ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. VASARIO 3 D. SPRENDIMO NR. T-24 „DĖL 2022 METŲ ŠIAULIŲ MIESTĄ REPREZENTUOJANČIŲ ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO RENGINIŲ, SPORTO KOMANDŲ IR SPORTININKŲ, MENO KOLEKTYVŲ IR ATLIKĖJŲ, MENININKŲ, TURINČIŲ MENO KŪRĖJO STATUSĄ, IR ŠVIETIMO INOVACIJŲ PROJEKTŲ,  KURIEMS GALI BŪTI SKIRTA JURIDINIŲ ASMENŲ PARAMA, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. rugsėjo         d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimą Nr. T- 331 „Dėl švietimo, kultūros ir sporto projektų rėmimo skatinimo“ ir atsižvelgdama į Šiaulių miesto savivaldybės sporto tarybos 2022-08-04 protokolą Nr. VT-44-(1.13.) ir kultūros tarybos 2022-08-03 protokolą Nr. VAK-452, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti 2022 metų Šiaulių miestą reprezentuojančių švietimo, kultūros ir sporto renginių, sporto komandų ir sportininkų, meno kolektyvų ir atlikėjų, menininkų, turinčių meno kūrėjo statusą, ir švietimo inovacijų projektų,  kuriems gali būti skirta juridinių asmenų parama, sąrašus, patvirtintus 2022 m. vasario 3 d. sprendimu Nr. T-24 „Dėl 2022 metų Šiaulių miestą reprezentuojančių švietimo, kultūros ir sporto renginių, sporto komandų ir sportininkų, meno kolektyvų ir atlikėjų, menininkų, turinčių meno kūrėjo statusą, ir švietimo inovacijų projektų,  kuriems gali būti skirta juridinių asmenų parama, sąrašų patvirtinimo“ (toliau - Sprendimas) :

1.   Sprendimo 1 punktu patvirtintą 2022 metų Šiaulių miestą reprezentuojančių sporto renginių, sporto komandų ir sportininkų, kuriems gali būti skirta juridinių asmenų parama, sąrašą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama):

2.   Sprendimo 2 punktu patvirtintą 2022 metų Šiaulių miestą reprezentuojančių kultūros renginių, meno kolektyvų ir atlikėjų, menininkų, turinčių meno kūrėjo statusą, kuriems gali būti skirta juridinių asmenų parama, sąrašą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras