Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2011 M. GRUODŽIO 29 D. ĮSAKYMO NR. D1-1053 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.04.02:2011 „INŽINERINIAI GEOLOGINIAI (GEOTECHNINIAI) TYRIMAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m.                         d. Nr.

Vilnius

 

 

1.    P a k e i č i u statybos techninį reglamentą STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-1053 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“ patvirtinimo“, ir jį išdėstau taip;

1.1. Pakeičiu 39 punktą ir jį išdėstau taip:

39Projektinius IGG tyrimus privaloma atlikti:

39.1. ypatinguosiuose statiniuose – vykdant naują statybą; rekonstruojant; kapitaliai remontuojant (kai keičiamos pamatų konstrukcijos ir (arba) pamatų apkrovos); atliekant kultūros paveldo tvarkomuosius statybos darbus;

39.2. neypatinguosiuose statiniuose – vykdant naują statybą, išskyrus 391 punkte nurodytus atvejus; atliekant kultūros paveldo tvarkomuosius statybos darbus,.

39.3. nesudėtinguosiuose statiniuose – atliekant kultūros paveldo tvarkomuosius statybos darbus;“.

1.2. Papildau 391 punktu ir jį išdėstau taip:

391. Kai planuojama vykdyti gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato [10.18],  pagalbinio ūkio paskirties pastato [10.18], kitos (šiltnamių) paskirties pastato [10.18] naują statybą ir atliekant visų neypatingųjų statinių rekonstrukciją, sprendimą dėl projektinių IGG tyrimų priima statytojas su statinio projektuotoju.“

1.3. Pakeičiu 51.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

51.2. visų statinių sudėtingose inžinerinėse geologinėse sąlygose (1 priedas). Kai planuojama vykdyti gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato [10.18],  pagalbinio ūkio paskirties pastato [10.18], kitos (šiltnamių) paskirties pastato [10.18] naują statybą ir atlikti visų neypatingųjų statinių rekonstrukciją, projektiniai IGG tyrimai atliekami, kai statytojas su projektuotoju nusprendžia, kad juos reikia atlikti. Statytojui su projektuotoju nusprendus atlikti projektinius IGG tyrimus, statytojas su projektuotoju pasirenka geotechninę tyrimų kategoriją.“

1.4. Pripažįstu netekusiu galios 51.6 papunktį.

2.    N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. birželio 1 d.

 

 

Aplinkos ministras