herbas2

 

Molėtų rajono savivaldybės taryba

 

 

 

SPRENDIMAS

 

Dėl molėtų rajono savivaldybės tarybos  2020 m. vasario  26 d. sprendimo Nr. B1-55 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės  biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo “ pakeitimo

2022 m. gegužės     d. Nr.      

Molėtai

 

Projektas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą  Nr. XIII-198 1, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 14 straipsnių ir 1, 2, 3, 4, 5 priedų pakeitimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Molėtų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. B1-55 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.   Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7. Savivaldybės kultūros įstaigų vadovų, pagal Aprašo 1 priedą nustatytas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas gali būti didinamas 30 procentų, jiems įgijus nacionalinio masto pripažinimą, ir 50 procentų – tarptautinio masto pripažinimą. 

Socialinių paslaugų srities įstaigų vadovams Aprašo pirmame priede nustatyti minimalieji pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai didinami 30 procentų ir atsižvelgiant į socialinių paslaugų srities įstaigos vadovo turimą kvalifikacinę kategoriją: už pirmą (žemiausią) kvalifikacinę kategoriją – 15 procentų, už antrą (aukštesnę) kvalifikacinę kategoriją – 20 procentų, už trečią (aukščiausią) kvalifikacinę kategoriją – 30 procentų. Socialinių paslaugų srities įstaigų vadovams, neturintiems kvalifikacinės kategorijos, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai gali būti didinami iki 10 procentų.“

2 . Pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11. Kiekvienais metais iki kovo 1 d. savivaldybės meras, vadovaudamasis  Vyriausybės ar atitinkamo ministro nustatyta tvarka, įvertina įstaigų vadovų (išskyrus, kurių darbo biudžetinėje įstaigoje pradžios data buvo ne vėlesnė negu spalio 1 diena) praėjusių metų veiklą pagal nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius.“

3. Pakeisti 14 punktą ir jį išdėstyti taip:

14. Pareiginės algos kintamoji dalis gali siekti iki 40 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies ir mokama iki įstaigos vadovo kito kasmetinio veiklos vertinimo metu priimto šio Aprašo 13.1–13.2 punktuose nurodyto sprendimo įsigaliojimo dienos. Jeigu pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas padidintas pagal šio Aprašo 8–9 punktus, kintamoji dalis skaičiuojama nuo padidinto pastoviosios dalies koeficiento.“

4. Pakeisti 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

15. Įstaigos vadovo pareiginės algos kintamoji dalis gali būti nustatyta priėmimo į darbą metu, taip pat grįžus iš vaiko priežiūros atostogų, atsižvelgiant į profesinę kvalifikaciją ir jam keliamus uždavinius, tačiau ji negali būti didesnė kaip 20 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies ir negali būti mokama  ilgiau kaip iki kito kasmetinio veiklos vertinimo metu priimto šio Aprašo 13.1–13.2 punktuose nurodyto sprendimo įsigaliojimo dienos.“

5. Pakeisti 30 punktą ir jį išdėstyti taip:

30. Už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir darbą esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų įstaigų vadovams mokama Įstatymo nustatyta tvarka.“

6. Pakeisti 1 priedą ir jį išdėstyti taip:

„Molėtų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų

vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ (NE MOKYKLŲ) VADOVŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

 

Įstaigos grupė

Vadovaujamo darbo patirtis (metais)

Pastoviosios dalies koeficientas

50 ir mažiau  pareigybių

iki 5

8,5–13,3

nuo daugiau kaip 5 iki 10

8,6–13,5

daugiau kaip 10

8,7–13,7

 

___________________________                                                                                                                                           „ 

 

 

 

Savivaldybės meras