Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO

NR. XII-459 8, 16, 17, 25 straipsnių pakeitimo ir

papildymo 111, 251, 252 straipsniais

ĮSTATYMAS

 

2019 m.               d. Nr.

 

 

1 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 8 straipsnio 2 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) statybos užbaigimo procedūrų atlikimą ir jų teisėtumo tikrinimą;“.

2. Papildyti 8 straipsnio 2 dalį 14 punktu:

14) pažymų apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių teisėtumo tikrinimą.“

3. Papildyti 8 straipsnio 4 dalimi:

4. Inspekcija, vykdydama šio straipsnio 2 dalyje nurodytas fumkcijas, turi teisę užsakyti stainio projekto (jo dalies) ir (ar) stainio (jo dalies) ekspertizę ar pateikti privalomąjį nurodymą statytojui ar statinio naudotojui užsakyti stainio projekto (jo dalies) ir (ar) stainio (jo dalies) ekspertizę.“

 

2 straipsnis. Įstatymo papildymas 111 straipsniu

Papildyti įstatymą 111 straipsniu:

111 straipsnis. Statybos užbaigimo procedūrų teisėtumo tikrinimas

1. Inspekcija statybos užbaigimo procedūrų teisėtumą tikrina pagal Inspekcijos metinius veiklos planus, taip pat viešojo administravimo subjektų, fizinių asmenų, juridinių asmenų ir jų padalinių, kitų juridinio asmens statuso neturinčių organizacijų ir jų padalinių pateiktų skundų pagrindų.

2. Tikrinantis statybos užbaigimo procedūrų teisėtumą Inspekcijos pareigūnas:

1) patikrina IS „Infostatyba“ užregistruoto statybos užbaigimo akto, deklaracijos apie statybos užbaigomą ir prie jo pridėtų dokumentų atitiktį teisės aktų reikalavimams ir užbaigtos statinio statybos atitiktį projekto esminiams sprendiniams pagal pateiktus dokumentus, duomenis, informaciją;

2) patikrina ar statybos užbaigimo komisijoje dalyvavo visi subjektai, pagal teisės aktų nustatytą kompetenciją privalantys dalyvauti statybos užbaigimo komisijoje;

3) patikrina ar nepažeisti statybos užbaigimo procedūrų terminai;

4) jeigu reikia, nuvykęs į vietą apžiūri statinį ir palygina statinio projekte numatytus ir faktiškai įgyvendintus sprendinius.

3. Atlikdama statybos užbaigimo procedūrų teisėtumo patikrinimus, Inspekcija, jeigu reikia, kreipiasi į statybos užbaigimo komisijoje dalyvaujančius subjektus ir kitus subjektus (jų padalinius), pateikdama privalomuosius nurodymus pateikti išvadas, ar pastatytas statinys atitinka statinio projekto sprendinius ir (ar) teisės aktų reikalavimus.

4. Inspekcija turi teisę, pateikdama privalomąjį nurodymą, statybos užbaigimo teisėtumo patikrinime nurodyti dalyvauti kitų subjektų atstovams, kurie pagal kompetenciją surašo savo išvadas, užsakyti stainio (jo dalies) ekspertizę ar pateikti privalomąjį nurodymą statytojui užsakyti statinio (jo dalies) ekspertizę.

5. Atlikdamas statybos užbaigimo procedūrų teisėtumo patikrinimą, Inspekcijos pareigūnas turi teisę statytojui (užsakovui) ir (ar) kitiems subjektams pateikti privalomąjį nurodymą pateikti visus su statybos užbaigimu susijusius dokumentus. Nurodyti pateikti dokumentai, išskyrus tuos, kurie yra kitose viešojo administravimo institucijose, valstybės registruose ar kitose valstybinėse informacijos sistemose, pateikiami per 10 darbo dienų nuo privalomojo nurodymo gavimo dienos. Šį terminą Inspekcija, gavusi rašytinį motyvuotą statytojo (užsakovo) ar kito subjekto prašymą, gali pratęsti iki 10 darbo dienų.

6. Jeigu asmuo pateikia skundą, statybos užbaigimo procedūrų teisėtumo patikrinimas turi būti atliktas per 20 darbo dienų nuo visos informacijos, būtinos skundui išnagrinėti, gavimo dienos. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą patikrinimas negali būti atliktas, Inspekcija gali šį terminą pratęsti, bet ne ilgiau kaip 20 darbo dienų, apie tai per 2 darbo dienas raštu informuodama skundą pateikusį (patikrinimą inicijavusį) asmenį, nurodydama patikrinimo termino pratęsimo priežastis. Patikrinimo rezultatai įforminami patikrinimo aktu. Patikrinimo aktą pasirašo patikrinimą atlikęs Inspekcijos pareigūnas. Patikrinimo akto kopija arba originalas per 3 darbo dienas pateikiama statybos užbaigimo aktą išdavusiam Inspekcijos teritoriniam padaliniui, deklaraciją apie statybos užbaigimą patvirtinusiam ekspertizės rangovui ir statytojui. Apie atliktą patikrinimą skundo pateikėjas informuojamas raštu per 3 darbo dienas nuo patikrinimo akto pasirašymo dienos, pridedant teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą patikrinimo akto kopiją arba originalą.

7. Inspekcijos pareigūnas ne vėliau kaip po 5 darbo dienų nuo statybos užbaigimo akto patikrinimo akto pasirašymo dienos priima sprendimą:

1) jeigu nustatyti techninio pobūdžio ar mažareikšmiai procedūriniai pažeidimai, taip pat jeigu nustatyti kiti trūkumai, kuriuos galima pašalinti nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų ir trečiųjų asmenų teisėtų interesų, – per 20 darbo dienų pašaliti nustatytus pažeidimus ar trūkumus;

2) šios dalies 1 punkte nenurodytais atvejais, kai statybos užbaigimo aktas išduotas neteisėtai, – iki statinio įregistravimo Nekilnojamojo turto registre panaikinti statybos užbaigimo akto galiojimą, o kai statybos užbaigimo aktas įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, kreiptis į teismą dėl statybos užbaigimo akto galiojimo panaikinimo.

8. Inspekcijos pareigūnas ne vėliau kaip po 5 darbo dienų nuo deklaracijos apie statybos užbaigimą patikrinimo akto pasirašymo dienos priima sprendimą:

1) jeigu nustatyti techninio pobūdžio ar mažareikšmiai procedūriniai pažeidimai, taip pat jeigu nustatyti kiti trūkumai, kuriuos galima pašalinti nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų ir trečiųjų asmenų teisėtų interesų, – pateikti deklaraciją apie statybos užbaigimą patvirtinusiam ekspertizės rangovui ar statytojui privalomąjį nurodymą per jame nurodytą, bet ne ilgesnį negu vieno mėnesio terminą pašalinti nustatytus pažeidimus ar trūkumus. Neįvykdžius privalomojo nurodymo taikyti administracinę atsakomybę;

2) šios dalies 1 punkte nenurodytais atvejais, kai deklaracija apie statybos užbaigimą surašyta ir (ar) patvirtinta neteisėtai, – iki statinio įregistravimo Nekilnojamojo turto registre, pateikti statytojui privalomąjį nurodymą per jame nurodytą, bet ne ilgesnį negu vieno mėnesio terminą, panaikinti deklaracijos apie statybos užbaigimą galiojimą, apie tai nedelsiant raštu informuojant subjektus, kuriems ši deklaracija pateikta, neįvykdžius privalomojo nurodymo – per 2 mėnesius nuo įvykdymo termino pabaigos kreiptis į teismą dėl privalomojo nurodymo vykdymo. Tais atvejais, kai Nekilnojamojo turto registre daiktinės teisės į statinį įregistruotos, priimamas sprendimas kreiptis į teismą dėl deklaracijos apie statybos užbaigimą galiojimo panaikinimo ir statinio įregistravimo Nekilnojamojo turto registre panaikinimo.

9. Išsamią statybos užbaigimo procedūrų teisėtumo patikrinimų tvarką, tikrintinų statybos užbaigimo dokumentų rūšis nustato, su statybos užbaigimo procedūrų teisėtumo patikrinimais susijusių dokumentų formas ir statybos užbaigimo teisėtumui patikrinti pateiktinų dokumentų sąrašą tvirtina Inspekcijos viršininkas.“

 

3 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 16 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

16 straipsnis. Statybos užbaigimo akto išdavimo procedūrų organizavimas ir atlikimas“

2. Pripažinti netekusia galios 16 straipsnio 4 dalį.

3. Pakeisti 16 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Statybos įstatymo 28 straipsnio 7 dalyje nustatytais atvejais statybos užbaigimo aktas neišduodamas.“

 

4 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 17 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

17 straipsnis. Pažymų apie statinio statybą be nukrypimų nuo

esminių statinio projekto sprendinių teisėtumo tikrinimas

1. Inspekcija pažymų apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių teisėtumą tikrina pagal Inspekcijos metinius veiklos planus, taip pat viešojo administravimo subjektų, fizinių asmenų, juridinių asmenų ir jų padalinių, kitų juridinio asmens statuso neturinčių organizacijų ir jų padalinių pateiktų skundų pagrindų.

