Projektas  Nr. TSP-261

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN

 

2021 m. rugsėjo        d. Nr. TS-   

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 12 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 2 punktu,  20 straipsnio 1 dalies 5 punktu ir atsižvelgdama į valstybės įmonės Turto banko 2021 m. rugsėjo 16 d. raštą Nr. (15.1Mr)-SK4-11038  „Dėl nekilnojamojo turto, esančio Kupiškyje, Vilniaus g. 33“,  Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Sutikti perimti  Kupiškio  rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškajai savivaldybių funkcijai – socialinių paslaugų  teikimo užtikrinimas planuojant ir organizuojant socialines paslaugas, kontroliuojant bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybę, taip pat socialinių paslaugų steigimas ir išlaikymas – įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu valstybės įmonės Turto banko patikėjimo teise valdomą  nekilnojamąjį turtą – šiluminę trasą (unikalus Nr. 4400-0238-3448),  esančią Vilniaus g. 33, Kupiškio mieste.

2.  Įgalioti Kupiškio rajono  savivaldybės administracijos direktorių Kupiškio rajono savivaldybės vardu pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodyto nekilnojamojo turto priėmimo ir perdavimo aktus.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės tarybai  (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.                  

 

Savivaldybės  meras                                                                                     

Parengė

Infrastruktūros skyriaus vedėjas

Mažvydas Šalkauskas