Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMO NR. I-1418 26 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m.          d. Nr.      

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 26 straipsnio pakeitimas

Papildyti 26 straipsnį 3 dalimi:

3. Valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, siekiančių informuoti visuomenę apie savo veiklą, duomenys apie visuomenės informavimui skirtas ir panaudotas lėšas, sudarytas sutartis, informacijos rengėjus bei paslaugos teikėjus yra vieša ir skelbiama šių institucijų ir įstaigų interneto svetainėse. Viešoji informacija, apmokėta valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų lėšomis, yra aiškiai pažymima kaip užsakomoji informacija. Tokios viešosios informacijos žymėjimo ir duomenų skelbimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia

Seimo narė                                          (Parašas)                      Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė