Projektas

                                                                                                                           2022 m. sausio mėn.

                                                                                                                            Nr. TP-  

 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

dėl 2022 metų raseinių rajono savivaldybės tarybos darbo plano patvirtinimo

 

2022 m.                      d. Nr.

Raseiniai

 

Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnio 3 dalimi,   Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. TS-257 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“,  XIV skyriaus nuostatomis, Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a,

patvirtinti 2022 metų  Raseinių rajono savivaldybės tarybos darbo planą (pridedama).      

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro  g. 80, LT-76298 Šiauliai).

 

 

Savivaldybės meras