įrašoma Komiteto protokole. Baigtą pildyti protokolą pasirašo visi posėdyje dalyvavę Komiteto nariai bei aukciono sekretorius.

67.       Ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Nuostatų 66 punkte nurodyto protokolo pasirašymo, Taryba savo interneto svetainėje paskelbia Dalyvių pasiūlymų dėl kainos priedo eilę, nurodydama Dalyvių numerius ir jų pasiūlytus kainų priedo dydžius didėjančia tvarka, ir potencialų aukciono laimėtoją ar laimėtojus bei likusią nepaskirstytą kvotą, jei nustatomos Nuostatų 72 punkte nurodytos aplinkybės. Jei keleto Dalyvių siūlomas kainos priedas sutampa, sudarant eilę pirmenybė teikiama didesnį metinį gamybos kiekį nurodžiusiam Dalyviui. Jei sudarant potencialių laimėtojų eilę paaiškėja Nuostatų 70.2 papunktyje ir 71 punkte nurodytos aplinkybės, skelbiant Tarybos interneto svetainėje potencialius aukciono laimėtojus nurodoma ir data, iki kurios potencialūs aukciono laimėtojai, ketinantys dalyvauti antrajame Aukciono etape, privalo pateikti patikslintus kainos priedo pasiūlymus, bei nurodomas patikslintų kainos priedo pasiūlymų registravimo laikas.

 

IX SKYRIUS

AUKCIONO LAIMĖTOJŲ ATRINKIMAS

 

68.  Komitetas, vertindamas pateiktus Dalyvių pasiūlymus, priimdamas sprendimą pripažinti konkretų dalyvį potencialiu aukciono laimėtoju ir spręsdamas, kokią kvotos dalį ir kokį kainos priedą siūlyti paskirti Nuostatų 67 punkte nurodytoje sudarytoje eilėje įrašytiems Dalyviams, vadovaujasi šiais principais:

68.1. potencialiu aukciono laimėtoju pripažįsta Dalyvį, neviršijantį tvarkaraštyje patvirtintos skatinimo kvotos ir nurodžiusį mažiausią pageidaujamą kainos priedą;

68.2. Komitetas įvertina, kokius metinius gamybos kiekius pasiūlė mažiausios kainos pasiūlymus pateikę Dalyviai. Dalyviai, kurie pateikė mažiausio kainos priedo pasiūlymus ir kurių planuojamas metinis gamybos kiekis sudaro 5 proc. ar mažiau nuo bendros aukcione numatytos paskirstyti skatinimo kvotos, vadovaujantis Nuostatų 68.1 papunkčiu pripažįstami potencialiais aukciono laimėtojais ir jiems priskiriama jų pageidaujama skatinimo kvota, neviršijant aukcione numatytos paskirstyti skatinimo kvotos, jeigu Nuostatų 67 punkte sudarytoje Dalyvių pasiūlymų dėl kainos priedo eilėje mažesnio kainos priedo nėra pateikę Dalyviai, kurių metinis planuojamas gamybos kiekis sudaro daugiau nei 5 proc. bendros aukcione numatytos paskirstyti skatinimo kvotos;

68.3. nustatant Nuostatų 72 punkte numatytus kitus potencialius aukciono laimėtojus, Dalyvių, kurie atitinka 68.2 punkte nustatytas sąlygas, pasiūlytas kainos priedo dydis nėra taikomas.

69.  Kai dviejų ar daugiau Dalyvių pateikti pasiūlymai dėl pageidaujamo kainos priedo dydžio yra mažiausi ir sutampa ir yra nepaskirstytos skatinimo kvotos, kurios pakanka visiems Dalyviams, pateikusiems vienodus pasiūlymus dėl kainos priedo, potencialiais aukciono laimėtojais pripažįstami visi šie Dalyviai.

70.  Kai nustatomas daugiau nei vienas potencialus aukciono laimėtojas Nuostatų 69 punkte esančiomis aplinkybėmis, Komitetas kreipiasi į elektros tinklų operatorių, rezervavusį šiems potencialiems aukciono laimėtojams elektros tinklų galią ir pralaidumus, siekdamas išsiaiškinti, ar potencialių laimėtojų elektrinių prijungimas prie elektros tinklų riboja kitų elektrinių galimą prijungimą:

70.1.  jei potencialių laimėtojų elektrinių prijungimas neriboja kitų elektrinių galimo prijungimo, pageidaujamos kvotos priskiriamos visiems potencialiems laimėtojams.

70.2.  tuo atveju, jei elektrinės prijungimas prie elektros tinklų riboja kitų elektrinių galimą prijungimą, organizuojamas antrasis aukciono etapas.

71.  Kai dviejų ar daugiau Dalyvių pateikti pasiūlymai dėl pageidaujamo kainos priedo dydžio yra mažiausi ir sutampa, tačiau nėra pakankamai skatinimo kvotos visiems vienodą pageidaujamą kainos priedą pasiūliusiems Dalyviams, organizuojamas antrasis Aukciono etapas.

72.  Nuostatų 69 punkte ir 80.2 papunktyje nurodytais atvejais, kai suteikus potencialiam laimėtojui ar laimėtojams skatinimo kvotą, dar lieka nepaskirstytos skatinimo kvotos ir pakankamai elektros tinklo galios ir pralaidumo, po potencialaus laimėtojo ar laimėtojų toliau Nuostatų 67 punkte nurodytoje sudarytoje eilėje esantys Dalyviai eilės tvarka per 3 darbo dienas nuo pasiūlymų dėl kainos priedo eilės sudarymo, turi teisę būti pripažinti aukciono potencialiais laimėtojais, jiems taikant potencialaus aukciono laimėtojo ar laimėtojų, išskyrus Nuostatų 68.2 papunktyje nurodytą potencialų aukciono laimėtoją ar laimėtojus, pasiūlytą mažiausią kainos priedą ir likusią skatinimo kvotos dalį, jos neviršijant. Jei Nuostatų 67 punkte nurodytoje sudarytoje eilėje keletas dalyvių yra pasiūlę vienodą kainos priedą ir nurodę vienodą metinį gamybos kiekį, likusi nepaskirstyta skatinimo kvota paskirstoma šiems Dalyviams proporcingai jų nurodytam metiniam gamybos kiekiui. Šiais atvejais Dalyviai:

72.1.  per 3 darbo dienas nuo pasiūlymų dėl kainos priedo eilės sudarymo arba nuo Nuostatų 72.2 papunktyje nurodyto Tarybos rašto, šie Dalyviai privalo raštu informuoti Tarybą, kad sutinka būti pripažinti aukciono potencialiais laimėtojais, jiems taikant potencialaus aukciono laimėtojo pasiūlytą mažiausią kainos priedą šių Dalyvių pasiūlytam metiniam gamybos kiekiui, jei kvotos užtenka arba likusiai kvotos daliai, jei kvotos visam šio Dalyvio pasiūlytam metiniam gamybos kiekiui neužtenka;

72.2.  jei pasibaigus 3 darbo dienų terminui nuo pasiūlymų dėl kainos priedo eilės sudarymo, Dalyviai raštu nepateikia sutikimo būti pripažintais aukciono laimėtojais, laikoma, kad Dalyvis nesutinka būti pripažintas potencialiu aukciono laimėtoju. Dalyviui nesutikus būti pripažintam potencialiu aukciono laimėtoju, esanti nepaskirstyta kvota Tarybos raštu siūloma po jo Nuostatų 67 punkte nurodytoje paskelbtoje Dalyvių eilėje esančiam Dalyviui, ir Dalyvio sutikimo procedūra kartojama Nuostatų 72.1 papunktyje nurodyta tvarka;

72.3.  kai keletas Dalyvių yra pasiūlę vienodą kainos priedą ir nurodę vienodą metinį gamybos kiekį, ir jiems likusi nepaskirstyta skatinimo kvota buvo paskirstyta ir pasiūlyta proporcingai jų nurodytam metiniam gamybos kiekiui, ir Dalyvis raštu nepateikia sutikimo būti pripažintais aukciono laimėtojais, t. y. Dalyvis nesutinka būti pripažintas potencialiu aukciono laimėtoju su jam priskirta skatinimo kvota, tokiu atveju šiam Dalyviui priskirta kvota laikoma nepaskirstyta kvota, kuri įvertinama Įstatymo 20 straipsnio 13 dalyje numatyta tvarka.

Pasibaigus 3 darbo dienų terminui nuo pasiūlymų dėl kainos priedo eilės sudarymo, Taryboje gauti rašytiniai sutikimai nepriimami.

 

X SKYRIUS

ANTROJO AUKCIONO ETAPO VYKDYMAS

 

73.  Kai organizuojamas Nuostatų 70.2 papunktyje ir 71 punkte numatytas antrasis aukciono etapas, Dalyvis, ketinantis dalyvauti paskelbtame antrajame aukciono etape, nė vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo Nuostatų 67 punkte nurodytos informacijos paskelbimo dienos pateikia voką su patikslintu kainos priedo pasiūlymu. Voką su patikslintu kainos priedo pasiūlymu ne vėliau kaip tą pačią jo gavimo dieną registruoja aukciono sekretorius aukcionų žurnale. Vokai su patikslintais kainos priedo pasiūlymais registruojami tik Nuostatų 67 punkte nurodytoje paskelbiamoje informacijoje nurodytu šių dokumentų registravimo laiku. Patikslinti kainos priedo pasiūlymai laikomi pateikti tą dieną, kai jie įregistruojami aukciono žurnale.

74.  Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paskutinės patikslintų pasiūlymų registravimo dienos Komitetui susirinkus į posėdį dėl patikslintų kainos priedo pasiūlymų vertinimo, atplėšiami vokai su patikslintais kainos priedo pasiūlymais ir skelbiamas Dalyvio numeris bei jo pasiūlytas kainos priedas. Šiame posėdyje turi teisę dalyvauti aukciono Dalyviai ir kiti suinteresuoti asmenys. Informacija apie Komiteto posėdį dėl vokų su pasiūlymais atplėšimo skelbiama Tarybos interneto svetainėje ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki Komiteto posėdžio bei Dalyviai informuojami elektroniniu paštu.

75.  Patikslintas kainos priedo pasiūlymo dydis turi būti mažesnis, nei pirmame aukciono rate potencialių laimėtojų pasiūlytas kainos priedo dydis. Komiteto nariai vertina, ar potencialių laimėtojų pateikti patikslinti kainos priedo pasiūlymai atitinka Nuostatų 59.1, 59.3, 59.4, 59.13 papunkčiuose nurodytus reikalavimus. Patikslinti kainos priedo pasiūlymai, neatitinkantys bent vieno iš Nuostatų 59.1, 59.3, 59.4, 59.13 papunkčiuose nurodytų reikalavimų, atmetami. Visa informacija apie nustatytų reikalavimų neatitikusius antro etapo dalyvių patikslintus kainos priedo pasiūlymus įrašoma Komiteto protokole.

76.  Komitetas sudaro antro etapo Dalyvių pateiktų ir Nuostatų reikalavimus atitikusių patikslintų kainos priedo pasiūlymų eilę. Patikslintų kainos priedo pasiūlymų eilė sudaroma pagal pageidaujamo kainos priedo dydį didėjimo tvarka, o jei kainos priedo dydis sutampa – eilė sudaroma pirmenybę teikiant didesnį planuojamą metinį gamybos kiekį pasiūliusiam Dalyviui. Visa informacija apie antro etapo dalyvių pateiktus patikslintus pasiūlymus, sudarytą eilę ir kitas aplinkybes įrašoma Komiteto protokole. Baigtą pildyti protokolą pasirašo visi posėdyje dalyvavę Komiteto nariai bei aukciono sekretorius. Potencialiu antro etapo laimėtoju pripažįstamas Dalyvis, pateikęs mažiausią patikslintą kainos priedo pasiūlymą.

77.  Ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Nuostatų 76 punkte nurodyto protokolo pasirašymo, Taryba savo interneto svetainėje paskelbia Dalyvių patikslintų pasiūlymų dėl kainos priedo eilę, nurodydama Dalyvių numerius ir jų patikslintus pasiūlytus kainų priedo dydžius didėjančia tvarka, ir potencialų antrojo rato aukciono laimėtoją ar laimėtojus, likusią nepaskirstytą kvotą, jei tokia nustatoma esant Nuostatų 79 punkte nurodytoms aplinkybėms, bei proporcingai paskirstomą kvotą, jei nustatomos Nuostatų 80 punkte nurodytos aplinkybės.

78.  Kai dviejų ar daugiau antro etapo Dalyvių pateikti mažiausi patikslinti kainos priedo pasiūlymai sutampa, skatinimo kvotos pakanka ir neribojamas antrame aukciono etape Dalyvių, pateikusių mažiausią kainos priedo pasiūlymą, elektrinių prijungimas, potencialiais aukciono antro etapo laimėtojais pripažįstami visi mažiausią patikslintą kainos priedą pasiūlę antro etapo Dalyviai.

79.  Kai suteikus potencialiam antrojo etapo aukciono laimėtojui ar laimėtojams skatinimo kvotą, dar lieka nepaskirstytos skatinimo kvotos, po potencialių antrojo etapo aukciono laimėtojo ar laimėtojų toliau eilėje esantys antro etapo Dalyviai eilės tvarka per 3 darbo dienas nuo patikslintų pasiūlymų dėl kainos priedo eilės paskelbimo Tarybos interneto svetainėje, turi teisę būti pripažinti aukciono antro etapo potencialiais laimėtojais, jiems taikant aukciono antro etapo laimėtojo ar laimėtojų pasiūlytą mažiausią kainos priedą ir likusią skatinimo kvotos dalį, jos neviršijant. Tokiam aukciono antro etapo laimėtojų atrinkimui taikoma Nuostatų 72.1–72.2 papunkčiuose numatyta procedūra, o kvota suteikiama tik tuo atveju, jei jo elektrinės prijungimas neriboja potencialių aukciono antro etapo laimėtojų prijungimo.

80.    Kai dviejų ar daugiau antro etapo Dalyvių pateikti patikslinti kainos priedo pasiūlymai sutampa, tačiau skatinimo kvotos nepakanka ir (arba) ribojamas aukciono antro etapo Dalyvių, pasiūliusių mažiausią kainos priedą, elektrinių prijungimas, potencialiu laimėtoju pripažįstamas didžiausią planuojamą gamybos kiekį pasiūlęs gamintojas. Jei sutampa ir nurodytas gamybos kiekis, skatinimo kvota vienodą mažiausią patikslintą kainos priedą pasiūliusiems antro etapo Dalyviams padalinama proporcingai nurodytam gamybos kiekiui o Dalyviai, kuriems proporcingai paskirstoma likusi skatinimo kvota:

80.1.  ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Nuostatų 77 punkte nurodyto informacijos apie aukciono antro etapo dalyvių eilės paskelbimo, privalo raštu informuoti Tarybą, kad sutinka būti pripažinti aukciono antro etapo potencialiais laimėtojais su jiems proporcingai priskirta skatinimo kvota;

80.2.  jei pasibaigus 3 darbo dienų terminui nuo patikslintų pasiūlymų dėl kainos priedo eilės sudarymo, Dalyvis raštu nepateikia sutikimo būti pripažintu aukciono antrojo etapo laimėtoju, laikoma, kad Dalyvis nesutinka būti pripažintas potencialiu aukciono antrojo etapo laimėtoju. Tokiu atveju šiam Dalyviui priskirta kvotos dalis siūloma Nuostatų 81 punkte numatyta tvarka ir procedūra.

81.  Jei po antrojo aukciono etapo Nuostatų 80.2 papunktyje nurydytu atveju liko nepaskirstytos kvotos, ji siūloma Nuostatų 67 punkte nurodytoje paskelbtoje Dalyvių eilėje įvardytiems Dalyviams eilės tvarka Nuostatų 72 punkte nurodytomis sąlygomis, t. y. siūlant jiems aukciono antrajame rate pasiūlytą mažiausią kainos priedą ir likusią skatinimo kvotos dalį, jos neviršijant. Potencialūs aukciono laimėtojai atrenkami taikant Nuostatų 72.1–72.2 papunkčiuose numatyta procedūrą, o kvota suteikiama tik tuo atveju, jei kiekvieno iš jų elektrinės prijungimas neriboja potencialių aukciono antro etapo laimėtojų prijungimo.

