Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-751 19 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 19 straipsnio 3 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) keleivių vežimo Susisiekimo ministerijos ar jos įgaliotos institucijos arba savivaldybių nustatytais reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugoms, taip pat šiame punkte nurodytų keleivių bagažo vežimo paslaugoms;“

2. Papildyti 19 straipsnio 3 dalį 6 punktu ir jį išdėstyti taip:

6) specializuotiems maisto produktams, skirtiems kūdikiams.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Seimo nariai:

 

Laurynas Kasčiūnas

 

Monika Navickienė