Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 1V-96 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 10 PRIORITETO „VISUOMENĖS POREIKIUS ATITINKANTIS IR PAŽANGUS VIEŠASIS VALDYMAS“ NR. 10.1.2-ESFA-V-916 PRIEMONĖS „NACIONALINIŲ KOVOS SU KORUPCIJA PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

Vilnius

Nr.

 

Pakeičiu 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.2-ESFA-V-916 priemonės „Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 1V-96 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.2-ESFA-V-916 priemonės „Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimasprojektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, ir 26 punktą išdėstau taip:

26. Projekto vykdytojas, vykdantis Aprašo 9.5 papunktyje nurodytą veiklą ir numatantis atnaujinti CVPIS, turi siekti Priemonės įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklio „Atnaujinta centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema“ (rodiklio kodas P.S.412) ir Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rezultato rodiklio „Viešųjų pirkimų, per kalendorinius metus vykdytų pagal veiksmų programą ESF lėšomis atnaujintoje centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, dalis“ (rodiklio kodas R.S.395).

 

 

 

Vidaus reikalų ministras