Projektas

LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGOS PREZIDENTAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL BURINIŲ JACHTŲ LAIVAVEDŽIŲ DIPLOMAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m.                          Nr.

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 19 straipsnio 4 dalimi ir įgyvendindamas Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos Vidaus transporto komiteto 1998 m. spalio 16 d. rezoliuciją Nr. 40:

1. Tv i r t i n u  Burinių jachtų laivavedžių diplomavimo taisykles (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. iki 1994 m. balandžio 25 d. išduoti pramoginių burinių jachtų laivavedžių diplomai (toliau – Diplomai) ir  kvalifikacijos liudijimai (toliau – kvalifikacijos dokumentai), kuriais suteikiama teisė valdyti burinius pramoginius laivus, negalioja;

2.2. Burinių jachtų laivavedžių Diplomai ir Radijo ryšio operatorių liudijimai, išduoti vadovaujantis Jachtų vadų kvalifikacijos suteikimo nuostatais, patvirtintais 1994 metų balandžio 25 dieną, ir išduoti vadovaujantis Burinių jachtų įgulų narių diplomavimo taisyklėmis, patvirtintomis 2001 metų vasario 7 dieną, galioja iki 2019 m. gruodžio  31 d.

2.3. Diplomai ir Radijo ryšio operatorių liudijimai, išduoti vadovaujantis Jachtų vadų kvalifikacijos suteikimo nuostatais, patvirtintais 1994 metų balandžio 25 dieną, ir Burinių jachtų įgulų narių diplomavimo taisyklėmis, patvirtintomis 2001 metų vasario 7 dieną, keičiami šio įsakymo 1 punkte nurodyto teisės akto nustatyta tvarka;

2.4. Asmenims, turintiems seno pavyzdžio burinės jachtos laivavedžio kvalifikacinius dokumentus,  išduodami turimą kvalifikacinį laipsnį patvirtinantys šie dokumentai:

2.4.1. turintiems II eilės vairininko diplomą – išduodamas Vidaus vandenų burinės jachtos vado diplomas;

2.4.2. turintiems I eilės vairininko diplomą – išduodamas Atviros jūros burinės jachtos vado diplomas;

2.4.3. turintiems Jachtos kapitono diplomą – išduodamas Vandenynų burinės jachtos vado diplomas;

2.4.4. turintiems seno pavyzdžio galiojantį  Pramoginio laivo radijo ryšio operatoriaus - telefonininko liudijimą – išduodamas naujo pavyzdžio Burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus pažymėjimas.

3. P r i p ž į s t u netekusiomis galios Burinių jachtų įgulų narių diplomavimo taisykles patvirtintas LBS 2001 metų vasario 7 dieną.

4N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. lapkričio 1 dieną.

 

Prezidentas                                                                                         

 

SUDERINTA:

Lietuvos saugios laivybos administracijos

Direktorius

 

 


                                                                                         PATVIRTINTA:                          

Lietuvos buriuotojų sąjungos prezidento

2017 m.                           d. įsakymu

Nr.  

 

 

 

BURINIŲ JACHTŲ LAIVAVEDŽIŲ DIPLOMAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROS NUOSTATOS

 

 

 

1. Burinių jachtų laivavedžių diplomavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Lietuvos buriuotojų sąjungos išduodamų pramoginių burinių jachtų laivavedžių diplomų, kvalifikacijos liudijimų ir pažymėjimų (toliau – kvalifikacijos dokumentų), laivavedžių rengimo, egzaminavimo, kompetencijos įgijimo ir minėtų kvalifikacijos dokumentų išdavimo, keitimo sąlygas ir tvarką Lietuvos Respublikoje.

2. Liudijimai yra išduodami vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir Jungtinių Tautų Organizacijos Europos Ekonominės Komisijos Vidaus Transporto Komiteto Vidaus Vandens Transporto Darbo Grupės 1998 m. spalio 16 d. (2014 m. redakcija Nr. 4) rezoliucijos Nr. 40 nuostatomis. Diplomai yra išduodami vadovaujantis  šiomis Taisyklėmis.

 

II SKYRIUS

SĄVOKOS

 

3. Taisyklėse naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai:

3.1. Administracija Nacionalinė transporto saugos administracija;

3.2. Atvira jūra – jūrų ir vandenynų vandenys, nutolę ne toliau nei 200 jūrmylių nuo kranto;

3.3. Burinė jachta – pramoginis burinis laivas;

3.4. Burinės jachtos radijo ryšio operatorius (operatorius) – asmuo jachtoje vykdantis  radijo pokalbius su gelbėjimo, pakrančių apsaugos, uostų ar kitomis tarnybomis, kitais laivais ir orlaiviais;

3.5. Burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus pažymėjimas (Pažymėjimas) – radijo ryšio vykdymo burinėse jachtose asmens kompetenciją patvirtinantis dokumentas, kurį išduoda Kvalifikacinė komisija, laivavedžiui išlaikius šiose Taisyklėse nurodytus egzaminus;

3.6. Burinės jachtos vadas – burinės jachtos laivavedys;

3.7. CEVNI – Europos vidaus vandenų kelių laivybos taisyklės (angl. k. – European Code for Inland Waterways, pranc. k. – Code Européen des Voies de la Navigation Intérieure);

3.8. COLREG – 1972 metų konvencija dėl tarptautinių taisyklių, padedančių išvengti laivų susidūrimų jūroje (angl. k. International Regulations for Preventing Collisions at Sea 1972);

3.9. Diplomas – tarptautinis dokumentas, patvirtinantis, kad jo teisėtam savininkui suteikta teisė valdyti burinę jachtą atitinkamuose plaukiojimo rajonuose;

3.10. GMDSS – Globalinio jūrinio nelaimės atvejo ir saugos sistema (angl. k. – Global Maritime Distress and Safety System);

3.11. Kvalifikacijos liudijimas (Liudijimas) – Pramoginio laivo laivavedžio tarptautinis kvalifikacijos liudijimas išduodamas atsižvelgiant į Jungtinių Tautų Europos Ekonominės Komisijos Vidaus Transporto Komiteto Vidaus Vandens Transporto Darbo Grupės 1998m. spalio 16 d. rezoliucijos Nr. 40 nuostatas (toliau - JT EEK 40 rezoliucija);

3.12. Kvalifikacinė komisija – LBS Kvalifikacinė komisija ir/ar Regioninės Kvalifikacinės komisijos;

3.13. LBS – Lietuvos Buriuotojų Sąjunga;

3.14. LBS Taryba (toliau – Taryba) – kolegialus LBS valdymo organas;

3.15. Lietuvos Respublikos vidaus vandenys – Lietuvos Respublikos teritorijoje esantys upės, ežerai ir Kuršių marios iki Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijos ribų;

3.16. Lietuvos Respublikos vidaus vandens keliai – laivybai tinkamos Lietuvos Respublikos upės, ežerai, dirbtiniai vandens telkiniai ir Lietuvos Respublikai priklausanti Kuršių marių dalis, kuriuose yra navigacijos ženklų arba kurių locmano žemėlapiuose pažymėtas farvateris;

3.17. Pakrančių vandenys – teritorinės jūros vandenys, esantys iki 12 jūrmylių nuo jūros kranto išlyginamosios bazinės linijos atviros jūros link;

3.18. Pasaulio vandenynų vandenys – jūrų ir vandenynų vandenys, nutolę toliau nei 200 jūrmylių nuo kranto;

3.19. Vidaus vandenys – vandenys, įskaitant ir vidaus jūros vandenis, esančius nuo jūros kranto išlyginamosios bazinės linijos link sausumos (į šią sąvoką įeina ir uostų akvatorijos), kuriuose galioja kiekvienoje valstybėje priimtos specifinės laivybos taisyklės, taip pat įlankos, upės, kanalai, ežerai, tvenkiniai ir t.t.

3.20. Visi vandenys – vidaus vandenys, pakrančių ir atviros jūros, bei pasaulio vandenynų vandenys ir Lietuvos respublikos vidaus vandenys.

4. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekse.

 

III SKYRIUS

TEISĖ VYKDYTI PRAMOGINĘ LAIVYBĄ IR JĄ PATVIRTINANTYS DOKUMENTAI

 

5. LBS išduoda burinių jachtų laivavedžių kvalifikacijos dokumentus asmenims, vykdantiems laivybą burinėmis jachtomis su mechaniniu varikliu arba be jo.

6. Burinių jachtų, kurios plaukioja Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje, teritorinėje jūroje ir jūrų, vandenynų vandenyse, laivavedžiams Diplomas arba Liudijimas yra privalomi nepriklausomai nuo valdomos burinės jachtos dydžio ar mechaninio variklio galios.