82.     Visais atvejais potencialiam aukciono laimėtojui ar laimėtojams iki Nuostatų 83 punkte nurodyto Tarybos posėdžio, atsisakius priskirtos skatinimo kvotos ar elektros tinklų operatoriaus rezervuoto elektros tinklo galios ir pralaidumo, ir iš pasiūlymų dėl kainos priedo ar patikslinto kainos priedo eilės eliminavus skatinimo kvotos atsisakiusį potencialų laimėtoją ar laimėtojus, Komitetas Nuostatų 66 punkte nustatyta tvarka sudaro naują pasiūlymų dėl kainos priedo arba Nuostatų 76 punkte nustatyta tvarka – patikslintų kainos priedo pasiūlymų eilę, surašo naują protokolą. Tarybos posėdžiui Komitetas teikia galutinę pasiūlymų dėl kainos priedo eilę su visais posėdžių protokolais.

83.     Komitetas Nuostatų 66 punkte ir Nuostatų 82 punkte nurodytus protokolus, Nuostatų 72.1 ir 80.1 papunkčiuose nurodytus rašytinius sutikimus ir (ar) Nuostatų 48 punkte nurodytą atsisakymą ar atsisakymus, jei tokie buvo pateikti, teikia Tarybos posėdžiui. Jei pasiūlymai dėl kainos priedo arba patikslinti kainos priedo pasiūlymai atitinka Nuostatų reikalavimus ir nenustatoma faktinių aplinkybių, dėl kurių Komiteto pateikta pasiūlymų dėl kainos priedo arba patikslintų kainos priedo pasiūlymų eilė ir potencialus laimėtojas ar laimėtojai turėtų būti nepripažinti, Tarybos posėdyje potencialus aukciono laimėtojas ar laimėtojai ar potencialus aukciono antro rato laimėtojas ar laimėtojai – Dalyvis ar Dalyviai, atrinkti Nuostatų 68–81 punktuose nustatytomis procedūromis, nutarimu patvirtinami aukciono laimėtoju ar laimėtojais.

84.     Tarybos nutarime turi būti nurodyta:

84.1.  aukciono pavadinimas;

84.2.  aukciono laimėtojas ar laimėtojai, nurodant asmens (asmenų) pavadinimą;

84.3.  aukciono laimėtojo ar laimėtojų pasiūlytas mažiausias pageidaujamas kainos priedas (Eur/MWh);

84.4.  laimėtojui paskirta skatinimo kvota, išreikšta MWh.

85.     Nuostatų 62 ir 83 punktuose nurodyti nutarimai skelbiami Tarybos darbo reglamento nustatyta tvarka.

86.     Paaiškėjus aplinkybėms, kad aukciono laimėtojas pateikė Tarybai neteisingus duomenis arba sąmoningai juos nuslėpė, arba paaiškėja kitos esminės aplinkybės, kurios galėjo turėti esminės įtakos įvertinant Dalyvių aukciono dokumentus ir jų pasiūlymus dėl kainos priedo, Taryba turi teisę pakeisti savo sprendimą dėl aukciono rezultatų, patvirtintų Nuostatų 62 ar 83 punktuose nurodytu nutarimu.

87.     Aukciono metu likęs nepaskirstytas tvarkaraštyje nurodytas metinis gamybos kiekis įvertinamas Vyriausybei tvirtinant ateinančio laikotarpio tvarkaraštį ir paskirstomas naujame aukcione. Aukciono laimėtoją išbraukus iš aukciono laimėtojų sąrašo, jam aukcione paskirtas elektros energijos gamybos kiekis įvertinamas Vyriausybei tvirtinant ateinančių laikotarpių tvarkaraštį ir paskirstomas naujame aukcione.

 

XI SKYRIUS

NEĮVYKĘS AUKCIONAS

 

88.    Aukcionas laikomas neįvykusiu, jeigu:

88.1Nuostatų 7 punkte nurodytu atveju, pratęsus aukciono dokumentų ir pasiūlymų dėl kainos priedo priėmimo terminą, neįregistruojami bent trys Dalyviai;

88.2Nuostatų 54, 55 ir (ar) 65 punktuose nurodytais atvejais Komitetas nenustatė bent dviejų Dalyvių, atitikusių Nuostatų reikalavimus;

88.3potencialiam aukciono laimėtojui ar laimėtojams iki Nuostatų 83 punkte nurodyto Tarybos posėdžio, Nuostatų 72 punkte nurodytu atveju per 3 darbo dienas nuo pasiūlymų dėl kainos priedo eilės sudarymo, atsisakius priskirtos skatinimo kvotos arba elektros tinklų operatoriaus rezervuoto elektros tinklų galių ir pralaidumų, ir nelikus nei vieno potencialaus laimėtojo.

89.     Komiteto sprendimas dėl neįvykusio aukciono įforminamas protokolu, kuris ne vėliau kaip kitą darbo dieną paskelbiamas Tarybos interneto svetainėje. Šis protokolas teikiamas Tarybos posėdžiui.

 

XII SKYRIUS

AUKCIONO DALYVIO MOKESTIS

 

90.     Aukciono dalyvio mokestis nustatomas atsižvelgiant į šias Tarybos ir Komiteto patiriamas sąnaudas:

90.1.    Komiteto narių, dirbančių Taryboje, ir Komiteto sekretoriaus darbo užmokestis už Komiteto atliktas Nuostatuose numatytas užduotis;

90.2.    Tarybos, Komiteto narių, dirbančių Taryboje, ir Komiteto sekretoriaus darbui reikalingų patalpų nuomos sąnaudas;

90.3.    Tarybos, Komiteto narių, dirbančių Taryboje, ir Komiteto sekretoriaus darbo organizavimo priemonių sąnaudas.

91.     Aukciono dalyvio mokestį Taryba kartu su informacija apie planuojamą organizuoti aukcioną skelbia savo interneto svetainėje.

92.     Aukciono dalyvio mokestis pervedamas į Tarybos sąskaitą Nr. LT                     , banko kodas 73000, AB banke „Swedbank“ iki aukciono dokumentų pateikimo.

93.     Aukciono dalyvio mokestis Dalyviams negrąžinamas.

 

XIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

94.       Taryba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Tarybos nutarimo, kuriuo buvo patvirtinti aukciono laimėtojas ar laimėtojai, priėmimo informuoja tinklų operatorių, prie kurio tinklų jungiamas laimėtojas ar laimėtojai, apie aukciono laimėtoją ar laimėtojus ir aukciono metu paskirstytos skatinimo kvotos dydį.

95.       Taryba turi teisę iš Dalyvių, elektros tinklų operatorių, asociacijų ir kitų ūkio subjektų ar institucijų gauti visą reikiamą informaciją ir (ar) dokumentus, būtinus Tarybos funkcijoms, susijusiomis su aukcionų organizavimo procedūromis, atlikti.

96.       Aukciono laimėtojui ar laimėtojams nesilaikant savo įsipareigojimų pagal Įstatymą, Įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus, taip pat pagal kitus įstatymus ir teisės aktus, laimėtojas ar laimėtojai atsako Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

97.       Ginčai, kilę dėl Nuostatų reikalavimų vykdymo, taikymo ir aiškinimo, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

98.       Tarybos veiksmai ar neveikimas gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

______________


 

Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų

1 priedas

 

(fizinio asmens – vardas, pavardė; juridinio asmens – įmonės pavadinimas, kodas (fizinio asmens – asmens kodas, jei asmens kodo neturima, tiksli gimimo data; juridinio asmens – įmonės kodas), fizinio asmens adresas arba juridinio asmens buveinės adresas; telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, jeigu tokie yra)

 

Valstybinei energetikos

reguliavimo tarybai

Verkių g. 25C-1

LT-08223 Vilnius

 

PRAŠYMAS

LEISTI DALYVAUTI[1] SKATINIMO KVOTŲ PASKIRSTYMO

AUKCIONE

 

__________________

(data)

__________________

(vieta)

 

________________________________________________________________________________

                   (fizinio asmens – vardas, pavardė; juridinio asmens – įmonės pavadinimas)

Prašau leisti dalyvauti skatinimo kvotų paskirstymo aukcione_________________________

________________________________________________________________________________

(planuojamų statyti elektros gamybos įrenginių galia, planuojamas pagaminti metinis elektros energijos kiekis)

Vietovė, kurioje bus statoma elektrinė____________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

                      (nurodoma vietovė, kur asmuo planuoja statyti elektros gamybos įrenginius)

Juridinio asmens vadovas[2] ____________________________________________________

                                      (pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

________________________________________________________________________________

 

PRIDEDAMA:

1. Dokumentai, lapai (-ų)[3].

 

(pareigų pavadinimas)[4]

(parašas)

(vardas ir pavardė)

 

 

 

 

______________________

 

 

Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų

2 priedas

 

 

___________________________________________________

(vardas ir pavardė)

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

 

20__  m. ____________d. Nr. ______

 

_______________________

(vieta)

 

1.       Būdamas _________________________ (pasirinkti ir įrašyti: Tarybos nariu arba Komiteto nariu, arba aukciono sekretoriumi, ar Tarybos darbuotoju) pasižadu:

1.1.    saugoti ir tik Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti konfidencialią informaciją, kuri man taps žinoma dirbant Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono Komiteto nariu, aukciono sekretoriumi;

1.2.    man patikėtą konfidencialią informaciją saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su ja susipažinti ar pasinaudoti;

1.3.    nepasilikti jokių man pateiktų dokumentų kopijų.

2.       Man žinoma, kad su kvotų paskirstymo aukcionu susijusią informaciją, kurią Atsinaujinančių energetikos išteklių įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nuostatos numato teikti kvotų paskirstymo aukcionų procedūrose dalyvaujančioms arba nedalyvaujančioms šalims, galėsiu teikti tik įpareigotas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos ar aukcione dalyvaujančio asmens ar jo įgalioto asmens. Konfidencialią informaciją galėsiu atskleisti tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais.

3.       Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro:

3.1.    Dalyvių kvalifikaciniai duomenys;

3.2.    kiekvieno Dalyvio pateiktų aukciono dokumentų, pasiūlymo dėl kainos priedo informacija ir paaiškinimų turinys;

3.3.    kita informacija, susijusi su Dalyvių pateiktų dokumentų nagrinėjimu, vertinimu, išskyrus informaciją dėl aukciono rezultatų;

3.4.    informacija, susijusi su atliktomis aukciono procedūromis, jeigu jos atskleidimas prieštarauja įstatymams, daro nuostolių teisėtiems šalių komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją.

4.       Esu įspėtas, kad, pažeidęs šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti aukcioną paskelbusiai institucijai ir Dalyviams padarytus nuostolius.

5.       Man nustojus eiti 1 punkte nurodytas pareigas, konfidencialumo reikalavimai lieka galioti 3 metus.

 

 

 

__________

(pareigos)

_________

(parašas)

__________________

(vardas ir pavardė)

 

 

___________________

 

Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų

3 priedas

 

___________________________________________________

(vardas ir pavardė)

 

 

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA

 

20__ m._____________ d. Nr. ______

__________________________

(vietovės pavadinimas)

Būdamas ______________________________________________________ , pasižadu:

(Tarybos nariu arba Komiteto nariu, arba aukciono sekretoriumi, ar Tarybos darbuotoju)

1Objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis visų kvotų paskirstymo aukciono dalyvių lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principais, atlikti man pavestas pareigas (užduotis).

2Nedelsdamas raštu pranešti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos s pirmininkui ar jo įgaliotajam atstovui apie galimą viešųjų ir privačių interesų konfliktą, paaiškėjus bent vienai iš šių aplinkybių:

2.1. kvotų paskirstymo aukciono procedūrose kaip dalyvis dalyvauja man artimas asmuo arba juridinis asmuo, kuriam vadovauja toks asmuo;

2.2. aš arba man artimas asmuo:

2.2.1. esu (yra) kvotų paskirstymo aukciono procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens valdymo organų narys;

2.2.2. turiu(-i) kvotų paskirstymo aukciono procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens įstatinio kapitalo dalį arba turtinį įnašą jame;

2.2.3. gaunu(-a) iš kvotų paskirstymo aukciono procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens bet kokios rūšies pajamų;

2.3.    tarp manęs ir kvotų paskirstymo aukciono dalyvio yra pagal Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 20 straipsnį draudžiami tarnybiniai santykiai;

2.4. su bent vienu dalyviu ar jo įgaliotu asmeniu esu susijęs tokiais teisiniais santykiais, dėl kurių aukciono baigtis gali turėti įtakos jo teisėms arba pareigoms;

2.5.________ dėl bet kokių kitų aplinkybių negaliu laikytis 1 punkte nustatytų principų.

