Projektas
 


VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2006 M. GRUODŽIO 21 D. NUTARIMO NR. O3-92 „DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m.                      d. Nr. O3E-       

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1 bei 2 punktais ir atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus
2022 m.   d. pažymą Nr. O5E-   „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos pakeitimo“, Taryba nutaria:

1.  Pakeisti Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodiką, patvirtintą Tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika):

1.1.      Papildyti 11.7 papunkčiu:

11.7. Jeigu antrą kartą perskaičiuotoje geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo kainoje įvertintų sąnaudų energetiniams ištekliams (elektros energijos, technologinio kuro) įsigyti ir mokesčiams sumokėti dydis dėl energetinių išteklių tarifų ir mokesčių dydžių pasikeitimo neatitiko geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo, paviršinių nuotekų tvarkytojo faktiškai trečiaisiais geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo kainų galiojimo metais patirtų sąnaudų energetiniams ištekliams įsigyti ir mokesčiams sumokėti dydžio, šis skirtumas įvertinamas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų skaičiavimo metu iki kito geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo kainų perskaičiavimo.“;

1.2. Pakeisti Metodikos 24.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

24.1. infliacijos koeficientą, kuris nustatomas kaip pusė Lietuvos statistikos departamento skelbiamo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainos perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio infliacijos dydžio, bet ne didesnis kaip 3 procentai (infliacijos dydžiu laikomas vidutinis metinis vartotojų kainų indekso pokytis);

24.1.1. infliacijos koeficientas skaičiuojamas pagal formulę:

 

(8)

 

 

čia:

IIF, y – infliacijos koeficientas, vieneto dalimis;

y – metai po geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos nustatymo (y = 2, 3);

VKIy – vidutinis metinis (metai palyginti su ankstesniais metais) vartotojų kainų indekso pokytis metais y, vieneto dalimis, apskaičiuojamas kaip geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainos perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio paskutinio mėnesio vartotojų kainų indekso ir paskutinio perskaičiavimo metu naudoto vartotojų kainų indekso santykis. Perskaičiuojant geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainą pirmą kartą po geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos nustatymo infliacijos koeficiento skaičiavimuose naudojamas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos mėnesio vartotojų kainų indeksas;

24.1.2. infliacijos koeficiento įtaka perskaičiuojamai geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainai nustatoma pagal formulę:

 

(9)

 

čia:

∆KIF,i,y – kainos pokytis metais y dėl infliacijos koeficiento, Eur/m3,

Qi,y – metais y realizuotų paslaugų kiekis, m3/metus.“;

1.3. Pakeisti Metodikos 25 punktą ir jį išdėstyti taip:

25. Bazinės perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainos nustatomos:

 

+                                                                 (39)

 

čia:

KGVTi,NTi,S,PNT,y – perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kaina atitinkamai vartotojų ir abonentų kategorijai metais y, Eur/m3.“;

1.4. Pakeisti Metodikos 29.1.2.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

29.1.2.4. pagrindinės realizacijos ir sąnaudų pasikeitimo priežastys (aptarnaujamos teritorijos pokytis, geriamojo vandens vartojimo pokytis, sąnaudų pokytis ir pan. Finansų ministerijos skelbiamo darbo užmokesčio pokyčio pagrindimui pateikiamas įsakymas dėl planuojamo didinti darbo užmokesčio);“;

1.5. Pakeisti Metodikos 30.1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

30.1.2. aiškinamąjį raštą, kuriame nurodomos pagrindinės realizacijos ir sąnaudų pasikeitimo priežastys pagal Metodikos 24.1-24.17 papunkčių nuostatas. Finansų ministerijos skelbiamo darbo užmokesčio pokyčio pagrindimui pateikiamas įsakymas dėl planuojamo didinti darbo užmokesčio;“

1.6. Pakeisti Metodikos 20 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

 

Tarybos pirmininkas