7. Kitais nei Taisyklių 6 punkte nurodytais atvejais Burinės jachtos laivavedžio Diplomas ar Liudijimas yra privalomas laivavedžiui burinės jachtos, atitinkančios bet kurį iš šių reikalavimų:

7.1. maksimalus bendras korpuso ilgis didesnis nei 6 metrai;

7.2. kurių mechaninio variklio galingumas daugiau kaip 10 AG (7,4 kW);

7.3. plaukioja vidaus vandenų keliuose, priklausančiuose Lietuvos Respublikos vidaus vandenims.

8. LBS suteikia šiuos Burinių jachtų laivavedžiui kvalifikacijos laipsnius:

8.1. vidaus vandenų burinės jachtos vadas (angl. Inland Skipper);

8.2. pakrančių vandenų burinės jachtos vadas (angl. Coastal Skipper);

8.3. atviros jūros burinės jachtos vadas (angl. Master of Yachts Offshore);

8.4. vandenynų burinės jachtos vadas(angl. Master of Yachts Ocean).

9. Burinės jachtos laivavedžio kvalifikacijos laipsnį, nurodytą Taisyklių 8 punkte, patvirtina Kvalifikacinės komisijos išduotas Diplomas arba Kvalifikacijos liudijimas.

10. Diplomas išduodamas pateikus prašymą  išduoti šį dokumentą.

11. Liudijimas išduodamas pateikus prašymą išduoti šį dokumentą. Liudijimas išduodamas asmens turimo burinės jachtos laivavedžio galiojančio diplomo pagrindu arba asmeniui, neturinčiam burinės jachtos laivavedžio diplomo ir norinčiam įgyti Pramoginio laivo laivavedžio tarptautinį kvalifikacijos liudijimą, įvykdžius visus reikalavimus ir išlaikius tokius pačius teorijos ir praktikos egzaminus ir ta pačia tvarka kaip ir kandidatams norintiems įgyti diplomus, patvirtinančius Taisyklių 8.1-8.2 papunkčiuose nurodytus kvalifikacijos laipsnius bei nurodžius prašyme laikyti  egzaminą išduoti šios rūšies kompetenciją patvirtinantį dokumentą.

12. Atsižvelgiant į Burinės jachtos laivavedžiui suteiktą Taisyklių 8.1-8.4 papunkčiuose nurodytą kvalifikacinį laipsnį, Burinės jachtos laivavedys turi teisę valdyti lentelėje Nr. 1 nurodyto dydžio burinę jachtą nurodytuose plaukiojimo rajonuose.

Lentelė Nr. 1.

Burinės jachtos laivavedžio kvalifikacijos laipsnis

Plaukiojimo rajonas

Didžiausias bendras burinės jachtos korpuso ilgis

Vidaus vandenų burinės jachtos vadas

(angl. Inland Skipper)

Vidaus vandenys

24 m

Pakrančių vandenų burinės jachtos vadas

(angl. Coastal Skipper)

Vidaus vandenys

Pakrančių vandenys

24 m

Atviros jūros burinės jachtos vadas

(angl. Master of Yachts Offshore)

Visi vandenys ne toliau 200 jūrmylių nuo kranto

24 m

Vandenynų burinės jachtos vadas

(angl. Master of Yachts Ocean)

Visi vandenys

neribojama

 

13. LBS Kvalifikacinė komisija išduoda Burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus pažymėjimą.

14. Burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus pažymėjimas yra  išduodamas Burinės jachtos laivavedžiui, kuris šiose Taisyklėse nustatyta tvarka yra išlaikęs kvalifikacinį  radijo ryšio vykdymo laivuose egzaminą. Burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus pažymėjimas yra išduodamas per 20  darbo dienų nuo  prašymo išduoti Burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus pažymėjimą pateikimo LBS  dienos.

15. Taisyklių 10-11 punktuose nurodyti Diplomas ir Kvalifikacijos liudijimas galioja 10 metų nuo jų išdavimo dienos. Taisyklių 13 punkte nurodytas Burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus pažymėjimas galioja neterminuotai.

16. Taisyklių 10 ir 11 punktuose nurodytas prašymas yra įrašomas LBS patvirtintame nustatytos formos prašyme leisti laikyti kvalifikacijos egzaminą.

17. LBS išduodami Diplomai ir (arba) Kvalifikacijos liudijimai suteikia teisę valdyti burines jachtas su mechaniniu varikliu.

18. LBS išduodami Diplomai ir (arba) Kvalifikacijos liudijimai nesuteikia teisės valdyti motorinių pramoginių laivų.

19. Motorinių pramoginių laivų laivavedžių kvalifikacijos liudijimus, suteikiančius teisę valdyti motorinius pramoginius laivus bei kitas motorines vandens transporto priemones, išduoda Administracija.

 

IV SKYRIUS

BURINIŲ JACHTŲ LAIVAVEDŽIŲ KOMPETENCIJOS IR JŲ ĮGIJIMO SĄLYGOS

 

20. Reikalavimai asmenims, siekiantiems įgyti burinės jachtos laivavedžio kvalifikacijos laipsnį, yra išdėstyti lentelėje Nr. 2.

Lentelė Nr. 2.

Burinės jachtos laivavedžio kvalifikacinio laipsnio pavadinimas

Mini-malus amžius metais

Reikalavimas turėti laipsniu žemesnę kvalifikaciją

Reikalavimas turėti minimalų buriavimo stažą skaičiuojant laiką ir jūrmyles  (jml) nuo paskutinės žemesnės kvalifikacijos suteikimo datos norint laikyti teorijos egzaminą

Reikalavimas išlaikyti teorijos egzaminą

Reikalavimas išlaikyti praktikos egzaminą

Vidaus vandenų burinės jachtos vadas

16

Netaikomas

Netaikomas

Taikomas

Taikomas

Pakrančių vandenų burinės jachtos vadas

18

Netaikomas

Taikomas

ne mažiau kaip 3 paros ir 100 jml, ne mažiau kaip 2 atskiri plaukimai Skaičiuojamas stažas įgytas  ir neturint žemesnės kvalifikacijos)

Taikomas

Taikomas

Atviros jūros burinės jachtos vadas

18

Taikomas

Taikomas

2 metai, min. 40 parų ir 2000 jml,

min. 5 atskiri plaukimai

Taikomas

Taikomas

Vandenynų burinės jachtos vadas

22

Taikomas

Taikomas

4 metai, min. 80 parų ir

4000 jml.

min . 7 atskiri plaukimai

Taikomas

Netaikomas

 

21. Atviros jūros burinės jachtos vado kvalifikacijos egzaminus galima laikyti turint Vidaus arba Pakrančių vandenų burinės jachtos vado kvalifikacinį laipsnį, Vandenynų burinės jachtos vado kvalifikacijos egzaminą galima laikyti turint Atviros jūros burinės jachtos vado kvalifikacinį laipsnį.

22. Burinių jachtų laivavedžių kvalifikacijos teorijos egzaminą leidžiama laikyti kai asmuo, siekiantis įgyti burinės jachtos laivavedžio kvalifikacijos laipsnį, atitinka Burinių jachtų laivavedžio stažo reikalavimus, kuriuos tvirtina LBS.

23. Burinių jachtų laivavedžių kvalifikacijos Teorijos ir praktikos egzaminai vykdomi kiekvienam kvalifikaciniam laipsniui ir (arba) Pažymėjimui gauti vadovaujantis „Burinių jachtų laivavedžių kvalifikacijos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu“, kurį tvirtina LBS.

24. Asmuo turi teisę laikyti savarankiškai pasiruošęs (eksternu) egzaminus Vidaus vandenų burinės jachtos vado, Pakrančių vandenų burinės jachtos vado kvalifikaciniam laipsniui įgyti, Burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus pažymėjimui gauti be apribojimų.

25. Asmuo turi teisę laikyti egzaminus Atviros jūros jachtos vado, Vandenynų jachtos vado kvalifikaciniam laipsniui įgyti savarankiškai pasirengęs (eksternu), jei asmuo turi aukštojo universitetinio ar jam prilyginto mokslo diplomą arba yra baigęs burinių jachtų laivavedžių mokymo kursus ir yra pateikęs LBS akredituotos burinių jachtų laivavedžių mokymo įstaigos baigimo pažymėjimą.

26. Asmenys, turintys budinčio kapitono padėjėjo, vyriausiojo kapitono padėjėjo ir kapitono jūrinio laipsnio diplomus, turi teisę laikyti egzaminus Atviros jūros ir (arba) Vandenynų jachtos vado kvalifikaciniam laipsniui gauti savarankiškai pasirengę (eksternu).

