LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJA

 

Biudžetinė įstaiga,   Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius,   tel. (8 5) 261 2363,

faks. (8 5) 212 4335, el. p. sumin@sumin.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,   kodas 188620589


 

Pagal adresatų sąrašą

 

 

 

 

2018-11-      Nr.

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL KLAIPĖDOS UOSTO PLĖTROS, PASTATANT IŠORINĮ UOSTĄ, PROJEKTO PRIPAŽINIMO VALTYBEI SVARBIU PROJEKTU“ PROJEKTO

 

 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Susisiekimo ministerija) parengė ir teikia išvadoms gauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Klaipėdos uosto plėtros, pastatant išorinį uostą, projekto pripažinimo valstybei svarbiu projektu“ projektą (toliau – nutarimo projektas).

Nutarimo projekto tikslas – įgyvendinant Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. XII-1781 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano dalies „Jūrinės teritorijos“ patvirtinto Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano dalies „Jūrinės teritorijos“ 49.1.4 papunktį, įrengti išorinį giliavandenį uostą ir didinti Lietuvos jūrų transporto sektoriaus konkurencingumą rytinėje Baltijos jūros pakrantėje.

Nutarimo projektu siekiama valstybės strateginių interesų ir regioninės politikos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo. Nutarimo projektas iš dalies įgyvendina Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos strateginį tikslą – sukurti darnią, aplinkai nekenksmingą, konkurencingą ir didelę pridėtinę vertę kuriančią Lietuvos susisiekimo sistemą, bei pirmąjį šios programos tikslą – didinti krovinių ir keleivių judumą, gerinant ES transeuropinio transporto tinklo pagrindinio tinklo koridorius ir jų jungtis su valstybinės ir vietinės reikšmės transporto tinklu bei plėtojant skirtingų transporto rūšių sąveikos efektyvumą, taip pat Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XIII-82 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“, 95.6 ir 195.1 papunkčių nuostatas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“ nustatytą 4 prioriteto 4.4 krypties 4.4.1 darbo „Strateginės ekonominės infrastruktūros plėtojimas“ 3 veiksmą „Uostų, oro uostų ir susijusios infrastruktūros saugos, saugumo ir konkurencingumo užtikrinimas didinant jų pajėgumus“.

Nutarimo projektas parengtas vadovaujantis Projektų pripažinimo valstybei svarbiais projektais tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 136 „Dėl Projektų pripažinimo valstybei svarbiais projektais tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).

Klaipėdos uosto plėtros, pastatant išorinį uostą, projektas (toliau – Projektas) atitinka Aprašo 5 punkte nustatytus kriterijus. Atsižvelgiant į Projektui atliktos atnaujintos Klaipėdos uosto plėtros, pastatant išorinį uostą, galimybių studijos (toliau – galimybių studija) rezultatus numatoma, kad Projekto rezultatai turės valstybei, visuomenei tiesioginį poveikį didesnėje kaip vieno regiono, kaip jis yra apibrėžtas Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatyme, teritorijoje ir netiesioginį poveikį – didesnėje kaip pusė Lietuvos Respublikos teritorijos. Projekto ekonominis ir socialinis poveikis, t. y. naudos ir sąnaudų santykis, yra 3 balai. Planuojama investicijų vertė iki 2040 m. yra ne mažesnė kaip 619 mln. (šeši šimtai devyniolika milijonų) eurų, iš kurių ne mažiau kaip 185 mln. (vienas šimtas aštuoniasdešimt penki milijonai) eurų būtų privačios vidaus ir (ar) užsienio investicijos.

Priėmus nutarimo projektą, Susisiekimo ministerija, vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. balandžio 6 d. nutarimo Nr. 396 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimo Nr. 626 „Dėl Giliavandenio uosto Klaipėdoje statybos parengiamųjų darbų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ ir jį keitusio nutarimo pripažinimo netekusiais galios“ 2 punktą, įgyvendintų Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtros, statant išorinį (giliavandenį) uostą, parengiamųjų darbų įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 3-459, veiksmą Nr. 2.

Projekto pripažinimas valstybei svarbiu projektu leistų užtikrinti spartesnį ir efektyvesnį Projekto įgyvendinimą, priimti su Projekto įgyvendinimu susijusius sprendimus per įmanomai trumpiausius terminus, įskaitant ir spartesnį planuojamo ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, teritorijų planavimo bei projektavimo procedūrų atlikimą.

Priėmus nutarimo projektą, su projekto vykdytoju bus pasirašyta sutartis dėl nutarimo projekto 3 punkte nustatytų įsipareigojimų vykdymo nustatytu laiku ir mastu. Sutartyje, per mėnesį nuo sutarties pasirašymo, projekto vykdytojas įsipareigos pateikti Susisiekimo ministerijai įsipareigojimų vykdymo planą (2019–2040 m. laikotarpiui) ir kiekvienais metais iki einamųjų metų kovo 1 d. informuoti Susisiekimo ministeriją apie nustatytų įsipareigojimų įgyvendinimo rezultatus.

Priėmus Nutarimo projektą bus užtikrinta Nutarimo turinio atitiktis Konstitucinio Teismo 2018 m. balandžio 12 d. nutarimo KT6-N4/2018 16.2 papunktyje nurodytiems reikalavimams, taip pat ir Aprašo 8 punkto reikalavimams.

Neigiamų pasekmių priėmus Nutarimo projektą nenumatoma.

Nutarimo projekto numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas neatliekamas, vadovaujantis Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo“, 4 punktu.

Nutarimo projektas skelbiamas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje ir Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje. Visi suinteresuoti asmenys gali pateikti pastabas ir pasiūlymus per 12 darbo dienų nuo nutarimo projekto paskelbimo. Atskirų konsultacijų su visuomene nenumatoma.

Nutarimo projektą parengė Susisiekimo ministerijos Vandens ir geležinkelių transporto politikos departamento (direktorius Andrius Šniuolis, tel. 239 3926, el. p. andrius.sniuolis@sumin.lt) Vandens transporto skyriaus (vedėjas Artūras Kungys, tel. 239 3930, el. p. arturas.kungys@sumin.lt) vyriausioji specialistė Vaida Ubartaitė (tel. 239 3986, el. p. vaida.ubartaite@sumin.lt).

 

PRIDEDAMA:

1.   Nutarimo projektas, 1 lapas.

2.   Galimybių studija, 1 egz.

3.   Galimybių studijos santrauka, 17 lapų.

4.   Papildytos ir atnaujintos Klaipėdos uosto plėtros, pastatant išorinį uostą, galimybių studijos ataskaitos pristatymo visuomenei posėdžio protokolo kopija, 2 lapai.

 

 

 

Susisiekimo viceministras                                                                                         Paulius Martinkus

 

 


 

Susisiekimo ministerijos 2018-11-    rašto Nr. 2-

adresatų sąrašas

 

 

1.   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija;

2.   Lietuvos Respublikos finansų ministerija;

3.   Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba;

4.   Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija;

5.   Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija;

6.   Lietuvos Respublikos ūkio ministerija;

7.   Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija;

8.   Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija;

9.   Klaipėdos miesto savivaldybės administracija;

10. Palangos miesto savivaldybės administracija;

11. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija.