Projektas

PRIENŲ RAJONO savivaldybės TARYBA

 

SPRENDIMAS

Dėl prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartIS

Prienų rajono ASMENS sveikatos priežiūros ĮSTAIGOMS

 

2021 m. birželio         d. Nr.  

Prienai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio                       17 ir 18 punktais, 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 ir 3 dalimis, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 36 straipsnio 3 dalimi, Prienų rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T3-115 „Dėl Prienų rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 14 punktu, Prienų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Perduoti 20 metų valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartis savarankiškosioms funkcijoms (pirminė asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra,  savivaldybių sveikatinimo priemonių planavimas ir įgyvendinimas; parama savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrai) vykdyti Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Prienų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomą turtą – 9 portatyvinius pulsoksimetrus „Creative Medical SP-20“ (su piršto pulsoksimetru (Sp02 sensoriumi PC-60F)):

1.1. VšĮ Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centrui (į. k. 190161221) – 2 vnt., vieneto įsigijimo kaina – 239,49 Eur, iš viso – 478,98 Eur;

1.2. VšĮ Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centrui (į. k. 290161560) – 2 vnt., vieneto įsigijimo kaina – 239,49 Eur, iš viso – 478,98 Eur;

1.3. VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui (į. k. 190882171) – 3 vnt., vieneto įsigijimo kaina – 239,50 Eur, iš viso – 718,50 Eur;

1.4. VšĮ Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centrui (į. k. 190161417) – 2 vnt., vieneto įsigijimo kaina – 239,49 Eur, iš viso – 478,98 Eur;

2. Įgalioti Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti sprendimo 1 punkte nurodyto turto patikėjimo sutartis ir perdavimo–priėmimo aktus.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo ar įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).

 

 

Savivaldybės meras