 

V SKYRIUS

BURINIŲ JACHTŲ LAIVAVEDŽIŲ KVALIFIKACIJOS SUTEIKIMO, EGZAMINŲ LAIKYMO IR KVALIFIKACINIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMO TVARKA

 

27. Burinės jachtos laivavedžio kvalifikacinį laipsnį suteikia LBS Kvalifikacinė komisija ir Regioninės Kvalifikacinės komisijos. Kvalifikacines komisijas, jų sudėtį tvirtina LBS. Kiekviena Kvalifikacinė komisija turi teisę egzaminuoti asmenis Vidaus vandenų, Pakrančių vandenų, Atviros jūros jachtos vado kvalifikacijai įgyti bei Burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus pažymėjimui gauti.

28. Egzaminuoti asmenis siekiančius įgyti Vandenynų jachtos vado kvalifikaciją turi teisę tik LBS Kvalifikacinė komisija.

29. Burinės jachtos laivavedžio kvalifikacija, Burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus kvalifikacija yra suteikiama asmeniui išlaikius teorinį ir praktinį egzaminus.

30. Asmenys, jau turintys burinės jachtos laivavedžio kvalifikacinį laipsnį, bet neturintys Burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus pažymėjimo ir pageidaujantys Burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus pažymėjimą įgyti, turi teisę laikyti šį egzaminą atskirai.

31. Asmenys, norintys laikyti burinės jachtos laivavedžio, Burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus teorijos egzaminą, Kvalifikacinei komisijai turi pateikti:

31.1. LBS nustatytos formos prašymą leisti laikyti kvalifikacijos egzaminą ir išduoti kompetenciją patvirtinantį dokumentą;

31.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą);

31.3. burinės jachtos laivavedžio diplomą, liudijimą (kai to reikalauja šios Taisyklės);

31.4. burinių jachtų laivavedžių mokymo įstaigos baigimo pažymėjimą (kai to reikalauja šios Taisyklės);

31.5. laikantiems eksternu - aukštojo universitetinio ar jam prilyginto mokslo diplomą, budinčio kapitono padėjėjo, vyriausiojo kapitono padėjėjo ar kapitono jūrinio laipsnio diplomus (kai to reikalauja šios Taisyklės);

31.6. dokumentą, patvirtinantį buriuotojo buriavimo stažą (kai to reikalauja Taisyklės);

31.7. dokumentą, patvirtinantį mokesčio sumokėjimą už kvalifikacijos egzamino laikymą.

32. Asmenys, norintys laikyti burinės jachtos laivavedžio praktinį egzaminą, Kvalifikacinei komisijai turi pateikti:

32.1. LBS nustatytos formos prašymą leisti laikyti kvalifikacijos praktinį egzaminą ir išduoti kompetenciją patvirtinantį dokumentą;

32.2. teorijos egzamino išlaikymo protokolą su visų disciplinų teigiamais įvertinimais;

32.3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens kortelę arba pasą);

32.4. dokumentą, patvirtinantį mokesčio sumokėjimą už praktikos egzamino laikymą;

32.5. dokumentą, patvirtinantį buriuotojo buriavimo stažą (kai to reikalauja Taisyklės);

32.6. sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 048-2/a) arba jūrininko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 048-1/a), išduotą vadovaujantis 2014 m. kovo 5 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu V-319 ( Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ pakeitimo”);

32.7. sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-69 „Dėl Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos ir Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo“, reikalavimus ir įrodantį, kad asmuo išklausė privalomoją pirmosios pagalbos mokymo programą;

33. Taisyklių 31.1 ir 32.1 papunkčiuose nurodyto prašymo formą tvirtina LBS.

34. Taisyklių 31.2-31.7 ir 32.3-32.7 papunkčiuose nurodytų dokumentų kopijos yra teikiamos Kvalifikacinei komisijai, dokumentų originalus parodant Kvalifikacinei komisijai dokumentų įteikimo metu.

35. Kvalifikacinis teorijos egzaminas gali būti laikomas tik turint atitinkamai kvalifikacijai reikalingą buriuotojo stažą (kai to reikalauja šios Taisyklės), sukauptą vadovaujantis „Buriuotojo stažo reikalavimų apraše“ nurodytais reikalavimais ir tvarka.

36. Kvalifikacinis praktikos egzaminas gali būti laikomas tik išlaikius šiai kvalifikacijai reikalingą teorijos egzaminą.

37. Egzaminai organizuojami ir vykdomi vadovaujantis LBS Tarybos patvirtintu „Burinių jachtų laivavedžių kvalifikacijos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu“.

38. Teorijos egzamino visos disciplinos turi būti išlaikytos per 2 metų laikotarpį. Išlaikyto teorijos egzamino rezultatai galioja 2 metus.

