Projektas XIIIP-3981(2)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

POLICIJOS įstatymo Nr. VIII-2048 6 straipsniO pakeitimo

įstatymas

 

 

2019 m.                 d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 1 dalies 20 punktą:

20) saugo Lietuvos Respublikoje esančias užsienio šalių diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas