Projektas

 

LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

2018 M. GEGUŽĖS 22 D. ĮSAKYMO NR. 2BE-172 „DĖL PRAŠYMŲ IR KITŲ SU VEŽIMO KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONĖMIS VEIKLA SUSIJUSIŲ LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJAI TEIKIAMŲ DOKUMENTŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. __________ d. Nr. 2BE-____

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u  Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 22 d. įsakymą Nr. 2BE-172 „Dėl Prašymų ir kitų su vežimo kelių transporto priemonėmis veikla susijusių Lietuvos transporto saugos administracijai teikiamų dokumentų formų patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Prašymo išduoti keleivių ir (ar) krovinių vežimo kelių transporto priemonėmis už atlygį veiklos licenciją (-as) / pratęsti jos (jų) galiojimą formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama);

1.2. pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Prašymo pakeisti keleivių ir (ar) krovinių vežimo kelių transporto priemonėmis už atlygį veiklos licenciją (-as) ar išduoti išrašą (-us) pavyzdinę formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama);

1.3. pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Prašymo išduoti / pakeisti keleivių ir (ar) krovinių vežimo kelių transporto priemonėmis už atlygį veiklos licencijos (-ų) kopiją (-as) / pratęsti jos (jų) galiojimą / išduoti jos išrašą (-us) formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama);

1.4. pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Pranešimo apie transporto vadybininką / juridinio asmens vadovą pavyzdinę formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama);

1.5. pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Pranešimo apie naują vežėjo valdymo centro adresą pavyzdinę formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama);

1.6. pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Prašymo išduoti užsienio valstybės (-ių) leidimų teikti vienkartines paslaugas, gautų pagal Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių dvišales ir daugiašales sutartis, formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama);

1.7. pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Prašymo išduoti kelionės lapų ar jų knygų formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama);

1.8. pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Prašymo išduoti sertifikatų, kuriais suteikiamas leidimas vykdyti transporto operacijas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais tarp valstybių narių savo sąskaita, formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama);

1.9. pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Prašymo išduoti užsienio valstybės (-ių) leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais pavyzdinę formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama);

1.10. pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Prašymo laikyti transporto vadybininkų egzaminą ir (arba) išduoti profesinės kompetencijos pažymėjimą formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama);

1.11. pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Prašymo išduoti Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą kelių transporto priemonėmis formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas teisės aktų nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre.

 

 

Administracijos direktorius