Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PRAKTIKOS, IŠSKYRUS MEDICINOS PRAKTIKĄ, ODONTOLOGIJOS PRAKTIKĄ, BURNOS PRIEŽIŪROS PRAKTIKĄ, SLAUGOS PRAKTIKĄ IR AKUŠERIJOS PRAKTIKĄ,

ĮSTATYMAS

 

2020 m.                      d. Nr.

Vilnius

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šio įstatymo paskirtis – reglamentuoti asmens sveikatos priežiūros specialisto, išskyrus gydytoją, gydytoją odontologą, burnos priežiūros specialistą, slaugytoją ir akušerį,  vertimosi asmens sveikatos priežiūros praktika, išskyrus medicinos praktiką, odontologijos praktiką, burnos priežiūros praktiką, slaugos praktiką ir akušerijos praktiką, Lietuvos Respublikoje sąlygas.

2. Šis įstatymas nustato:

1) asmens sveikatos priežiūros specialisto, išskyrus gydytoją, gydytoją odontologą, burnos priežiūros specialistą, slaugytoją ir akušerį,  profesinės kvalifikacijos įgijimo sąlygas;

2) asmens sveikatos priežiūros specialisto, išskyrus gydytoją, gydytoją odontologą, burnos priežiūros specialistą, slaugytoją ir akušerį,  teisės verstis asmens sveikatos priežiūros praktika, išskyrus medicinos praktiką, odontologijos praktiką, slaugos praktiką, akušerijos praktiką ir burnos priežiūros praktiką, įgijimo, įgyvendinimo ir panaikinimo sąlygas;

3) asmens sveikatos priežiūros specialisto, išskyrus gydytoją, gydytoją odontologą, burnos priežiūros specialistą, slaugytoją ir akušerį, profesines teises ir pareigas.

3. Šis įstatymas nėra taikomas asmens sveikatos priežiūros specialistams (gydytojams, akušeriams, bendrosios praktikos slaugytojams, gydytojams odontologams ir burnos priežiūros specialistams), kurių veiklą atitinkamai reglamentuoja Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymas, Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymas, Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos ir burnos priežiūros praktikos įstatymas.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1 Asmens sveikatos priežiūros praktika, išskyrus medicinos praktiką, odontologijos praktiką, burnos priežiūros praktiką, slaugos praktiką ir akušerijos praktiką (toliau – asmens sveikatos priežiūros praktika) – asmens sveikatos priežiūros specialisto, išskyrus gydytoją, gydytoją odontologą, burnos priežiūros specialistą, slaugytoją ir akušerį, pagal įgytą ar ją atitinkančią profesinę  kvalifikaciją ir nustatytą kompetenciją atliekama asmens sveikatos priežiūra.

2. Asmens sveikatos priežiūros praktikos, išskyrus medicinos praktiką, odontologijos praktiką, burnos priežiūros praktiką, slaugos praktiką ir akušerijos praktiką, klaida (toliau –asmens sveikatos priežiūros praktikos klaida)  – asmens sveikatos priežiūros specialisto, išskyrus gydytoją, gydytoją odontologą, burnos priežiūros specialistą, slaugytoją ir akušerį, veika, dėl jo paties kaltės sukėlusi pavojų ar padariusi žalą paciento sveikatai, bet nesukėlusi paciento neįgalumo arba mirties.

3. Asmens sveikatos priežiūros specialistas, išskyrus gydytoją, gydytoją odontologą, burnos priežiūros specialistą, slaugytoją ir akušerį (toliau – specialistas)ergoterapeutas, išplėstinės praktikos vaistininkas, kineziterapeutas, masažuotojas, medicinos psichologas, medicinos genetikas, medicinos biologas, biomedicinos technologas, radiologijos technologas, dietistas, optometrininkas, paramedikas, skubiosios medicinos pagalbos paramedikas.

4. Biomedicinos technologas – asmuo, šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs biomedicinos technologo profesinę kvalifikaciją.

5. Dietistas – asmuo, šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs dietisto profesinę kvalifikaciją.

6. Ergoterapeutas – asmuo, šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs ergoterapeuto profesinę kvalifikaciją.

7. Išplėstinės praktikos vaistininkas – vaistininko praktikos licenciją turintis vaistininkas, šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs išplėstinės praktikos vaistininko profesinę  kvalifikaciją.

8. Kineziterapeutas – asmuo, šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs kineziterapeuto profesinę kvalifikaciją.

9. Masažuotojas – asmuo, šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs masažuotojo profesinę  kvalifikaciją.

10. Medicinos biologas – asmuo, šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs medicinos biologo profesinę kvalifikaciją.

11. Medicinos genetikas – asmuo, šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs medicinos genetiko profesinę kvalifikaciją.

12. Medicinos psichologas – asmuo, šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs medicinos psichologo profesinę kvalifikaciją.

13. Optometrininkas – asmuo, šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs optometrininko profesinę kvalifikaciją.

