Projektas

Nauja redakcija 2022-06-16

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. VASARIO 3 D. SPRENDIMO NR. T-2 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. liepos  d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimą Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ ir išdėstyti jį nauja redakcija:

 

 

„ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti:

1.1. Šiaulių miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto (toliau – savivaldybės biudžetas) pajamas – 173 564 786,87 Eur, lėšų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2021-12-31) – 17 630 104,51 Eur, skolintas lėšas – 4 160 000,00 Eur (pridedama);

1.2. savivaldybės biudžeto asignavimus pagal programas, asignavimų valdytojus ir lėšų šaltinius – 195 354 891,38 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 89 877 943,32 Eur (pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1. savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai išanalizuoja įsiskolinimų priežastis ir imasi priemonių įsiskolinimui sumažinti, o sudarydami ir tvirtindami 2022 metų išlaidų sąmatas, numato reikiamų asignavimų dalį 2022 m. sausio 1 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;

2.2. iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia turi būti dengiami įsiskolinimai;

2.3. 2023 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) turi būti ne didesnis už 2022 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti);

2.4. savivaldybės biudžeto asignavimai darbo užmokesčiui yra maksimalūs ir gali būti naudojami tik su darbo užmokesčiu susijusioms išlaidoms ir darbdavių išmokoms, kurios pervedamos ne per socialinio draudimo sistemą, finansuoti;

2.5. savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai, siekdami, kad 2022 m. gruodžio 31 d. nebūtų darbo užmokesčio, įskaitant nuo jo mokamus mokesčius, įsiskolinimų (mokėtinų sumų), turi užtikrinti, kad nebūtų priimtų sprendimų padidinti darbo užmokestį darbuotojams daugiau, negu yra tam patvirtintų asignavimų darbo užmokesčiui;

2.6. savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai neprisiima įsipareigojimų, nesudaro darbų atlikimo ir paslaugų pirkimo sutarčių, kol nėra tam tikslui numatytų asignavimų atitinkamoje programoje; išlaidoms padengti pirmiausia naudoja asignavimus iš einamaisiais biudžetiniais metais įmokėtų į savivaldybės biudžetą pajamų, įskaitant ankstesniais metais nepanaudotus lėšų likučius ir viršplanines pajamas, išskyrus konkrečiam tikslui numatytus asignavimus, kurių negalima naudoti kitiems tikslams.“

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras