Projektas XIIIP-4382(2)

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO ĮSTATYMO NR. VIII-1764

1, 2, 6, 8, 11 IR 17 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis Įstatymas reglamentuoja nekilnojamųjų daiktų, registruojamų Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre, kadastro duomenų nustatymą, jų įrašymą į Nekilnojamojo turto kadastrą, Nekilnojamojo turto kadastro statusą, šio kadastro steigimą, tvarkymą, reorganizavimą ir likvidavimą ir matininkų veiklos sąlygas, jų teises, pareigas ir atsakomybę.“

 

2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 2 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Kadastro vietovė – pagrindinis nekilnojamojo turto kadastro teritorinis vienetas Lietuvos Respublikos sausumos teritorijoje, turintis nustatytas ribas, plotą, pavadinimą ir unikalų skaitmeninį kodą, skirtas nekilnojamųjų daiktų apskaitai ir žymėjimui. Kadastro vietovė skaidoma į kadastro blokus, kurie turi ribas ir unikalius skaitmeninius kodus. Kadastro vietovės nustatomos ir keičiamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.“

2.   Papildyti 2 straipsnį nauja 2 dalimi:

2. Lietuvos Respublikos jūrinė teritorija (toliau – jūrinė teritorija) – nustatytą plotą ir unikalų skaitmeninį kodą turinti Baltijos jūros teritorijos dalis, apimanti Lietuvos Respublikos teritorinę jūrą, kontinentinį šelfą, išskirtinę ekonominę zoną.“

3Buvusias 2 straipsnio 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ir 12 dalis laikyti atitinkamai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ir 13 dalimis.

4.   Pakeisti 2 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapis – Nekilnojamojo turto kadastro grafinė dalis, kurioje parodoma Nekilnojamojo turto kadastre įrašytų nekilnojamųjų daiktų, esančių Lietuvos Respublikos sausumos teritorijoje ir jūrinėje teritorijoje, vieta ir ribos valstybinėje koordinačių sistemoje. Ši informacija pateikiama skaitmenimis, grafiniais elementais.“

 

3 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 6 straipsnio 2 dalies 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

13) statinio (išskyrus jūrinėje teritorijoje esančio statinio buvimo vietą) buvimo vieta žemės sklype (žemės sklypo, kuriame yra statinys, unikalus numeris);“.

2.   Pakeisti 6 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Įrašant nekilnojamojo daikto (išskyrus jūrinėje teritorijoje esančio statinio kadastro duomenis) kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą, turi būti įrašomas nekilnojamajam daiktui Vyriausybės nustatyta tvarka suteiktas adresas (gyvenamosios vietovės pavadinimas, gatvės pavadinimas ir pastato numeris).“

3.   Papildyti 6 straipsnį 6 dalimi:

6. Įrašant jūrinėje teritorijoje esančio statinio kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą kartu turi būti nurodomas šios jūrinės teritorijos, kurioje yra šis statinys, pavadinimas ir unikalus skaitmeninis kodas.“

 

4 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 8 straipsnio 3 dalies 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

10) nustatoma statinio paskirtis, pavadinimas, adresas (gyvenamosios vietovės pavadinimas, gatvės pavadinimas ir pastato numeris, išskyrus jūrinėje teritorijoje esančio statinio duomenis), statybos pradžios ir pabaigos, rekonstravimo metai;“.

2. Pakeisti 8 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Nekilnojamojo daikto planai turi būti parengti taip, kad naudojantis valstybinės koordinačių sistemos duomenimis būtų galima nustatyti nekilnojamojo daikto vietą Lietuvos Respublikos sausumos teritorijoje ir jūrinėje teritorijoje. Parengtas žemės sklypo planas turi būti suderintas Kadastro nuostatuose nustatyta tvarka.“

 

5 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 11 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbus Lietuvos Respublikos sausumos teritorijoje ir jūrinėje teritorijoje turi teisę atlikti Lietuvos Respublikos, kitų valstybių narių piliečiai, kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktų jiems suteiktomis judėjimo valstybėje narėje teisėmis, arba Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija, ar jų padaliniai. Lietuvos Respublikos, kitų valstybių narių piliečiai, kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktų jiems suteiktomis judėjimo valstybėje narėje teisėmis, gali atlikti nekilnojamųjų daiktų duomenų nustatymo darbus turėdami jiems išduotus kvalifikacijos pažymėjimus arba kitus dokumentus, kurie suteikia teisę atlikti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbus. Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija, ar jų padaliniai gali atlikti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbus, kai jų darbuotojas (fizinis asmuo) turi jam išduotą kvalifikacijos pažymėjimą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę atlikti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbus. Tuo atveju, jeigu valstybės narės pilietis, kitas fizinis asmuo, juridinių asmenų ar kitų organizacijų, ar jų padalinių darbuotojas turi kitos valstybės narės kompetentingos institucijos išduotą kvalifikacijos pažymėjimą arba kitą dokumentą, įrodantį, kad jis turi teisę atlikti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbus, reikalavimas tokį pažymėjimą gauti iš naujo netaikomas.“

 

6 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 17 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapis rengiamas ir tikslinamas naudojantis georeferencinių erdvinių duomenų rinkiniais, Nekilnojamojo turto registro duomenimis bei vadovaujantis žemės sklypo planu ir kitais nekilnojamojo daikto formavimo procese sudarytais dokumentais, kurie yra pateikti nekilnojamojo daikto kadastro duomenims įrašyti.“

2. Pakeisti 17 straipsnio 2 dalies pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

2. Kadastro žemėlapis apima visą Lietuvos Respublikos sausumos teritoriją ir jūrinę teritoriją. Kadastro žemėlapį  sudaro šie pagrindiniai grafiniai sluoksniai:“.

3. Papildyti 17 straipsnio 2 dalį 11 punktu:

11) jūrinės teritorijos ribų, pavadinimo, unikalaus skaitmeninio kodo.“

4. Pakeisti 17 straipsnio 4 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) nekilnojamojo daikto planai parengti taip, kad naudojantis valstybinės koordinačių sistemos duomenimis būtų galima nustatyti nekilnojamojo daikto vietą ir ribas Lietuvos Respublikos sausumos teritorijoje ar jūrinėje teritorijoje;“.

5. Pakeisti 17 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių, kadastro vietovių, kadastro blokų sodininkų bendrijoms priskirtų mėgėjų sodo teritorijų ir jūrinės teritorijos riboms pažymėti Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje reikalingų duomenų parengimo ir pateikimo Kadastro tvarkytojui tvarką nustato Kadastro nuostatai.“

 

7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir jos įgaliota institucija iki 2020 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

 

 

 

Teikia:

Kaimo reikalų komiteto pirmininkas                                                                    Andriejus Stančikas