14. Paramedikas – asmuo, šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs paramediko profesinę kvalifikaciją.

15. Radiologijos technologas – asmuo, šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs radiologijos technologo profesinę kvalifikaciją.

16. Skubiosios medicinos pagalbos paramedikas – asmuo, šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs skubiosios medicinos pagalbos paramediko profesinę kvalifikaciją.

17. Šiurkšti asmens sveikatos priežiūros praktikos, išskyrus medicinos praktiką, odontologijos praktiką, burnos priežiūros praktiką, slaugos praktiką ir akušerijos praktiką, klaida (toliau – šiurkšti asmens sveikatos priežiūros praktikos klaida) – asmens sveikatos priežiūros specialisto, išskyrus gydytoją, gydytoją odontologą, burnos priežiūros specialistą, slaugytoją ir akušerį, veika, dėl jo paties kaltės sukėlusi paciento neįgalumą arba mirtį.

18. Kitos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme, Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme, Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme.

 

 

 

II SKYRIUS

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PRAKTIKA

 

3 straipsnis. Specialistų rengimas ir profesinės kvalifikacijos įgijimas

1. Biomedicinos technologo profesinė kvalifikacija įgyjama baigus kolegines biomedicininės diagnostikos studijas arba universitetines pirmos pakopos medicininės ir veterinarinės biochemijos studijas, arba medicininės ir veterinarinės genetikos studijas arba įgijus lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.

2. Dietisto profesinė kvalifikacija įgyjama baigus kolegines dietetikos studijas arba įgijus lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.

3. Ergoterapeuto profesinė kvalifikacija įgyjama baigus universitetines pirmos pakopos ergoterapijos studijas arba įgijus lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.

4. Išplėstinės praktikos vaistininko profesinė kvalifikacija suteikiama  įgijus vaistininko profesinę kvalifikaciją ir baigus išplėstinės praktikos vaistininko neformaliojo švietimo programą mokslo ir studijų institucijoje, rengiančioje vaistininkus.

5. Kineziterapeuto profesinė kvalifikacija įgyjama baigus aukštojo mokslo pirmos pakopos kineziterapijos studijas arba įgijus lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.

6. Masažuotojo profesinė kvalifikacija įgyjama baigus profesinį masažuotojo mokymą.

7. Medicinos biologo profesinė kvalifikacija įgyjama baigus universitetines antros pakopos medicinos biologijos ar laboratorinės medicinos biologijos studijas arba įgijus lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.

8. Medicinos genetiko profesinė kvalifikacija įgyjama baigus universitetines antros pakopos medicinos genetikos studijas arba įgijus lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.

9. Medicinos psichologo profesinė kvalifikacija įgyjama baigus universitetines pirmos pakopos psichologijos studijas ir antros pakopos sveikatos psichologijos ar klinikinės psichologijos studijas arba įgijus lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.

10. Optometrininko profesinė kvalifikacija įgyjama baigus universitetines pirmos pakopos optometrijos studijas arba įgijus lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.

11. Paramediko profesinė kvalifikacija įgyjama baigus paramediko profesinį mokymą.

12. Radiologijos technologo profesinė kvalifikacija įgyjama baigus aukštojo mokslo pirmos pakopos radiologijos studijas arba įgijus lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.

13. Skubiosios medicinos pagalbos paramediko profesinė kvalifikacija įgyjama baigus kolegines skubios medicinos pagalbos studijas arba įgijus lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.

 

4 straipsnis. Specialisto profesinės kvalifikacijos pripažinimas ir kompetencija

1Užsienyje įgyta specialisto profesinė kvalifikacija pripažįstama Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių profesinių kvalifikacijų pripažinimą, nustatyta tvarka.

2Specialisto kompetenciją nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras.

3 Specialistų užsienyje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimą vykdo Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – licencijas išduodanti institucija).

 

5 straipsnis. Teisės verstis asmens sveikatos priežiūros praktika įgijimas ir įgyvendinimas

1. Verstis asmens sveikatos priežiūros  praktika Lietuvos Respublikoje turi teisę specialistas, turintis šio įstatymo nustatyta tvarka išduotą galiojančią asmens sveikatos priežiūros  praktikos licenciją. Verstis asmens sveikatos priežiūros  praktika specialistas gali tik asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, kuri turi licenciją teikti atitinkamas asmens sveikatos priežiūros  paslaugas.

2. Specialistas, profesinę kvalifikaciją įgijęs kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šveicarijoje ar valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – valstybė narė), Lietuvos Respublikoje turi teisę laikinai ir kartais verstis asmens sveikatos priežiūros praktika Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo nustatyta tvarka ir neturėdamas Lietuvos Respublikoje išduotos asmens sveikatos priežiūros praktikos licencijos (toliau – licencija). Specialistas, laikinai ir kartais besiverčiantis asmens sveikatos priežiūros praktika, šia praktika gali verstis tik šio straipsnio 1 dalyje nurodytoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir turi šio įstatymo 10 straipsnyje nustatytas profesines teises ir šio įstatymo 11 straipsnyje nustatytas profesines pareigas, išskyrus šio įstatymo 11 straipsnio 1, 2 ir 3 punktuose nustatytas pareigas. Jeigu specialistas, laikinai ir kartais besiverčiantis asmens sveikatos priežiūros praktika, nevykdo šioje dalyje nurodytų pareigų ir (ar) licencijas išduodanti institucija sužino faktų, kad specialistas laikinai ir kartais verčiasi asmens sveikatos priežiūros praktika nesilaikydamas Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo nustatytos tvarkos, licencijas išduodanti institucija nedelsdama informuoja apie tai specialisto, laikinai ir kartais besiverčiančio asmens sveikatos priežiūros praktika, kilmės valstybės narės arba tos valstybės narės, iš kurios jis yra atvykęs, atsakingą instituciją bei specialistą, laikinai ir kartais besiverčiantį asmens sveikatos priežiūros praktika, traukia administracinėn atsakomybėn Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.

3. Licenciją specialistui išduoda, atsisako ją išduoti, tikslina licencijos duomenis, atsisako juos tikslinti, vykdo jos sąlygų laikymosi priežiūrą tikrina, ar nėra šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje ir 9 straipsnio 1 dalyje  nurodytų aplinkybių, sustabdo  licencijos galiojimą, panaikina jos galiojimo sustabdymą, atsisako panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, licencijos galiojimą panaikina  licencijas išduodanti institucija, vadovaudamasi šiuo įstatymu ir sveikatos apsaugos ministro patvirtintomis Asmens sveikatos priežiūros praktikos licencijavimo taisyklėmis (toliau – licencijavimo taisyklės). Licencijas išduodanti institucija, siekdama patikrinti, ar yra įvykdytos licencijos išdavimo sąlygos, ar licencijos turėtojas laikosi šio įstatymo 11 straipsnyje nurodytų pareigų, ar yra pagrindas sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, patikslinti licencijos duomenis, turi teisę iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų, tvarkančių duomenis, susijusius su šiuo įstatymu reglamentuojama asmens sveikatos priežiūros praktika, neatlygintinai gauti duomenis apie specialisto atitiktį šio straipsnio 5 dalyje nurodytoms licencijos išdavimo sąlygoms, šio įstatymo 11 straipsnyje nurodytų pareigų vykdymą, juridinių faktų, nurodytų šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje ir 9 straipsnių 1 dalyje, buvimą, papildomą profesinės kvalifikacijos tobulinimą šio įstatymo 8 straipsnio 5 dalyje nurodytu atveju. Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys, tvarkantys duomenis, susijusius su šiuo įstatymu reglamentuojama asmens sveikatos priežiūros praktika, privalo pateikti šioje dalyje nurodytus duomenis  licencijas išduodančiai institucijai per jos nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 15 dienų.

4. Licencija išduodama pagal specialisto įgytą profesinę kvalifikaciją.

5. Licencija išduodama neterminuotam laikui, jeigu yra įvykdytos licencijos išdavimo sąlygos:

1) specialistas  turi teisę dirbti Lietuvos Respublikoje;

2) specialisto, išskyrus medicinos genetiką, medicinos biologą, biomedicinos technologą ir dietistą, valstybinės kalbos mokėjimo lygis atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus reikalavimus;

3) specialistas yra įgijęs profesinę kvalifikaciją šio įstatymo 3 ar 4 straipsnyje nustatyta tvarka;

4) specialistas neserga trukdančiomis verstis asmens sveikatos priežiūros praktika ligomis, kurių sąrašą nustato sveikatos apsaugos ministras (toliau – ligų sąrašas);

5) specialistui įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nėra atimta teisė verstis asmens sveikatos priežiūros praktika;

6) teismas nėra pripažinęs asmens (specialisto) neveiksniu asmens sveikatos priežiūros srityje ar ribotai veiksniu asmens sveikatos priežiūros srityje arba asmuo (specialistas) nėra sudaręs pagalbos priimant sprendimus asmens sveikatos priežiūros srityje sutarties Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.2791 straipsnyje nustatyta tvarka;

7) specialistas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka tobulino savo profesinę kvalifikaciją, jeigu po profesinės kvalifikacijos įgijimo praėjo daugiau kaip dveji metai;

8) specialistas  įvykdė šio įstatymo 7 straipsnyje nustatytus reikalavimus, jeigu licencijos galiojimas jam buvo panaikintas;

9) išplėstinės praktikos vaistininkas, siekiantis gauti licenciją, turi galiojančią vaistininko praktikos licenciją.

6. Specialistas, siekiantis gauti licenciją, licencijas išduodančiai institucijai pateikia deklaraciją apie ketinimą verstis asmens sveikatos priežiūros praktika (toliau – deklaracija), jei profesinę kvalifikaciją įgijo ne anksčiau kaip prieš dvejus metus iki deklaracijos pateikimo licencijas išduodančiai institucijai dienos ir jeigu specialistui netaikytina užsienyje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procedūra. Šioje dalyje nurodytu atveju laikoma, kad licencija yra išduota kitą dieną nuo deklaracijos pateikimo licencijas išduodančiai institucijai dienos arba nuo deklaracijoje nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė nei deklaracijos pateikimo licencijas išduodančiai institucijai diena. Pateikdamas deklaraciją, specialistas deklaruoja, kad specialisto profesinę  kvalifikaciją įgijo ne anksčiau nei prieš dvejus metus iki deklaracijos pateikimo dienos ir jam netaikytina kitoje valstybėje narėje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procedūra, bei patvirtina, kad nėra šio įstatymo 6 straipsnyje nustatytų pagrindų, dėl kurių atsisakoma išduoti licenciją, ir įsipareigoja per 30 dienų nuo deklaracijos pateikimo dienos pateikti licencijavimo taisyklėse nurodytus licencijai gauti reikalingus dokumentus (toliau – licencijai gauti reikalingi dokumentai), jei jų nepateikia kartu su deklaracija.

7. Specialistas, siekiantis gauti licenciją, licencijas išduodančiai institucijai pateikia paraišką išduoti licenciją (toliau – paraiška), jei jis profesinę kvalifikaciją įgijo anksčiau  nei prieš dvejus metus iki paraiškos pateikimo licencijas išduodančiai institucijai dienos arba ne anksčiau  nei prieš dvejus metus, tačiau specialistui taikytina užsienyje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procedūra. Šioje dalyje nurodytu atveju licencijas išduodanti institucija nuo tos dienos, kai specialistas pateikė paraišką ir licencijai gauti reikalingus dokumentus, išduoda licenciją arba pateikia motyvuotą atsisakymą ją išduoti:

1) ne vėliau kaip per 3 mėnesius, jeigu specialistui taikytina  užsienyje  įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procedūra;

2) ne vėliau kaip per 30 dienų, jeigu specialistui netaikytina užsienyje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procedūra.

8. Į šio straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytus terminus neįskaičiuojamas šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytas laikotarpis.

9. Licencijos registruojamos Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registre šio registro nuostatų, kuriuos tvirtina Vyriausybė, nustatyta tvarka. Licencijas išduodanti institucija informaciją apie išduotas licencijas, licencijų patikslinimą, licencijų galiojimo sustabdymą, licencijų galiojimo sustabdymo panaikinimą ir licencijų galiojimo panaikinimą teisės aktų, reguliuojančių informacijos Licencijų informacinei sistemai teikimą, nustatyta tvarka licencijos išdavimo dieną, licencijos patikslinimo, licencijos galiojimo sustabdymo, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo ar licencijos galiojimo panaikinimo dieną įrašo Licencijų informacinėje sistemoje.

10. Pareiškėjų ir licencijų turėtojų asmens duomenys (įskaitant ir asmens kodą bei sveikatos duomenis) tvarkomi šio įstatymo ir licencijavimo taisyklių nustatyta tvarka vykdant asmens sveikatos priežiūros praktikos licencijavimą, įskaitant ir licencijuojamos veiklos priežiūrą, siekiant užtikrinti specialistų teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę. Asmens duomenys tvarkomi laikantis Reglamento (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, ir saugomi Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro nuostatuose nustatytą terminą.

11. Licencijas išduodanti institucija, siekdama užtikrinti pacientų teisę į tinkamas ir kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir informuoti visuomenę bei specialistus apie išduotas, patikslintas, sustabdytas ir panaikintas licencijas, licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka skelbia savo interneto svetainėje šiuos aktualius duomenis: licencijos numerį, licencijos turėtojo vardą, pavardę, spaudo numerį, licencijos turėtojo praktikos rūšį, licencijos išdavimo datą, licencijos duomenų patikslinimo datą, patvirtinimo, kad laikytasi licencijuojamos veiklos sąlygų, datą, licencijos galiojimo sustabdymo, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo  ir licencijos galiojimo panaikinimo datą. Šioje dalyje nurodyti duomenys, išskyrus duomenis apie licencijos galiojimo panaikinimą, skelbiami iki licencijos galiojimo panaikinimo dienos. Duomenys apie licencijos galiojimo panaikinimą skelbiami vienerius metus nuo jos galiojimo panaikinimo dienos.

12. Licencijas išduodančios institucijos sprendimai atsisakyti išduoti licenciją, atsisakyti patikslinti licencijos duomenis, sustabdyti  licencijos galiojimą, atsisakyti panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, panaikinti licencijos galiojimą gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

6 straipsnis. Atsisakymas išduoti licenciją

1. Šio įstatymo 5 straipsnio 7 dalyje nurodytais atvejais paraišką ir licencijai gauti reikalingus dokumentus pateikusiam specialistui licenciją išduoti atsisakoma, kai:

1) pateikti netinkamai įforminti ar ne visi licencijai gauti reikalingi dokumentai ir (ar) juose pateikta ne visa ir (ar) netiksli informacija, ir specialistas per  90 dienų neįvykdo licencijas išduodančios institucijos reikalavimo ištaisyti šiuos trūkumus;

2) specialistas neatitinka bent vienos šio įstatymo 5 straipsnio 5 dalyje nustatytos licencijos išdavimo sąlygos.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas sprendimas paraišką ir licencijai gauti reikalingus dokumentus pateikusiam specialistui  pateikiamas raštu per 5  dienas po sprendimo  priėmimo.

 

7 straipsnis. Licencijos išdavimo sąlygos specialistui, kuriam anksčiau buvo panaikintas licencijos galiojimas

1. Specialistas, kurio licencijos galiojimas buvo panaikintas, dėl naujos licencijos pagal bet kurią šiame įstatyme reglamentuotą profesinę kvalifikaciją išdavimo gali kreiptis licencijavimo taisyklių nustatyta tvarka pateikdamas paraišką ir licencijai gauti reikalingus dokumentus, patvirtinančius atitiktį šio įstatymo 5 straipsnio 5 dalyje nurodytoms licencijos išdavimo sąlygoms:

1) praėjus šešiems mėnesiams nuo licencijos galiojimo panaikinimo dienos, jeigu licencijos galiojimas buvo panaikintas vadovaujantis šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1 ar 4 punktu;

2) praėjus vieneriems metams nuo licencijos galiojimo panaikinimo dienos, jeigu licencijos galiojimas buvo panaikintas vadovaujantis šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 ar 7 punktu.

2. Specialistas, kurio licencijos galiojimas buvo panaikintas vadovaujantis šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 5 ar 6 punktu,  licencijavimo taisyklių nustatyta tvarka  dėl naujos licencijos pagal bet kurią šiame įstatyme reglamentuotą profesinę kvalifikaciją išdavimo gali kreiptis pateikdamas paraišką ir licencijai gauti reikalingus dokumentus, kai išnyksta licencijos galiojimo panaikinimo pagrindas.

3. Specialistas, kurio licencijos galiojimas buvo panaikintas vadovaujantis šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 2 ar 8 punktu, licencijavimo taisyklių nustatyta tvarka  dėl naujos licencijos išdavimo gali kreiptis iš karto po licencijos galiojimo panaikinimo, pateikdamas paraišką ir licencijai gauti reikalingus dokumentus bei dokumentus, patvirtinančius, kad papildomai tobulino profesinę kvalifikaciją licencijavimo taisyklių nustatyta tvarka, jei dėl šios sąlygos neįvykdymo jam buvo panaikintas licencijos galiojimas.

4. Specialistas, kurio licencijos galiojimas buvo panaikintas vadovaujantis šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 ar 4 punktu, kartu su licencijai gauti reikalingais dokumentais licencijas išduodančiai institucijai turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad papildomai tobulino profesinę kvalifikaciją licencijavimo taisyklių nustatyta tvarka.

 

8 straipsnis. Licencijos galiojimo sustabdymo pagrindai

1. Licencijos galiojimas sustabdomas per 5  dienas nuo šių juridinių faktų atsiradimo ar paaiškėjimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos:

1) deklaraciją pateikęs specialistas per 30 dienų nuo deklaracijos pateikimo licencijas išduodančiai institucijai dienos nepateikė licencijai gauti reikalingų dokumentų, jeigu jie nebuvo pateikti kartu su deklaracija;

2) deklaraciją pateikęs specialistas pateikė ne visus, netinkamai įformintus licencijai gauti reikalingus dokumentus ir (ar) juose pateikė ne visą ir (ar) netikslią informaciją ar klaidingus duomenis, ir (ar) deklaracijoje pateikė ne visą ir (ar) netikslią informaciją ar klaidingus duomenis ir, įspėtas apie galimą licencijos sustabdymą, jei per licencijavimo taisyklių nustatytą terminą nepašalins šio licencijas išduodančios institucijos nurodyto trūkumo, nepašalino šio trūkumo;

3) profesinės kompetencijos vertinimo komisija nusprendžia, kad specialisto profesinė kvalifikacija neatitinka licencijoje nurodytos profesinės kvalifikacijos reikalavimų;

4) specialistas neįvykdė bent vienos iš šio įstatymo 11 straipsnio 2 ar 3 punkte nustatytų profesinių pareigų ir įspėtas apie galimą licencijos sustabdymą, jei per licencijavimo taisyklių nustatytą terminą nepašalins šio licencijas išduodančios institucijos nurodyto trūkumo, nepašalino šio trūkumo;

5) profesinės kompetencijos vertinimo komisija nustatė, kad specialistas padarė šiurkščią asmens sveikatos priežiūros praktikos klaidą arba per vienerius metus nuo paskutinės specialisto praktikos klaidos padarė asmens sveikatos priežiūros praktikos klaidą, ir nusprendė, kad specialisto kvalifikacija neatitinka licencijoje nurodytos profesinės kvalifikacijos reikalavimų;

