Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

 

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2007 M. GEGUŽĖS 30 D. NUTARIMO NR. 546 „DĖL KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ VAIRAVIMO IR POILSIO REŽIMO TIKRINIMO IR ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

 

20__ m. _________ __ d. Nr.      

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gegužės 30 d. nutarimą Nr. 546 „Dėl Kelių transporto priemonių vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo tikrinimo ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Įgyvendindama 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/22/EB dėl būtiniausių sąlygų Europos Parlamento ir Tarybos reglamentams (EB) Nr. 561/2006 ir (ES)
Nr. 165/2014
ir Direktyvai 2002/15/EB dėl su kelių transporto veikla susijusių socialinės teisės aktų įgyvendinti, kuria panaikinama Tarybos direktyva 88/599/EEB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2020/1057 kuria nustatomos konkrečios su Direktyva 96/71/EB ir Direktyva 2014/67/ES susijusios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės ir iš dalies keičiami Direktyva 2006/22/EB, kiek tai susiję su vykdymo užtikrinimo reikalavimais, ir Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:“.

1.2. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Įgyvendindama 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/22/EB dėl būtiniausių sąlygų Europos Parlamento ir Tarybos reglamentams (EB) Nr. 561/2006 ir (ES)
Nr. 165/2014
ir Direktyvai 2002/15/EB dėl su kelių transporto veikla susijusių socialinės teisės aktų įgyvendinti, kuria panaikinama Tarybos direktyva 88/599/EEB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2020/1057 kuria nustatomos konkrečios su Direktyva 96/71/EB ir Direktyva 2014/67/ES susijusios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės ir iš dalies keičiami Direktyva 2006/22/EB, kiek tai susiję su vykdymo užtikrinimo reikalavimais, ir Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012, ir 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1072/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/1055, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1071/2009, (EB) Nr. 1072/2009 ir (ES) Nr. 1024/2012, siekiant juos suderinti su pokyčiais kelių transporto sektoriuje, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:“.

1.3. Pakeisti 2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.1. Patikrinimų keliuose ir įmonėse sistema, taikoma visų kategorijų transporto priemonėms, organizuojama vadovaujantis šiais principais:

2.1.1. turi būti patikrinta ne mažiau kaip 3 procentai kelių transporto priemonių vairuotojų, kurie patenka į 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiančių Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinančių Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 ir 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo, reguliavimo sritį, darbo dienų, iš jų ne mažiau kaip
30 procentų kelių transporto priemonių vairuotojų darbo dienų turi būti patikrinta keliuose ir ne mažiau kaip 50 procentų – įmonėse;

2.1.2. patikrinimai kasmet apima didelę tipinę atrankinę mobilių darbuotojų, vairuotojų, įmonių bei transporto priemonių, kurioms taikomas Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 arba Reglamentas (ES) Nr. 165/2014, ir mobilių darbuotojų ir vairuotojų, kuriems taikomi nacionalinės teisės aktai, įgyvendinantys 2002 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/15/EB dėl asmenų, kurie verčiasi mobiliąja kelių transporto veikla, darbo laiko organizavimo, grupę. Patikrinimai keliuose, kaip laikomasi nacionalinės teisės aktų, įgyvendinančių Direktyvą 2002/15/EB, apsiriboja tik tais aspektais, kurie gali būti veiksmingai patikrinti naudojant tachografą ir susijusią įrašymo įrangą. Išsamus atitikties nacionalinės teisės aktų, įgyvendinančių Direktyvą 2002/15/EB, nuostatoms patikrinimas gali būti atliekamas tik įmonėse;

2.1.3. per patikrinimą keliuose vairuotojas gali susisiekti su vežėjo centrine administracija, transporto vadybininku arba bet kuriuo kitu asmeniu ar subjektu, kad iki patikrinimo kelyje pabaigos galėtų pateikti visus įrodymus, kurių nėra transporto priemonėje, tačiau tai nedaro poveikio vairuotojo pareigoms užtikrinti tinkamą tachografo įrangos naudojimą;

2.1.4. patikrinimai, kaip laikomasi Darbo laiko ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, I ir II skyrių nuostatų,  įgyvendinančių Direktyvą 2002/15/EB, organizuojami atsižvelgiant į įmonių rizikos įvertinimo sistemą. Patikrinimai taikomi įmonei, jeigu vienas ar daugiau jos vairuotojų nuolat arba šiurkščiai pažeidinėjo Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 arba Reglamentą (ES) Nr. 165/2014.“

1.4. Pakeisti 2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.1. Patikrinimų keliuose ir įmonėse sistema, taikoma visų kategorijų transporto priemonėms, organizuojama vadovaujantis šiais principais:

2.1.1. turi būti patikrinta ne mažiau kaip 3 procentai kelių transporto priemonių vairuotojų, kurie patenka į 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiančių Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinančių Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 ir 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo, reguliavimo sritį, darbo dienų, iš jų ne mažiau kaip
30 procentų kelių transporto priemonių vairuotojų darbo dienų turi būti patikrinta keliuose ir ne mažiau kaip 50 procentų – įmonėse;

2.1.2. patikrinimai kasmet apima didelę tipinę atrankinę mobilių darbuotojų, vairuotojų, įmonių bei transporto priemonių, kurioms taikomas Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 arba Reglamentas (ES) Nr. 165/2014, ir mobilių darbuotojų ir vairuotojų, kuriems taikomi nacionalinės teisės aktai, įgyvendinantys 2002 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/15/EB dėl asmenų, kurie verčiasi mobiliąja kelių transporto veikla, darbo laiko organizavimo, grupę. Patikrinimai keliuose, kaip laikomasi nacionalinės teisės aktų, įgyvendinančių Direktyvą 2002/15/EB, apsiriboja tik tais aspektais, kurie gali būti veiksmingai patikrinti naudojant tachografą ir susijusią įrašymo įrangą. Išsamus atitikties nacionalinės teisės aktų, įgyvendinančių Direktyvą 2002/15/EB, nuostatoms patikrinimas gali būti atliekamas tik įmonėse;

2.1.3. per patikrinimą keliuose vairuotojas gali susisiekti su vežėjo centrine administracija, transporto vadybininku arba bet kuriuo kitu asmeniu ar subjektu, kad iki patikrinimo kelyje pabaigos galėtų pateikti visus įrodymus, kurių nėra transporto priemonėje, tačiau tai nedaro poveikio vairuotojo pareigoms užtikrinti tinkamą tachografo įrangos naudojimą;

2.1.4. patikrinimai, kaip laikomasi Darbo laiko ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, I ir II skyrių nuostatų,  įgyvendinančių Direktyvą 2002/15/EB, organizuojami atsižvelgiant į įmonių rizikos įvertinimo sistemą. Patikrinimai taikomi įmonei, jeigu vienas ar daugiau jos vairuotojų nuolat arba šiurkščiai pažeidinėjo Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 arba Reglamentą (ES) Nr. 165/2014;

2.1.5. patikrinimai keliuose ir įmonėse turi apimti, kai aktualu, Reglamento (EB)
Nr. 1072/2009
10a straipsnio 2 dalyje nurodytą kabotažo operacijų patikrinimą.“

1.5. Pakeisti 2.2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.2.1. Lietuvos transporto saugos administracija (toliau – Administracija) – ne mažiau kaip 70 procentų planuojamų atlikti patikrinimų;“.

1.6. Pakeisti 2.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.3. Administracija ne mažiau kaip 6 kartus per metus atlieka suderintus vairuotojų ir transporto priemonių, kurioms taikomas Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 arba Reglamentas (ES)
Nr. 165/2014
, patikrinimus keliuose. Be to, organizuojami suderinti patikrinimai įmonėse. Tokius patikrinimus tuo pačiu metu savo šalies teritorijoje atlieka dviejų ar daugiau Europos Sąjungos valstybių narių institucijos.“

1.7. Pakeisti 2.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.3. Administracija ne mažiau kaip 6 kartus per metus atlieka suderintus vairuotojų ir transporto priemonių, kurioms taikomas Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 arba Reglamentas (ES)
Nr. 165/2014
, patikrinimus keliuose, su kuriais taip pat suderinami Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 10a straipsnio 3 dalyje nurodyti mažiausiai 2 kartus per metus atliekami suderinti kabotažo operacijų patikrinimai keliuose. Be to, organizuojami suderinti patikrinimai įmonėse. Tokius patikrinimus tuo pačiu metu savo šalies teritorijoje atlieka dviejų ar daugiau Europos Sąjungos valstybių narių institucijos. Pasibaigus suderintiems kabotažo operacijų patikrinimams keliuose Administracija apsikeičia informacija apie nustatytų pažeidimų skaičių ir rūšį su kitais nacionaliniais ryšių palaikymo punktais, paskirtais pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB)
Nr. 1071/2009
, nustatančio bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinančio Tarybos direktyvą 96/26/EB, 18 straipsnio 1 dalį.“

1.8. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3. Įpareigoti Administraciją:

3.1. užtikrinti veiksmų koordinavimą su kitų Europos Sąjungos valstybių narių institucijomis vykdant suderintus vairuotojų ir kelių transporto priemonių, kurioms taikomas Reglamentas (EB)
Nr. 561/2006
arba Reglamentas (ES) Nr. 165/2014, patikrinimus keliuose ir įmonėse;

3.2. teikti pagalbą kitų Europos Sąjungos valstybių narių institucijoms, jeigu kitoje valstybėje narėje atlikto Lietuvoje registruotos kelių transporto priemonės vairuotojo patikrinimo kelyje rezultatai leidžia manyti, kad buvo įvykdytas pažeidimas, kurio dėl duomenų stokos patikrinimo metu negalima nustatyti;

3.3. užtikrinti keitimąsi informacija su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis dėl nacionalinės teisės aktų, įgyvendinančių Direktyvą 2006/22/EB ir Direktyvą 2002/15/EB, nuostatų taikymo, mažiausiai kartą per 6 mėnesius arba kitos Europos Sąjungos valstybės narės prašymu teikti Europos Bendrijos Sąjungos valstybėms narėms informaciją pagal Reglamento (EB) Nr. 561/2006 22 straipsnio 2 ir 3 dalių ir Reglamento (ES) Nr. 165/2014 40 straipsnio nuostatas;

3.4. užtikrinti, kad tikrinantys pareigūnai būtų gerai parengti savo užduotims atlikti, kurti ir įgyvendinti mažiausiai kartą per metus bendras su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis geriausios praktikos mokymo programas, taip pat kelių transporto priemonių vairuotojų komandiravimo srityje bendradarbiauti su kitų Europos Sąjungos valstybių narių institucijomis teikiant švietimo ir mokymo paslaugas, remiantis esamomis vykdymo užtikrinimo sistemomis;

3.5. tvirtinti planuojamą minimalią metinę kelių transporto priemonių vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo kontrolės apimtį ir, esant poreikiui, ją tikslinti;

3.6. tvirtinti Reglamento (EB) Nr. 561/2006 ir Reglamento (ES) Nr. 165/2014 pažeidimų, suskirstytų į kategorijas pagal jų sunkumą, sąrašą;

3.7. teikti Europos Komisijai informaciją pagal Reglamento (EB) Nr. 561/2006 17 straipsnį ir nacionalinės teisės aktų, įgyvendinančių Direktyvos 2002/15/EB 13 straipsnį, nuostatas, kurį apima kelyje patikrintų vairuotojų, įmonėse atliktų patikrinimų, patikrintų darbo dienų ir nustatytų pažeidimų skaičių bei jų pobūdį, ir nuorodą, ar buvo vežami keleiviai, ar kroviniai, taip pat duomenis apie patikrinimus, atliktus transporto priemonių iš trečiųjų valstybių atžvilgiu;

3.8. įdiegti įmonių rizikos įvertinimo sistemą, pagrįstą atskiros įmonės padarytų Reglamento (EB) Nr. 561/2006, Reglamento (ES) Nr. 165/2014 arba Darbo laiko ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, I ir II skyrių nuostatų,  įgyvendinančių Direktyvą 2002/15/EB, pažeidimų skaičiumi ir šių pažeidimų sunkumu, taip pat vadovaujantis Europos Komisijos įgyvendinimo aktuose nustatyta bendra įmonės rizikos įvertinimo apskaičiavimo formule;

3.9. užtikrinti, kad vykdant tikslinius patikrinimus keliuose ir siekiant juos palengvinti, įmonių rizikos įvertinimo sistemoje esantys duomenys tikrinimo metu turi būti prieinami visoms patikrinimus atliekančioms institucijoms, taip pat pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009, nustatančio bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinančio Tarybos direktyvą 96/26/EB, 16 straipsnio 2 dalį suteikti galimybę kompetentingoms kitų Europos Sąjungos valstybių narių institucijoms tiesiogiai naudotis savo įmonių rizikos įvertinimo sistemoje esančia informacija per sąveikius nacionalinius elektroninius registrus, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 16 straipsnyje.“

1.9. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Kelių transporto priemonių vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo tikrinimo ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1. šis nutarimas, išskyrus 1.2, 1.4 ir 1.7 papunkčius, įsigalioja 2022 m. vasario 2 d.;

2.2. šio nutarimo 1.2, 1.4 ir 1.7 papunkčiai įsigalioja 2022 m. vasario 21 d.

 

Ministras Pirmininkas

 

 

 

 

 

Susisiekimo ministras