Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

prokuratūros įstatymo Nr. I-599 20, 24, 25, 27, 40, 49 ir 60 straipsnių pakeitimo

įstatymas

 

Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 20 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) pranešti aukštesniajam prokurorui apie neteisėtus prašymus ar pavedimus, kilusius ar galimus interesų konfliktus;“.

 

2 straipsnis. 24 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 24 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Prokuratūros valstybės tarnautojų tarnybos sąlygas ir tvarką nustato Valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti darbo santykius reglamentuojantys teisės aktai.“

 

3 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 25 straipsnio 4 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) jo tarnyba prokuratūroje sukeltų interesų konfliktą;“.

 

4 straipsnis. 27 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 27 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

27 straipsnis. Asmens duomenys

1. Generalinė prokuratūra prašymus tarnauti prokuroru pateikusių asmenų ir prokurorų asmens duomenis tvarko 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti duomenys, sveikatos pažymėjimai, prokuroro tarnybos vertinimo rezultatai, taip pat duomenys apie prokuroro paskyrimą į pareigas, priesaiką, atleidimą iš pareigų, perkėlimą, nušalinimą, tarnybines nuobaudas ir kiti duomenys tvarkomi Viešojo sektoriaus darbuotojų registre ir Generalinėje prokuratūroje saugomoje asmens byloje pagal generalinio prokuroro patvirtintas asmens bylų sudarymo ir tvarkymo taisykles.“

 

5 straipsnis. 40 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 40 straipsnio 2 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų pažeidimą;“.

 

6 straipsnis.  49 straipsnio keitimas

1. Pakeisti 49 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Prokurorų darbo užmokesčiui apskaičiuoti taikomas pareiginės algos bazinis dydis (toliau – bazinis dydis), kurį vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio įstatymo nuostatomis tvirtina Seimas.”

2. Pakeisti 49 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Prokurorams mokamas priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, nurodytą Valstybės tarnybos įstatyme.“

3. Pakeisti 49 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Duomenys apie prokurorų darbo užmokestį yra vieši. Šie duomenys teikiami Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymo nustatyta tvarka.”

 

7 straipsnis. 60 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 60 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Prokuroro asmens tapatybę patvirtina ir teisę veikti pagal įstatymus suteikia prokuroro pažymėjimas ir prokuroro ženklas. Prokuroro pažymėjimas išduodamas vadovaujantis Viešojo sektoriaus darbuotojų registro duomenimis.“

 

8 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 3 dalį, 4 ir 7 straipsnius, įsigalioja 2023 m. liepos
1 d.

2. Šio įstatymo 4 ir 7 straipsniai įsigalioja 2025 m. sausio 1 d.

3. Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras iki 2024 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas