Projektas Nr. TSP-147

 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL „VANDENS IR SNIEGO PARKO AUKŠTUPĖNŲ POILSIAVIETĖJE“ ĮRANGOS PERDAVIMO  PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ ASOCIACIJAI „KUPIŠKIO VIKINGAI“

 

2019 m. gegužės       d. Nr. TS-

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašu, patvirtintu Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimu  Nr. TS-280 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir  atsižvelgdama į asociacijos „Kupiškio vikingai“ 2019 m. balandžio 24 d. prašymą bei Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti nekilnojamojo turto ar kitų nekilnojamųjų daiktų komisijos apžiūros 2019 m. gegužės 15 d. pažymą Nr. E14-5,  Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Perduoti pagal panaudos sutartį asociacijai „Kupiškio vikingai“ (kodas 303108386) neatlygintinai naudotis Kupiškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančią vandens ir sniego parko Aukštupėnų poilsiavietėje įrangą, nurodytą šio sprendimo priede, dešimčiai metų asociacijos veiklai vykdyti.

2. Įgalioti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodytų patalpų  panaudos  sutartį.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės  meras                                                                                     

 

Parengė

Infrastruktūros skyriaus vedėjas

 

Mažvydas Šalkauskas

 

Projektas suderintas DVS