Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

PAPILDOMOSIOS IR ALTERNATYVIOSIOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS

 

ĮSTATYMO NR. XIII-2771 10 STRAIPNIO PAKEITIMO

 

ĮSTATYMAS

 

 

 

2023 m.                                  d. Nr.

 

Vilnius

 

 

 

1.   Straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 10 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„Fizinis asmuo, siekiantis gauti šio įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 5 punkte nurodytą PA sveikatos priežiūros specialisto licenciją, turi turėti aukštąjį išsilavinimą arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus medicinos arba reabilitacijos, arba socialinio darbo, arba psichologijos, arba pedagogikos, arba edukologijos, arba gyvulininkystės (gyvūno ir žmogaus sąveikos, arba gyvūnų mokslo) studijų krypties studijas, ir sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka būti baigęs mokymus;“

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1.  Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2023 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras iki 2023 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Lietuvos Respublikos Prezidentas

 

Teikia   

Seimo nariai:

Aurelijus Veryga

Rimantė Šalaševičiūtė