Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

IKITEISMINIO ADMINISTRACINIŲ GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1031 4 STRAIPSNIo PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

Nr.

Vilnius


 

 

 

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Lietuvos administracinių ginčų komisijos pirmininko, komisijos pirmininko pavaduotojo, komisijos pirmininko pavaduotojų teritoriniuose padaliniuose ir kitų komisijos ir komisijos teritorinių padalinių narių darbas Lietuvos administracinių ginčų komisijoje laikytinas darbu pagrindinėje darbovietėje ir už jį mokama Lietuvos Respublikos valstybės pareigūnų darbo užmokesčio įstatymo nustatyta tvarka. Lietuvos administracinių ginčų komisijos pirmininkas, komisijos pirmininko pavaduotojas, komisijos pirmininko pavaduotojas teritoriniame padalinyje ar kitas komisijos arba komisijos teritorinio padalinio narys pareigas gali eiti tik Lietuvos administracinių ginčų komisijoje, taip pat dirbti mokslinį, pedagoginį ar kūrybinį darbą. Lietuvos administracinių ginčų komisijos pirmininkui, komisijos pirmininko pavaduotojui, komisijos pirmininko pavaduotojui teritoriniame padalinyje ir kitiems komisijos arba komisijos teritorinio padalinio nariams suteikiamos Darbo kodekse nustatytos atostogos. Lietuvos administracinių ginčų komisijos valstybės tarnautojų darbo santykius, socialines ir kitas garantijas nustato Valstybės tarnybos įstatymas, Darbo kodeksas ir kiti darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai ir teisės aktai.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2023 m. liepos 1 d.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                                                    

part_d3ca2175ee6d40e99b5477f0120ad46c_end