6) licencijas išduodančiai institucijai priėmus sprendimą nagrinėti licencijos galiojimo panaikinimo klausimą;

7) jeigu asmens sveikatos priežiūros specialistas per vienerius metus nuo paskutinio bent vienos iš šio įstatymo 11 straipsnio 4–12 punktuose nustatytų profesinių pareigų pažeidimo dar kartą  pažeidė bent vieną šio įstatymo 11 straipsnio 4–12 punktuose nustatytą profesinę pareigą, išskyrus pažeidimus, nurodytus šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 4 punkte, už kuriuos licencijos galiojimas panaikinamas;

8) gautas  specialisto prašymas sustabdyti licencijos galiojimą;

9) specialistas netenka teisės dirbti Lietuvos Respublikoje;

10)  specialistas suserga trukdančia verstis asmens sveikatos priežiūros praktika liga, įrašyta į ligų sąrašą;

11) jei išplėstinės praktikos vaistininkas netenka šio įstatymo 5 straipsnio 5 dalies 9 punkte nurodytos licencijos.

2. Licencijos galiojimas sustabdomas:

1) vieneriems metams, jei licencijos galiojimas buvo sustabdytas vadovaujantis šio straipsnio 1 dalies 1–5, 7, 9, 10 ar 11 punktu;

2) licencijos galiojimo panaikinimo klausimo nagrinėjimo laikotarpiui, kuris negali būti ilgesnis kaip 90 dienų, jei licencijos galiojimas buvo sustabdytas vadovaujantis šio straipsnio 1 dalies 6 punktu;

3) specialisto prašyme sustabdyti licencijos galiojimą nurodytam laikotarpiui, kuris negali būti ilgesnis nei dveji  metai.

3. Sustabdžius licencijos galiojimą, specialistui draudžiama verstis asmens sveikatos priežiūros praktika.

4. Licencijas išduodanti institucija sprendimą sustabdyti licencijos galiojimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos pateikia:

1) specialistui, kartu, jei licencijos galiojimas buvo sustabdytas vadovaujantis šio straipsnio 1 dalies 1–5, 7, 9, 10 ar 11 punktu, nurodydama, kad per vienerius metus nuo sprendimo sustabdyti licencijos galiojimą priėmimo dienos, nepateikus šio straipsnio 7 dalies 1 ar 2 punkte nurodytų dokumentų, licencijos galiojimas bus panaikintas;

2) asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje specialistas verčiasi asmens sveikatos priežiūros praktika, vadovui arba jo įgaliotam atstovui (toliau – darbdavys). Vykdydamas licencijas išduodančios institucijos sprendimą sustabdyti licencijos galiojimą, darbdavys privalo licencijos galiojimo sustabdymo laikotarpiui nušalinti specialistą nuo pareigų Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Specialisto darbdavys gautus asmens duomenis privalo tvarkyti vadovaudamasis Reglamentu (ES) 2016/679 ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir naudoti tik sprendimui dėl nušalinimo nuo pareigų Darbo kodekso nustatyta tvarka ar kitiems sprendimams, susijusiems su licencijos turėtojo asmens sveikatos priežiūros praktika, priimti.

5. Jei licencijos galiojimas buvo sustabdytas šio straipsnio 1 dalies 3, 5 ar 7 punkte nustatytu pagrindu, specialistas licencijavimo taisyklių nustatyta tvarka privalo papildomai tobulinti profesinę kvalifikaciją.

6. Tuo atveju, jei licencija sustabdoma vadovaujantis šio straipsnio 1 dalies 7 punktu, licencijos sustabdymo galiojimo laikotarpiui stabdomas visų kitų specialisto turimų licencijų, išduodamų pagal šio įstatymo nuostatas, galiojimas ir naujos licencijos pagal bet kurią įgytą šiame įstatyme nurodytą specialisto profesinę kvalifikaciją neišduodamos.

7. Licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas licencijavimo taisyklių nustatyta tvarka licencijas išduodančios institucijos sprendimu:

1) gavus dokumentus ir (ar) duomenis, patvirtinančius, jog išnykęs (-ę) licencijos galiojimo sustabdymo pagrindas (-ai), jei licencijos galiojimas buvo sustabdytas šio  straipsnio 1 dalies 1, 2,  4, 9, 10 ir 11 punktuose nurodytais pagrindais;

2) gavus dokumentus ir (ar) duomenis, patvirtinančius, jog įvykdyta šio straipsnio 5 dalyje nurodyta sąlyga, jei licencijos galiojimas buvo sustabdytas šio straipsnio 1 dalies 3, 5 ar 7  punktuose nurodytais pagrindais;

3) licencijas išduodančiai institucijai priėmus sprendimą, kuriame konstatuojama, kad nėra pagrindo licencijos galiojimui panaikinti, jei licencijos galiojimas buvo sustabdytas šio straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytu pagrindu;

4) gavus specialisto prašymą panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, jei licencijos galiojimas buvo sustabdytas šio straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodytu pagrindu.

8. Sprendimas panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą priimamas licencijavimo taisyklių nustatyta tvarka per:

1) 15 dienų nuo prašymo panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą ir šio straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytų dokumentų ir (ar) duomenų gavimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos;

2) 2 dienas nuo licencijas išduodančios institucijos sprendimo, kad nėra pagrindo panaikinti licencijos galiojimą, jei licencijos galiojimas buvo sustabdytas šio straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytu pagrindu, arba nuo specialisto prašymo panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą pateikimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos, jei licencijos galiojimas buvo sustabdytas šio straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodytu pagrindu.

9. Licencijos galiojimą, vadovaudamasi licencijavimo taisyklių nustatyta tvarka, sustabdo licencijas išduodanti institucija savo iniciatyva arba kai dėl to kreipiasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos bioetikos komitetas, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, kitos valstybės ir savivaldybių institucijos, asmens sveikatos priežiūros įstaigų savininkai ar dalininkai ar jų įgaliotų institucijų vadovai, asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovas, sveikatos priežiūros specialistų profesinės organizacijos, pacientų teises ginančios organizacijos šio straipsnio 1 dalyje nurodytais pagrindais.

10. Licencijas išduodanti institucija sprendimą panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą ar atsisakyti panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos pateikia  specialistui bei specialisto darbdaviui. Specialisto darbdavys gautus asmens duomenis privalo tvarkyti vadovaudamasis Reglamentu (ES) 2016/679 ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir naudoti tik sprendimams, susijusiems su licencijos turėtojo asmens sveikatos priežiūros praktika, priimti.

 

9 straipsnis. Licencijos galiojimo panaikinimo pagrindai

1. Licencijos galiojimas panaikinamas per 5 dienas nuo šių juridinių faktų atsiradimo ar paaiškėjimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos:

1) kai paaiškėja, kad licencijai gauti buvo pateikti tikrovės neatitinkantys duomenys ir dokumentai;

2) specialistas per vienerius metus nuo sprendimo sustabdyti licencijos galiojimą priėmimo dienos nepateikė dokumentų, patvirtinančių licencijos galiojimo sustabdymo pagrindo, nurodyto šio įstatymo 8 straipsnio 7 dalyje, išnykimą;

3) kai licencijos turėtojas per vienerius metus nuo paskutinės šiurkščios asmens sveikatos priežiūros praktikos klaidos padarymo padaro šiurkščią asmens sveikatos priežiūros praktikos klaidą, kurią nustato Profesinės kompetencijos vertinimo komisija;

4) teismo nutarimu ar nuosprendžiu arba ne teismo tvarka administracinio nusižengimo bylą nagrinėjančio pareigūno nutarimu buvo nustatyta, kad specialistas šiukščiai pažeidė paciento teises: šiurkščiai elgėsi ir (ar) žemino paciento orumą; pasinaudojo pareigomis norėdamas sau gauti neteisėtų pajamų arba dėl kitokių asmeninių paskatų; seksualiai priekabiavo prie paciento; sukčiavo prieš pacientą ar atliko vagystę iš paciento; būdamas neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų teikė pacientui asmens sveikatos priežiūros paslaugas; nustatyta kita specialisto veikla, kuria buvo šiurkščiai pažeistos paciento teisės;

5) specialistui įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu atimta teisė verstis asmens sveikatos priežiūros specialisto praktika;

6) teismas pripažino asmenį (specialistą) neveiksniu asmens sveikatos priežiūros srityje ar ribotai veiksniu asmens sveikatos priežiūros srityje arba asmuo (specialistas) sudarė pagalbos priimant sprendimus asmens sveikatos priežiūros srityje sutartį Civilinio kodekso 3.279straipsnyje nustatyta tvarka;

7) specialistas verčiasi praktika, kai sustabdytas jo licencijos galiojimas;

8) gautas  specialisto prašymas panaikinti atitinkamos licencijos galiojimą;

9) specialistas miršta.

2. Panaikinus licencijos galiojimą vadovaujantis šio straipsnio 1 dalies 4, 6 ar 9 punktu, panaikinamas visų specialisto turimų, išduotų pagal šio įstatymo nuostatas, licencijų galiojimas.

3. Licencijos galiojimą, vadovaudamasi licencijavimo taisyklių nustatyta tvarka, panaikina licencijas išduodanti institucija savo iniciatyva arba kai dėl to kreipiasi Sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos bioetikos komitetas, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, kitos valstybės ir savivaldybių institucijos, asmens sveikatos priežiūros įstaigų savininkai ar dalininkai ar jų įgaliotų institucijų vadovai, asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovas, sveikatos priežiūros specialistų profesinės organizacijos, pacientų teises ginančios organizacijos ir kiti juridiniai asmenys.

4. Licencijas išduodanti institucija sprendimą panaikinti licencijos galiojimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos pateikia specialistui ir specialisto darbdaviui. Specialisto darbdavys gautus asmens duomenis privalo tvarkyti vadovaudamasis Reglamentu (ES) 2016/679 ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir naudoti tik sprendimui dėl nušalinimo nuo pareigų Darbo kodekso nustatyta tvarka ar kitiems sprendimams, susijusiems su licencijos turėtojo asmens sveikatos priežiūros praktika, priimti.

 

III SKYRIUS

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO PROFESINĖS TEISĖS IR PAREIGOS, VEIKLOS VERTINIMAS

 

10 straipsnis. Specialisto profesinės teisės

1. Specialistas turi teisę atsisakyti teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jei tai prieštarauja specialisto profesinės etikos principams arba gali sukelti realų pavojų paciento, specialisto gyvybei, išskyrus atvejus, kai teikiama būtinoji medicinos pagalba.

2. Specialistas turi ir kitų teisių, nustatytų kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros  praktiką.

 

11 straipsnis. Specialisto profesinės pareigos

Specialistas privalo:

1) per 30 dienų nuo deklaracijos pateikimo licencijas išduodančiai institucijai dienos pateikti licencijai gauti reikalingus dokumentus, jeigu jie nebuvo pateikti kartu su deklaracija;

2) tobulinti savo profesinę kvalifikaciją sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;

3) licencijavimo taisyklių nustatyta tvarka ne rečiau kaip kas 5 metus pranešti licencijas išduodančiai institucijai apie profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir asmens sveikatos priežiūros praktiką;

4) nediskriminuoti pacientų dėl lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų;

5) gerbti pacientų teises, jų nepažeisti;

6) laikytis specialisto profesinės etikos principų;

7) tvarkyti asmens sveikatos priežiūros praktikos dokumentus sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;

8) pranešti teisėsaugos bei kitoms įgaliotoms valstybės institucijoms apie sužalotus pacientus, kuriems žala galėjo būti padaryta nusikalstama veika, teisės aktų, reglamentuojančių tokios informacijos teikimą, nustatyta tvarka;

9) paaiškinti asmens sveikatos priežiūros praktikos aplinkybes licencijas išduodančios institucijos, Sveikatos apsaugos ministerijos, teisėsaugos institucijų prašymu;

10) specialisto kompetencijai nepriskirtais atvejais pacientui, kuris į jį kreipiasi, suteikti būtinąją pagalbą ir pacientą pasiųsti pas gydytoją, turintį licenciją verstis atitinkama medicinos praktika;

11) verstis asmens sveikatos priežiūros praktika šio ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros praktiką, nustatyta tvarka;

12) atlikti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas pareigas.

 

12 straipsnis. Specialistų veiklos vertinimas

1 Jei teismas, licencijas išduodanti institucija ar darbdavys nustatė specialisto veiklos trūkumų ar veiksmų, galėjusių lemti ar lėmusių žalą ar pavojų pacientų sveikatai, juos, vadovaudamasi sveikatos apsaugos ministro patvirtintu Sveikatos priežiūros specialistų profesinės kompetencijos patikrinimo tvarkos aprašu, vertina Profesinės kompetencijos vertinimo komisija. Profesinės kompetencijos vertinimo komisija sudaroma iš 5 narių, iš kurių 2 yra Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai ir 3  – specialistus vienijančių asociacijų atstovai, turintys  galiojančias licencijas. Profesinės kompetencijos vertinimo komisiją kiekvienam konkrečiam atvejui išnagrinėti sudaro sveikatos apsaugos ministras.

2.       Profesinės kompetencijos vertinimo komisija, įvertinusi specialisto veiklos trūkumus ar veiksmus, galėjusius lemti ar lėmusius žalą ar pavojų pacientų sveikatai, priima vieną iš šių sprendimų:

1) specialisto veiklos trūkumai ar veiksmai, galėję lemti ar lėmę žalą ar pavojų pacientų sveikatai, yra:

a) asmens sveikatos priežiūros praktikos klaida;

b) šiurkšti asmens sveikatos priežiūros praktikos klaida;

2) specialisto veiklos trūkumai ar veiksmai, galėję lemti ar lėmę žalą ar pavojų pacientų sveikatai, nėra asmens sveikatos priežiūros praktikos klaida, šiurkšti asmens sveikatos priežiūros praktikos klaida.

3. Profesinės kompetencijos vertinimo komisija, priėmusi šio straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytą sprendimą, papildomai priima vieną iš šių sprendimų:

1) specialisto profesinė kvalifikacija atitinka licencijoje nurodytos profesinės kvalifikacijos reikalavimus;

2) specialisto profesinė kvalifikacija neatitinka licencijoje nurodytos profesinės kvalifikacijos reikalavimų.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1.   Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2020 m.  lapkričio  1 d.

2.    Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras iki 2020 m. spalio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3.    Specialistai, išskyrus išplėstinės praktikos vaistininkus, asmens sveikatos priežiūros praktikos licencijas privalo įgyti iki 2023  m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas