Projektas Nr. TSP-251

 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI

 

2021 m. rugsėjo       d. Nr. TS-

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punktu,  4 dalimi, 26 straipsnio 1 dalies 8 punktu, 27 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašu, patvirtintu Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu  Nr. TS-90 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos  2021 m. rugsėjo 2 d. prašymą Nr. SD-60 „Dėl patalpų Kupiškio r. Laičių kaime panaudos bibliotekos reikmėms“, Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti nekilnojamojo turto ar kitų nekilnojamųjų daiktų apžiūros 2021 m. rugsėjo 14 d.  pažymą Nr. E14-26, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pripažinti nereikalingomis Kupiškio rajono savivaldybės funkcijoms įgyvendinti Kupiškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias 39,43 kv. m  patalpas Kaštonų g. 28, Laičių k., Skapiškio sen., Kupiškio r. sav.

2. Perduoti pagal panaudos sutartį  Kupiškio rajono savivaldybės viešajai bibliotekai (kodas 190101434) neatlygintinai naudotis Kupiškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias  39,43 kv. m  patalpas (patalpų indeksai: 1-38, 1-37, 1-36, 1-6, 1-7; pastatas kadastrinių matavimų byloje  pažymėtas 1C1p, unikalus Nr. 5798-5017-0014, statybos metai – 1985), Kaštonų g. 28, Laičių k., Skapiškio sen., Kupiškio r. sav., penkeriems metams bibliotekos veiklai vykdyti.

3. Įgalioti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorių  pasirašyti šio sprendimo 2 punkte nurodytų patalpų  panaudos  sutartį.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės tarybai  (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės  meras       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Infrastruktūros skyriaus vedėjas

Mažvydas Šalkauskas