Projektas Nr. TSP-213

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRIEDO MOKĖJIMO ALGIRDUI NOTKUI UŽ TARNYBOS

LIETUVOS VALSTYBEI STAŽĄ

 

2020 m. rugsėjo  d. Nr. TS-

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 2 punktu ir Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 5 straipsniu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba                           n u s p r e n d ž i a:

Mokėti Kupiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojui Algirdui Notkui nuo 2020 m. rugsėjo 11 d. 1 proc. priedą už tarnybos Lietuvos valstybei stažą.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                

 

Parengė                                                 

Vidaus administravimo skyriaus specialistė

Snieguolė Vairienė