LIETUVOS RESPUBLIKOS

ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ ĮSTATYMO NR. IX-2135

1 PRIEDO PAPILDYMO

ĮSTATYMAS

 

 

 

2023 m.                  d. Nr.

 

Vilnius

 

1 straipsnis. Įstatymo 1 priedo papildymas

1.   Papildyti įstatymo 1 priedą nauju 1.3. papunkčiu:

1.3. duomenys, susiję su mobiliojo kalbinio ryšio paslaugomis, kurios iš anksto apmokėtos:

1.3.1. telefono ryšio numeris, abonento identifikavimo modulio (SIM) numeris (ICCID), tarptautinis mobiliojo kalbinio ryšio abonento identifikatorius (IMSI);

1.3.2. abonento vardas ir pavardė (pavadinimas), asmens (įmonės) kodas ir adresas, taip pat asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tipas, serija ir numeris, išskyrus atvejus, kai asmens tapatybė identifikuojama nuotoliniu būdu.“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Mobiliojo kalbinio ryšio paslaugų, kurios iš anksto apmokėtos, gavėjams iki šio įstatymo įsigaliojimo įsigytos mobiliojo kalbinio ryšio paslaugos, kurios iš anksto apmokėtos, teikiamos, jei jie savo viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjui yra nurodę savo vardą ir pavardę (pavadinimą), asmens (įmonės) kodą ir adresą, taip pat asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tipą, seriją ir numerį, išskyrus atvejus, kai asmens tapatybė identifikuojama nuotoliniu būdu.

2. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 1 dalį, įsigalioja 2023 m. liepos 1 d.

3. Šio straipsnio 1 dalis įsigalioja 2024 m. sausio 1 [i]d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia

 

Seimo narys                                                                                        Mindaugas Skritulskas