Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ĮSTATYMO Nr. I-2018 13, 17 IR 21 STRAIPSNIŲ

PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

2017 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 13 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

5. Profesinės sąjungos atstovaujamųjų ir (arba) valdymo organų nariai pareigas paprastai atlieka darbo metu. Tuo tikslu šie nariai profesinių sąjungų posėdžiams ir jų pareigoms atlikti atleidžiami nuo darbo ne mažiau kaip 120 darbo valandų per metus, jei kolektyvinėje sutartyje nenumatyta kitaip. Už šį laiką jiems mokamas vidutinis darbo užmokestis. Į šį laiką neįskaitomas laikas, būtinas dalyvauti darbdavio sudaromų patariamųjų institucijų ir kitų komisijų ar darbo grupių veikloje ir posėdžiuose taip pat tais atvejais, kai profesinės sąjungos atstovo privalomas dalyvavimas yra numatytas įstatymu, poįstatyminiu teisės aktu ar darbdavio nurodymu.

 

2 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 17 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

1. Profesinės sąjungos turi teisę kontroliuoti, kaip darbdavys laikosi ir vykdo su jų atstovaujamų darbuotojų teisėmis ir interesais susijusius darbo, ekonominius ir socialinius įstatymus, kolektyvines sutartis ir susitarimus. Šiems tikslams profesinės sąjungos gali turėti inspekcijų, teisinės pagalbos tarnybų ir kitų institucijų. Darbdavys, prieš priimdamas sprendimus dėl darbuotojų grupės atleidimo, privalo informuoti ir konsultuotis su įstaigoje, įmonėje veikiančia profesine sąjunga, siekdamas abi šalis tenkinančių sprendimų.

 

3 straipsnis. 21 straipsnio papildymas

Papildyti 21 straipsnį 5 dalimi, atitinkamai keičiant sekančių dalių numeraciją, ir jį išdėstyti taip:

 

5. Darbuotojui, išrinktam į vienasmenį darbdavio lygiu veikiančios profesinės sąjungos valdymo organą ir sudariusiam su šia profesine sąjunga darbo sutartį, išskyrus darbo sutartį dėl papildomų darbo funkcijų, jo prašymu suteikiamos nemokamos atostogos visuomeninėms pareigoms atlikti. Šių atostogų trukmė negali viršyti vienos pagal profesinės sąjungos įstatus numatytos kadencijos (įgaliojimų) trukmės. Šių atostogų metu darbuotojui, išrinktam į vienasmenį darbdavio lygiu veikiančios profesinės sąjungos valdymo organą, išsaugoma jo darbo vieta.“

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia

 

Seimo nariai:

 

 

 

1.   Tomas Tomilinas

 

2.   Vytautas Bakas

 

3.   Andrius Palionis