Projektas Nr. TSP-150

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VŠĮ „KUPIŠKIO AUTO-MOTO SPORTAS“ PRAŠYMO ATLEISTI NUO VIETINĖS RINKLIAVOS MOKESČIO

 

2019 m. gegužės        d. Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu ir atsižvelgdama į VšĮ „Kupiškio auto-moto sportas“ 2019 m. gegužės 8 d. prašymą, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:  

Atleisti (Neatleisti) VšĮ „Kupiškio auto-moto sportas“ (kodas 302722641, buveinės adresas: Šilo g. 11, Byčių k., Kupiškio r.) nuo vietinės rinkliavos mokesčio 2019 metais už masinių ir komercinių renginių organizavimą Uoginių kaime, Kupiškio seniūnijoje.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

 

Reda Totorienė

 

Dokumentas suderintas DVS