3. Man išaiškinta, kad:

3.1. man artimi asmenys yra: sutuoktinis[5], mano ir mano sutuoktinio tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, svainystės ryšiais susiję asmenys, globos ar rūpybos santykiais susiję asmenys.   ;

3.2. kvotų paskirstymo aukciono vykdytojui gavus pagrįstos informacijos apie tai, kad galiu būti patekęs į intereso konflikto situaciją ir nenusišalinau nuo su atitinkamu kvotų paskirstymo aukcionu susijusių sprendimų priėmimo, kvotų paskirstymo aukciono vykdytojas ar jo įgaliotasis atstovas sustabdo mano dalyvavimą su kvotų paskirstymo aukcionu susijusių sprendimų priėmimo procese ar jo stebėjime ir atlieka mano su kvotų paskirstymo aukcionu susijusios veiklos patikrinimą. Kvotų paskirstymo aukciono vykdytojas, nustatęs, kad patekau į interesų konflikto situaciją, pašalina mane iš su atitinkamu kvotų paskirstymo aukcionu susijusių sprendimų priėmimo proceso;

3.3. turiu užpildyti privačių interesų deklaraciją, kaip tai numato Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas.

 

 

 

__________

(pareigos)

_________

(parašas)

__________________

(vardas ir pavardė)

 

 

 

______________

 


 

Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų

4 priedas

 

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

Biudžetinė įstaiga, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. (8 5) 213 5166, faks. (8 5) 213 5270, el. p. info@vert.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706554

________________________________________________________________________________

 

PATVIRTINIMAS

20 __ m.                              d.

Vilnius

 

Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje  20  m. ___________________d. ________________val. užregistruoti [du][6] vokai: aukciono dokumentai[7] pasiūlymas dėl kainos priedo[8] patikslintas pasiūlymas dėl kainos priedo[9] (reikiamus palikti).

1. _______________________________________________________________________ ;

                                                                                  (asmuo)

2. _______________________________________________________________________ ;

                                                                         (Dalyvio numeris)

3. Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas

 

_______________________________________________________________________________ .

                                                             (Aukciono pavadinimas)

 

 

Aukciono sekretorius                                                                              (vardas pavardė)

Tel.

______________

 

 [1] Rašoma, kai asmuo teikia prašymą vadovaudamasis Nuostatų 34.1 papunkčiu.

[2] Fiziniam asmeniui šios eilutės pildyti nereikia.

[3] Pridedami dokumentai, patvirtinantys asmens įgaliojimus atstovauti juridiniam asmeniui. Fiziniam asmeniui šios eilutės pildyti nereikia.

[4] Fiziniam asmeniui šios eilutės pildyti nereikia

[5] Sutuoktiniui prilyginamas ir asmuo, su kuriuo Komiteto narys ar aukciono sekretorius ar Tarybos darbuotojas kartu gyvena neįregistravęs santuokos arba su kuriuo yra susižadėjęs (padavęs pareiškimą santuokai įregistruoti), taip pat buvęs sutuoktinis. Vaikams ir tėvams prilyginami įvaikiai ir įtėviai, taip pat buvę įvaikiai bei įtėviai.

[6] Nurodomas asmens pateiktų vokų skaičius.

[7] Rašoma, kai asmuo teikia dokumentus pagal Nuostatų 38 punktą.

[8] Rašoma, kai asmuo teikia pasiūlymus dėl kainos priedo pagal Nuostatų 39 punktą.

[9] Rašoma, kai asmuo teikia pasiūlymus dėl kainos priedo pagal Nuostatų 73 punktą.