Projektas

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2006 m. gegužės 12 d. NUTARIMO Nr. 452 „DĖL TRANSPORTO PRIEMONES VAIRUOJANČIŲ IR KITŲ ASMENŲ NEBLAIVUMO AR APSVAIGIMO NUSTATYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR LEIDŽIAMOS ETILO ALKOHOLIO KONCENTRACIJOS DARBO METU NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1.  Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimą Nr. 452 „Dėl Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo ar apsvaigimo nustatymo taisyklių patvirtinimo ir leidžiamos etilo alkoholio koncentracijos darbo metu nustatymo“:

1.1. Pakeisti pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

DĖL TRANSPORTO PRIEMONES VAIRUOJANČIŲ IR KITŲ ASMENŲ NEBLAIVUMO AR APSVAIGIMO NUSTATYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR LEIDŽIAMOS ETILO ALKOHOLIO KONCENTRACIJOS DARBO METU ar savarankiškos veiklos vykdymo metu NUSTATYMO“.

1.2. Pakeisti  2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.1. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, valstybės tarnautojų ir Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme nurodytų valstybės pareigūnų (toliau – darbuotojai), savarankišką veiklą vykdančių savarankiškai dirbančių asmenų, iškvėptame ore, kraujyje ir kituose organizmo skysčiuose (toliau – biologinės organizmo terpės) leidžiama etilo alkoholio koncentracija darbo ar savarankiškos veiklos vykdymo metu – 0,2 promilės. Jeigu alkoholis vartotas pagal protokolo reikalavimus arba alkoholio vartojimas susijęs su gamybos, technologiniu ar kitais procesais, kurių metu alkoholis vartotas pagal darbdavio nustatytus reikalavimus vietiniuose norminiuose teisės aktuose, darbuotojų biologinėse organizmo terpėse leidžiama etilo alkoholio koncentracija darbo metu –  0,4 promilės.“

1.3. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintas Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo ar apsvaigimo nustatymo taisykles:

1.3.1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo ar apsvaigimo nustatymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato transporto priemones vairuojančių asmenų (toliau – transporto priemonių vairuotojai), pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų, vairuojančių įstaigų, įmonių ir organizacijų transporto priemones (toliau – darbuotojai, vairuojantys transporto priemones), darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojų, Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme nurodytų valstybės pareigūnų (toliau – darbuotojai), savarankišką veiklą vykdančių savarankiškai dirbančių asmenų, laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų, probacijos tarnybų prižiūrimų asmenų, policijos, ikiteisminio tyrimo įstaigų, prokuratūros, teismo siunčiamų asmenų atlikti medicininės apžiūros, taip pat asmenų, kurie įtariami padarę nusikalstamą veiką kariniame transporte, karinėje teritorijoje, taip pat kitose teritorijose, jeigu ta veika nukreipta prieš karius, krašto apsaugos sistemos institucijas ir jų valdomą ar naudojamą turtą, asmenų, traukiamų administracinėn atsakomybėn už pažeidimą, padarytą kariniame transporte, karinėje teritorijoje, taip pat kitose teritorijose, jeigu tas pažeidimas nukreiptas prieš karius, krašto apsaugos sistemos institucijas ir jų valdomą ar naudojamą turtą (toliau – asmenys, įtariami padarę teisės pažeidimą kariniame transporte ar karinėje teritorijoje), karių (toliau darbuotojai, savarankiškai dirbantys asmenys, laisvės atėmimo vietose laikomi asmenys, probacijos tarnybų prižiūrimi asmenys, policijos, ikiteisminio tyrimo įstaigų, prokuratūros, teismo siunčiami asmenys atlikti medicininės apžiūros, kariai ir asmenys, įtariami padarę teisės pažeidimą kariniame transporte ar karinėje teritorijoje, kartu vadinami – kiti asmenys), nusikalstamos veikos padarymu įtariamų asmenų, administracinėn atsakomybėn traukiamų asmenų, medžioklėje dalyvaujančių medžiotojų (toliau – medžiotojai), neblaivumo ir apsvaigimo kontrolės, medicininės apžiūros neblaivumui ar apsvaigimui nustatyti atlikimo ir atlyginimo asmens sveikatos priežiūros įstaigai už joje atliktą medicininę apžiūrą neblaivumui ar apsvaigimui nustatyti tvarką.“

1.3.2. Pakeisti 2.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.3. Neblaivumo tikrinimas (toliau – tikrinimas) – policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės sienos apsaugos tarnyba), Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija), Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Aplinkos apsaugos departamentas), Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinė darbo inspekcija) pareigūnų, darbdavių ar jų įgaliotų asmenų, laisvės atėmimo įstaigų ir probacijos tarnybų vadovų įgaliotų asmenų, karo policininkų, krašto apsaugos sistemos institucijų vadovų ar jų įgaliotų asmenų, kai metrologiškai patikrintomis specialiosiomis techninėmis priemonėmis pagal iškvėptame ore esančią etilo alkoholio koncentraciją nustatoma, ar transporto priemonės vairuotojas, darbuotojas, vairuojantis transporto priemonę, nusikalstamos veikos padarymu įtariamas asmuo, administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo, darbuotojas, savarankiškai dirbantis asmuo, laisvės atėmimo vietoje laikomas asmuo, probacijos tarnybos prižiūrimas asmuo, asmuo, įtariamas padaręs teisės pažeidimą kariniame transporte ar karinėje teritorijoje, karys ar medžiotojas, yra neblaivus.“

1.3.3. Pakeisti 23 punktą ir jį išdėstyti taip:

23. Darbuotojų, išskyrus darbuotojus, nurodytus Taisyklių 22 punkto antrojoje pastraipoje, neblaivumą nustato darbdavys ar jo įgaliotas asmuo arba Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnas, atlikdamas jų tikrinimą. Kai darbdavys ar jo įgaliotas asmuo atlikti darbuotojo tikrinimo neturi galimybės arba kai darbuotojas dėl tikrinimo metu esamos savo būklės negali atlikti veiksmų dėl jo patikrinimo, darbuotojo neblaivumas nustatomas Taisyklių 24 punkto ketvirtojoje ir penktojoje pastraipose nustatyta tvarka siunčiant darbuotoją atlikti medicininės apžiūros.

Darbuotojų tikrinimo atvejus, kai etilo alkoholio koncentracija jų iškvėptame ore yra didesnė už leidžiamą, darbdavys ar jo įgaliotas asmuo registruoja tam skirtame žurnale (toliau – žurnalas). Žurnale nurodomi šie duomenys: metrologiškai patikrintos specialiosios techninės priemonės, kuria tikrinama, markė, modelis, numeris, metrologinės patikros data ir jos galiojimo data, tikrinimo data ir tikslus laikas (valanda ir minutės); asmens, kuris atliko tikrinimą, vardas, pavardė, pareigos ir parašas; tikrinto darbuotojo vardas, pavardė, gimimo data, parašas, patvirtinantis, kad jis susipažino su tikrinimo rezultatais, ir tikrinimo rezultatai (skaičiais ir žodžiais). Jeigu tikrintas darbuotojas atsisako pasirašytinai susipažinti su tikrinimo rezultatais, asmuo, kuris atliko tikrinimą, tai pažymi žurnale.

Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnas, nustatęs, kad etilo alkoholio koncentracija darbuotojo iškvėptame ore yra didesnė už leidžiamą, surašo tyrimo veiksmų protokolą, kuriame nurodo metrologiškai patikrintos specialiosios techninės priemonės, kuria tikrinama, markę, modelį, numerį, metrologinės patikros datą ir jos galiojimo datą, tikrinimo datą ir tikslų laiką (valanda ir minutės), atlikusio tikrinimą Valstybinės darbo inspekcijos pareigūno vardą, pavardę, pareigas, tikrinto darbuotojo vardą, pavardę, gimimo datą, tikrinimo rezultatus (skaičiais ir žodžiais). Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnas šį protokolą įteikia darbuotojui pasirašytinai. Jeigu darbuotojas nesutinka ar dėl tikrinimo metu esamos savo būklės negali atlikti veiksmų dėl jo patikrinimo, Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnas pareikalauja iš darbdavio ar jo įgalioto asmens siųsti darbuotoją atlikti medicininės apžiūros Taisyklių 24 punkto ketvirtojoje ir penktojoje pastraipose nustatyta tvarka. Jeigu iš darbdavio ar jo įgalioto asmens to pareikalauti nėra galimybių arba darbdavys ar jo įgaliotas asmuo atsisako vykdyti reikalavimą, Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnas kreipiasi į policijos įstaigą, prašydamas policijos pareigūnus siųsti darbuotoją atlikti medicininės apžiūros Taisyklių 24 punkto antroje ir penktojoje pastraipose nustatyta tvarka.

Darbuotojų apsvaigimas nustatomas Taisyklių 24 punkto ketvirtojoje ir penktojoje pastraipose nustatyta tvarka siunčiant darbuotoją atlikti medicininę apžiūrą.

1.3.4. Papildyti 231 punktu:

231. Policijos pareigūnas savarankiškai dirbančio asmens neblaivumą ar apsvaigimą nustato mutatis mutandis taikant Taisyklių II skyriaus nuostatas.

Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnas tikrina savarankiškai dirbantį asmenį, vykdantį savarankišką veiklą statybvietėje, kuris įtariamas esantis neblaivus. Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnas, nustatęs, kad etilo alkoholio koncentracija savarankiškai dirbančio asmens iškvėptame ore yra didesnė už leidžiamą, surašo tyrimo veiksmų protokolą, kuriame nurodo metrologiškai patikrintos specialiosios techninės priemonės, kuria tikrinama, markę, modelį, numerį, metrologinės patikros datą ir jos galiojimo datą, tikrinimo datą ir tikslų laiką (valanda ir minutės), atlikusio tikrinimą Valstybinės darbo inspekcijos pareigūno vardą, pavardę, pareigas, tikrinto savarankiškai dirbančio asmens vardą, pavardę, gimimo datą, tikrinimo rezultatus (skaičiais ir žodžiais). Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnas šį protokolą  įteikia savarankiškai dirbančiam asmeniui pasirašytinai. Jeigu savarankiškai dirbantis asmuo, kuris įtariamas esantis neblaivus, nesutinka ar dėl tikrinimo metu esamos savo būklės negali atlikti veiksmų dėl jo patikrinimo arba jeigu jis įtariamas esantis apsvaigęs, Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnas kreipiasi į policijos įstaigą, prašydamas policijos pareigūnus siųsti savarankiškai dirbantį asmenį atlikti medicininės apžiūros Taisyklių 24 punkto antroje ir penktojoje pastraipose nustatyta tvarka.“

1.3.5. Pakeisti 24 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

24. Policijos, ikiteisminio tyrimo įstaigų, prokuratūros, teismo, darbdavių siuntimu atliekama kitų asmenų, išskyrus asmenis, nurodytus Taisyklių 21–22 punktuose, medicininė apžiūra.“

1.3.6. Pakeisti 24 punkto penktąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Šio punkto antrojoje ir trečiojoje pastraipose nurodyti siuntimai išrašomi ir kiti asmenys, išskyrus Taisyklių 21–22 punktuose nurodytus asmenis, į asmens sveikatos priežiūros įstaigą pristatomi ne vėliau kaip per valandą nuo požymių, pagal kuriuos galima įtarti, kad kiti asmenys yra neblaivūs ir (ar) apsvaigę, nustatymo. Šio punkto ketvirtojoje pastraipoje nurodytas siuntimas išrašomas ir darbuotojai į asmens sveikatos priežiūros įstaigą pristatomi ne vėliau kaip per valandą nuo Taisyklių 23 punkto pirmojoje ir ketvirtojoje pastraipose nurodytų aplinkybių atsiradimo ir (ar) paaiškėjimo.

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2022 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas

 

 

 

Vidaus reikalų ministras