Prienai

 

 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

Projektas                                                                                            

 

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO PRIENŲ R. BALBIERIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS

2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

 

 

2016 m. balandžio 20 d. Nr. (1.3)-T1-84

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu ir Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 8 d. sprendimu Nr. T3-185 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ patvirtinto Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 180 punktu, Prienų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pritarti Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos 2015 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras