Projektas

 

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2017 M. RUGSĖJO 22 D. ĮSAKYMO NR.  1-247 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ 04.1.1-LVPA-K-112 PRIEMONĖS „BIOKURĄ NAUDOJANČIŲ ŠILUMOS GAMYBOS ĮRENGINIŲ KEITIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m.                    d. Nr.

Vilnius

 

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-K-112 priemonės „Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. 1-247 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-K-112 priemonės „Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu 2 priedo 2 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„2. Projektai, kuriuos įgyvendinant šilumos gamybos įrenginių vardinės (nominalios) galios vieneto (1 MW) įrengimo sąnaudos būtų mažiausios.

Prioritetas teikiamas tiems projektams,

kuriuose numatyta mažiausiomis

sąnaudomis įrengti energijos gamybos

pajėgumų galios vienetą (1 MW), lyginant su kitų tinkamumo finansuoti vertinimą praėjusių projektų 1 MW įrengimo sąnaudomis.

Balų skaičiavimas:

1) kai K = Kmaks (0 balų);

2) kai K = Kmin (5 balai);

3) kai Kmin < K < Kmaks, balai apskaičiuojami pagal formulę:

 

Y =5 ∙ (Kmaks – K)/(Kmaks – Kmin),

 

 

kur:

 

K – įrengiamų energijos gamybos įrenginių įrengtosios galios vieneto (1 MW) įrengimo sąnaudos;

Kmaks – didžiausios įrengiamų energijos gamybos įrenginių įrengtosios galios vieneto (1 MW) įrengimo sąnaudos iš tinkamumo vertinimą praėjusių projektų;

Kmin – mažiausios įrengiamų energijos gamybos įrenginių įrengtosios galios vieneto (1 MW) įrengimo sąnaudos iš tinkamumo

vertinimą praėjusių projektų;

Y – balų skaičius.

 

Informacijos šaltinis: investicijų projektas ir (arba) paraiška.

45

 

9“

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūra

2018 m.            d. raštu Nr.