Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

MAŽŲJŲ BENDRIJŲ ĮSTATYMO NR. XI-2159   7 STRAIPSNIo PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

 

2019 m.             d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

1.   Mažosios bendrijos nariui galima sudaryti civilines sutartis dėl paslaugų mažajai bendrijai teikimo ir/ ar jų  darbų atlikimo, išskyrus  darbo santykių požymius turinčias sutartis.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia Seimo nariai:

Viktoras Rinkevičius

Rimantas Sinkevičius

Antanas Baura

Vytautas Kamblevičius

Valius Ąžuolas