Projektas Nr. XIIIP-1261(2)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMO NR. I-172 5 IR 11 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m. d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

5 straipsnis. Labdaros ir paramos teikėjai

1. Labdara pagal šį įstatymą pripažįstama, kai ją teikia tik Lietuvos Respublikoje registruoti labdaros ir paramos fondai, asociacijos, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai, tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriai (padaliniai), jeigu labdaros teikimas numatytas jų įstatuose arba religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų kanonuose, statutuose ir kitose normose bei veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose ir jeigu jie pagal šio įstatymo nuostatas turi teisę gauti paramą. Asociacijų ar kitų narystės pagrindais veikiančių organizacijų savo nariams perduotos piniginės lėšos, turtas (įskaitant pagamintas ar įsigytas prekes) ir suteiktos paslaugos pagal šį įstatymą nepripažįstamos labdara.

2. Parama pagal šį įstatymą pripažįstama, jeigu ją teikia:

1) Lietuvos Respublikos fiziniai ir juridiniai asmenys, išskyrus politines partijas, politines organizacijas, valstybės ir savivaldybių įmones, biudžetines įstaigas, valstybės ir savivaldybių institucijas, Lietuvos banką ir įmones, kuriose valstybei ir (ar) savivaldybei nuosavybės teise priklausančios akcijos visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia daugiau kaip 50 procentų balsų, ir jų dukterines akcines bendroves ir dukterines uždarąsias akcines bendroves;

2) užsienio valstybės, užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys, tarptautinės organizacijos.“

 

2 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusia galios 11 straipsnio 6 dalį.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

2. Paramą pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą teikusios įmonės, kuriose valstybei ir (ar) savivaldybei nuosavybės teise priklausančios akcijos visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia daugiau kaip 50 procentų balsų, ir jų dukterinės akcinės bendrovės ir dukterinės uždarosios akcinės bendrovės sutartinius įsipareigojimus, susijusius su paramos teikimu, baigia vykdyti iki 2018 m. gruodžio 31 d.

3. Įmonės, kuriose valstybei ir (ar) savivaldybei nuosavybės teise priklausančios akcijos visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia daugiau kaip 50 procentų balsų, ir jų dukterinės akcinės bendrovės ir dukterinės uždarosios akcinės bendrovės, tęsiančios paramos teikimą pagal paramos teikimo sutartis, sudarytas iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos, privalo ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo paramos suteikimo paskelbti savo interneto svetainėje informaciją apie suteiktą paramą (paramos gavėją (gavėjus), paramos tikslą, paramos sumą, paramos teikimo laikotarpį). Jeigu įmonių, kuriose valstybei ir (ar) savivaldybei nuosavybės teise priklausančios akcijos visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia daugiau kaip 50 procentų balsų, dukterinės akcinės bendrovės ar dukterinės uždarosios akcinės bendrovės neturi interneto svetainės, informacija apie suteiktą paramą paskelbiama įmonės, kurioje valstybei ir (ar) savivaldybei nuosavybės teise priklausančios akcijos visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia daugiau kaip 50 procentų balsų, interneto svetainėje.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                                          

 

 

 

Teikia

Komiteto vardu

Komiteto pirmininkė                                                                                                Ingrida Šimonytė