39. Išlaikius visas teorijos egzamino disciplinas, praktikos egzaminas privalo būti išlaikytas per 2 metus skaičiuojant nuo paskutinės teorijos egzamino disciplinos išlaikymo  dienos.

40. Nelaikius ar neišlaikius praktikos egzamino per Taisyklių 39 punkte nustatytą terminą, siekiant laikyti  praktikos egzaminą, teorijos egzaminas turi būti laikomas iš naujo.

41. Egzaminai laikomi sesijos metu, kurios laiką ir trukmę nustato Kvalifikacinės komisijos pirmininkas.

42. Neišlaikytas egzaminas gali būti perlaikytas kitą Kvalifikacinės komisijos nustatytą sesijos dieną. Egzaminų perlaikymų skaičius neribojamas. Egzamino perlaikymo mokestį nustato LBS.

43. Egzaminų rezultatai yra surašomi egzaminų protokole. Protokolo formą Taisyklių 8.1-8.4 papunkčiuose nurodytam kvalifikaciniam laipsniui ir Burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus pažymėjimui įgyti tvirtina LBS.

44. Kvalifikacijos laipsnio suteikimo data yra Kvalifikacinės komisijos pirmininko egzaminų protokole nurodyta teigiamo sprendimo suteikti kvalifikacijos laipsnį data. Kvalifikacinė komisija sprendimą dėl kvalifikacijos laipsnio suteikimo priima per 10 darbo dienų nuo egzaminų išlaikymo dienos. Ši data įrašoma į Diplomą, Liudijimą, Pažymėjimą.

45. Išlaikius visus atitinkamam kvalifikacijos laipsniui reikalaujamus egzaminus, LBS per 20 darbo dienų nuo 44 punkte nurodyto sprendimo priėmimo ir visų reikiamų dokumentų pateikimo dienos, išduoda kvalifikacijos laipsnį patvirtinantį Diplomą, Liudijimą ar Pažymėjimą.

46. Informacija apie asmenims suteiktą burinės jachtos laivavedžio kvalifikacinį laipsnį ir išduotus kvalifikacinius dokumentus teikiama Administracijai. Administracija nustato dokumentų teikimo formą, sąlygas bei tvarką.

47. Regioninių kvalifikacinių komisijų sprendimai dėl kvalifikacijos nesuteikimo, egzaminų rezultatų, kiti sprendimai gali būti skundžiami LBS kvalifikacinei komisijai per 30 dienų nuo tokio sprendimo priėmimo dienos. LBS kvalifikacinės komisijos sprendimai gali būti skundžiami LBS Tarybai.

48. Jeigu nagrinėjamas skundas dėl kvalifikacinės komisijos sprendimo ir skundžiamą sprendimą priėmusios komisijos narys yra ir skundą nagrinėjančios  institucijos narys, šis asmuo privalo nusišalinti nagrinėjant skundą.

49. Diplomas, Liudijimas ir Pažymėjimas yra išduodamas vadovaujantis LBS patvirtintų Dokumentų pateikimo LBS ir burinių jachtų laivavedžių diplomų, liudijimų ir pažymėjimų išdavimo nuostatų nurodytais terminais ir tvarka.

50. Visi burinių jachtų laivavedžių rengimo bei egzaminavimo dokumentai rengiami ir saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

KVALIFIKACIJOS DIPLOMO, LIUDIJIMO IR PAŽYMĖJIMO GALIOJIMO SUSTABDYMAS, SUSTABDYMO PANAIKINIMAS, PRIPAŽINIMAS NETEKUSIU GALIOS

 

51. Diplomo, Liudijimo galiojimas gali būti sustabdytas, panaikintas jo sustabdymas, pripažintas netekusiu galios Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatytais atvejais.

52. Be 51 punkte nurodyto pagrindo Diplomas, Liudijimas ir Pažymėjimas gali būti pripažintas netekusiu galios LBS Kvalifikacinės komisijos sprendimu, jei paaiškėja, kad šiam dokumentui gauti asmuo pateikė neteisingus, tikrovės neatitinkančius, suklastotus ar negaliojančius dokumentus.

53. Apie sprendimus dėl Diplomo, Liudijimo ir Pažymėjimo galiojimo sustabdymo, sustabdymo panaikinimo ar pripažinimo netekusiu galios LBS informuoja Administraciją.

 

VII SKYRIUS

PAKARTOTINAS KVALIFIKACIJOS EGZAMINŲ LAIKYMAS NETEKUS DIPLOMO, LIUDIJIMO

 

54. Už Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių laivybą, pažeidimus burinės jachtos laivavedžio kvalifikacijos ir ją patvirtinančio dokumento netekęs asmuo turi teisę pakartotinai įgyti laivavedžio Diplomą ar Liudijimą.

55. Šia teise asmuo gali pasinaudoti  tik po  jam  Taisyklių 51-52 punktuose nurodytais pagrindais pritaikytų poveikio priemonių įvykdymo ar suėjus sustabdymo terminui, ar kitų reikalavimų įvykdymo. Tokiais atvejais atitinkamo lygio kvalifikacijos egzaminai yra laikomi iš naujo.

 

VIII SKYRIUS

BURINĖS JACHTOS LAIVAVEDŽIO KVALIFIKACIJOS

DOKUMENTŲ KEITIMAS

 

57. Naujas kvalifikacijos dokumentas išduodamas vietoj anksčiau turėto kompetenciją įrodančio dokumento šiais atvejais:

57.1. baigiasi kvalifikacijos dokumento, išduoto vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, galiojimo laikas;

57.2. keičiamas seno pavyzdžio galiojantis kvalifikacijos dokumentas į jam prilygintą naujo pavyzdžio dokumentą;

57.3. pasikeičia kvalifikacijos dokumente įrašyti asmens duomenys;

57.4. kvalifikacijos dokumentas buvo prarastas (pamestas, pavogtas, sugadintas ir pan.).

58. Siekiant įgyti naują kvalifikacijos dokumentą Taisyklių 57.1 ir 57.2 papunkčiuose nurodytais atvejais, asmuo turi pateikti:

58.1. LBS nustatytos formos prašymą;

58.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens kortelę arba pasą);

58.3. sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 048-2/a) arba jūrininko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 048-1/a), išduotą vadovaujantis 2014 m. kovo 5 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu V-319 („Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ pakeitimo”. Šis reikalavimas netaikomas siekiant pakeisti seno pavyzdžio Pramoginio laivo radijo ryšio operatoriaus-telefonininko liudijimą į naujo pavyzdžio Pažymėjimą ;

58.4. turimą kvalifikacijos dokumentą;

58.5. dokumentą, patvirtinantį mokesčio sumokėjimą už dokumentų išdavimą;

58.6. Taisyklių 57.1 ir 57.2 papunktyje nurodytu atveju išduotas naujas kvalifikacijos dokumentas galioja Taisyklių 15 punkte nurodytą terminą.

59. Siekiant įgyti naują kvalifikacijos dokumentą taisyklių 57.3 ir 57.4 papunkčiuose nurodytais atvejais, asmuo turi pateikti:

59.1. LBS nustatytos formos prašymą;

59.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens kortelę arba pasą);

59.3. keičiant 57.3 papunktyje nurodytu atveju - anksčiau turėtą kvalifikacijos dokumentą;

59.4. papunktyje 57.4 nurodytu atveju ir pametus seno pavyzdžio kvalifikacijos dokumentą - buriuotojo kvalifikacijos suteikimą įrodančius dokumentus iš Lietuvos Respublikos archyvo, kitos įstaigos įmonės ar institucijos ir Taisyklių 58.3 punkte nurodytą sveikatos pažymėjimą;

59.5. dokumentą, patvirtinantį mokesčio sumokėjimą už dokumentų išdavimą;

59.6. Taisyklių 57.3 ir 57.4 papunkčiuose nurodytais atvejais išduotame naujame kvalifikacijos dokumente įrašomas anksčiau išduoto dokumento galiojimo laikas (jeigu sename dokumente galiojimo laikas buvo nenurodytas, naujas kvalifikacijos dokumentas galioja Taisyklių 15 punkte nurodytą terminą.

60. Išduodant asmeniui naują kvalifikacijos dokumentą Taisyklių 57.1 - 57.4 papunkčiuose nurodytais atvejais, anksčiau išduotas kvalifikacijos dokumentas yra negražinamas pareiškėjui,  pripažįstamas negaliojančiu ir sunaikinamas.

 

IX SKYRIUS

MOKYMO PROGRAMOS

 

61. Burinių jachtų laivavedžių mokymo programų privalomos temos ir jų apimtys valandomis yra pateiktos lentelėje Nr. 3.

Lentelė Nr. 3.

Eil.

Mokymo programos temos pavadinimas

Apimtis val.

Nr.

 

 

Vidaus vandenų burinės jachtos vadas

Pakrančių vandenų burinės jachtos vadas

Atviros jūros burinės jachtos vadas

Vandenynų burinės jachtos vadas

1

Jachtos konstrukcija, įranga, priežiūra ir burlaivio teorijos pagrindai

4

4

-

-

2

Jachtos valdymo technika (plaukiant su burėmis ir, arba varikliu, plaukiant ypatingomis sąlygomis)

6

6

2

-

3

Saugos, gelbėjimo ir priešgaisrinės priemonės, pirmoji medicininė pagalba.

2

4

2

2

Jachtos išgyvenimas jūroje, avarijų likvidavimas, jachtos energetika, higiena ir medicina laive

 

2

4

4

Plaukimų, tolimų plaukimų planavimas ir vykdymas

 

 

2

6

4

Hidrometeorologija

2

4

6

8

5

Navigacija, locija, vizualioji ir elektroninė navigacija

4

6

12

12

 

Astronavigacijos pagrindai

 

 

 

6

6

Jūrų teisė:

 

 

 

 

-teisės aktai reguliuojantys laivybą vidaus vandenyse

3

3

 

 

-teisės aktai reguliuojantys laivybą jūroje

 

2

4

4

-jūriniai papročiai, buriavimo etika, taršos prevencija

1

1

2

 

7

Europos vidaus vandenų laivybos taisyklės - CEVNI

6

6

4

2

8

Tarptautinės taisyklės laivų susidūrimams  jūroje  išvengti - COLREG

2

4

4

2

9

Praktiniai mokymai

12

12

12

 

 

Viso:

42

54

54

46

 

 

 

62. Burinių jachtų radijo ryšio operatoriaus programų privalomos temos ir jų apimtys valandomis yra pateiktos lentelėje Nr. 4.

Lentelė Nr. 4

 

Mokymo programos temos Burinės jachtos  radijo ryšio operatoriaus pažymėjimui gauti

Apimtis val.

10

Radijo ryšio pagrindai, radijo ryšio priemonės, radijo ryšys laivyboje, burinėse jachtose,  ryšio vykdymas, GMDSS sistema ir jos taikymas buriavime, techniniai ir teisiniai reikalavimai radijo stoties įrengimui burinėje jachtoje.

Radijo ryšio vykdymo praktika

 

8

 

 

 

 

 

4

 

63. Remiantis lentelėje Nr. 3 nurodytais reikalavimais LBS Kvalifikacinė komisija parengia ir teikia LBS Tarybai tvirtinti „Burinių jachtų laivavedžių mokymo programas“, pagal kurias sudaromi egzaminų klausimai.

64. Remiantis lentelėje Nr. 4 nurodytais reikalavimais LBS Kvalifikacinė komisija parengia ir teikia LBS Tarybai tvirtinti Burinių jachtų laivavedžių radijo ryšio operatoriaus mokymo programas, pagal kurias sudaromi egzaminų klausimai.

65. LBS akredituotos mokymo įstaigos, vykdydamos mokymus, privalo vadovautis LBS patvirtintomis programų temomis ir mokymo programomis.

66. Mokyti asmenis, siekiančius pasinaudoti Taisyklėse nustatytomis teisėmis laikyti kvalifikacinius egzaminus, ir atitinkamų buriavimo mokymo kursų baigimo pažymėjimus išduoti turi teisę tik LBS akrediduoti fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys galiojantį LBS akreditavimo liudijimą. Mokymo įstaigų, ruošiančių burinių jachtų laivavedžius ir išduodančių kursų baigimo pažymėjimus, akreditavimo tvarka nustatyta LBS Tarybos patvirtintuose „Mokymo įstaigų, rengiančių burinių jachtų laivavedžius, akreditavimo nuostatuose“.

67. Akredituoti fiziniai ir juridiniai asmenys, vykdantys mokymus pagal LBS patvirtintą programą, turi teisę savo nuožiūra išplėsti privalomos programos apimtį įtraukiant ir papildomas mokymo temas.

 

X SKYRIUS

MOKESTIS UŽ DOKUMENTŲ IŠDAVIMĄ, EGZAMINŲ LAIKYMĄ, PERLAIKYMĄ, MOKYMO ĮSTAIGŲ AKREDITAVIMĄ

 

68. LBS tvirtina u dokumentų išdavimo, egzaminų laikymo, perlaikymo ir mokymo įstaigų akreditavimo  mokesčio dydžius

 

XI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

69. Asmenys, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.