2. Tikrinantis pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių teisėtumą Inspekcijos pareigūnas:

1) patikrina pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių atitiktį teisės aktų reikalavimams;

2) patikrina ar pažymą apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių užpildęs subjektas ir patvirtinęs statinio ekspertizės rangovas turėjo tam teisę ir ar pažymoje apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių nurodytas statytojas turį statytojo teisę;

3) jeigu reikia, nuvykęs į vietą apžiūri statinį ir palygina statinio projekte numatytus ir faktiškai įgyvendintus esminius projekto sprendinius.

3. Inspekcija turi teisę, pateikdama privalomąjį nurodymą, pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių teisėtumo patikrinime nurodyti dalyvauti kitų subjektų atstovams, kurie pagal kompetenciją surašo savo išvadas, užsakyti stainio (jo dalies) ekspertizę ar pateikti privalomąjį nurodymą statytojui užsakyti statinio (jo dalies) ekspertizę.

4. Atlikdamas pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių teisėtumo patikrinimą, Inspekcijos pareigūnas turi teisę statytojui ir (ar) kitiems subjektams pateikti privalomąjį nurodymą pateikti su pažyma apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių susijusius dokumentus ir (ar) informaciją. Nurodyti pateikti dokumentai ir (ar) informacija, išskyrus tuos, kurie yra kitose viešojo administravimo institucijose, valstybės registruose ar kitose valstybinėse informacinėse sistemose, pateikiami per 10 darbo dienų nuo privalomojo nurodymo gavimo dienos. Šį terminą Inspekcija, gavusi rašytinį motyvuotą statytojo ar kito subjekto prašymą, gali pratęsti iki 10 darbo dienų.

5. Jeigu asmuo pateikia skundą, pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių teisėtumo patikrinimas turi būti atliktas per 20 darbo dienų nuo visos informacijos, būtinos skundui išnagrinėti, gavimo dienos. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą patikrinimas negali būti atliktas, Inspekcija gali šį terminą pratęsti, bet ne ilgiau kaip 20 darbo dienų, apie tai per 2 darbo dienas raštu informuodama skundą pateikusį (patikrinimą inicijavusį) asmenį, nurodydama patikrinimo termino pratęsimo priežastis. Patikrinimo rezultatai įforminami patikrinimo aktu. Patikrinimo aktą pasirašo patikrinimą atlikęs Inspekcijos pareigūnas. Patikrinimo akto kopija arba originalas per 3 darbo dienas pateikiama statytojui ir statinio ekspertizės rangovui, patvirtinusiam pažymą apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių. Apie atliktą patikrinimą skundo pateikėjas informuojamas raštu per 3 darbo dienas nuo patikrinimo akto pasirašymo dienos, pridedant teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą patikrinimo akto kopiją arba originalą.

7. Inspekcijos pareigūnas ne vėliau kaip po 5 darbo dienų nuo patikrinimo akto pasirašymo dienos priima sprendimą:

1) jeigu nustatyti techninio pobūdžio ar mažareikšmiai procedūriniai pažeidimai, taip pat jeigu nustatyti kiti trūkumai, kuriuos galima pašalinti nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų ir trečiųjų asmenų teisėtų interesų, – pateikti statytojui privalomąjį nurodymą per jame nurodytą, bet ne ilgesnį negu vieno mėnesio terminą pašalinti nustatytus pažeidimus ar trūkumus;

2) šios dalies 1 punkte nenurodytais atvejais, kai pažyma apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių surašyta ir (ar) patvirtinta neteisėtai, – pateikti statytojui privalomąjį nurodymą per jame nurodytą, bet ne ilgesnį negu vieno mėnesio terminą, panaikinti pažymą apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių, neįvykdžius privalomojo nurodymo – per 2 mėnesius nuo įvykdymo termino pabaigos kreiptis į teismą dėl privalomojo nurodymo vykdymo. Tais atvejais, kai Nekilnojamojo turto registre daiktinės teisės į statinį įregistruotos ne tik statytojo vardu, priimamas sprendimas kreiptis į teismą dėl pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių ir nebaigto statyti statinio įregistravimo Nekilnojamojo turto registre panaikinimo.

8. Išsamią pažymų apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių teisėtumo tikrinimo tvarką nustato, su pažymų apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių teisėtumo patikrinimais susijusių dokumentų formas ir pažymų apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių teisėtumui patikrinti pateiktinų dokumentų sąrašą tvirtina Inspekcijos viršininkas.“

 

5 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 25 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

25 straipsnis. Bendrosios skundų nagrinėjimo taisyklės

1. Jeigu šiame įstatyme nenustatyta kitaip, skundai išnagrinėjami ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo visų privalomų pateikti dokumentų ir informacijos gavimo dienos.

2. Dėl objektyvių priežasčių šio straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas gali būti pratęsiamas iki 20 darbo dienų, apie tai per 2 darbo dienas raštu informuojant skundą pateikusį asmenį ir tikrinamus subjektus ir nurodant patikrinimo termino pratęsimo priežastis.

3. Skundą patikslinus jo nagrinėjimo eigoje, šio straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas skaičiuojamas nuo skundo patikslinimo.

4. Skundai, kiek to nereglamentuoja šis ar kiti įstatymai, nagrinėjami Inspekcijos viršininko, taip pat kitų viešojo administravimo subjektų, vykdančių teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą šio įstatymo 3 straipsnyje nurodytais pagrindais, patvirtintų taisyklių, nustatyta tvarka. Teikiant skundą, jame turi būti nurodytos aplinkybės, kuriomis asmuo grindžia savo reikalavimą, tai patvirtinantys dokumentai, skundas ir jo padavimo tvarka turi atitikti kitus teisės aktų reikalavimus.

5. Išsamią skundų statybos ir teritorijų planavimo srityje nagrinėjimo tvarką Inspekcijoje, kituose viešojo administravimo subjektuose, vykdančiuose teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą šio įstatymo 3 straipsnyje nurodytais pagrindais, nustato šių subjektų vadovai.“

 

6 straipsnis. Įstatymo papildymas 251 straipsniu

Papildyti įstatymą 251 straipsniu:

251 straipsnis. Skundų nenagrinėjimas ir jų nagrinėjimo nutraukimas

1. Skundai nenagrinėjami:

1) skundas paduotas ne pagal Inspekcijos kompetenciją;

2) skundas paduotas dėl klausimų, kuriuos teisės aktų nustatytais atvejais tiesiogiai sprendžia teismas;

3) teismas yra išnagrinėjęs arba nagrinėja skundą tuo pačiu klausimu;

4) Inspekcija ar kitas viešojo administravimo subjektas jau yra priėmę sprendimą tuo pačiu klausimu ir asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių ginčyti sprendimą;

5) jeigu skunde nėra asmens vardo ir pavardės ar pavadinimo, adreso arba kitų duomenų ryšiui palaikyti ir nėra galimybės kitaip identifikuoti skundą pateikusį asmenį;

6) jeigu skundas nepasirašytas teisės aktų nustatyta tvarka ir nėra galimybės kitaip patikrinti jo autentiškumo;

7) jeigu skundas grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais faktais arba jeigu jo turinys nekonkretus ir nesuprantamas ir dėl to negalima jo išnagrinėti;

8) skunde dėl Inspekcijos darbuotojų veiksmų ar neveikimo nurodomos tik prielaidos (nuomonė), nenurodant konkrečių aplinkybių ar faktų, pagrindžiančių šias prielaidas;

9) skundą pateikusio asmens prašymu, išskyrus savavališkų statybų atvejus, taip pat atvejus, kai dėl pažeidimo teisėsaugos institucijos atlieka tyrimą arba yra įtarimų, kad yra pažeistas viešasis interesas;

10) pagal skundo nagrinėjimo metu pasikeitusių teisės aktų nuostatas jame nurodyti pažeidimai nebelaikomi pažeidimais;

11) kai pareiškėjas piktnaudžiavo jam suteiktomis teisėmis ar veikė nesąžiningai;

12) dėl pažeidimų statybos srityje, jei pažeidėjas neidentifikuojamas ir nėra galimybės reikalauti kitų subjektų pašalinti pažeidimus – išskyrus savavališkų statybų atvejus;

13) skundas paduotas nesilaikant jo padavimo taisyklių ar jo turinys neatitinka teisės aktų reikalavimų;

14) skundas paduotas dėl mažareikšmių teisės aktų pažeidimų, nurodytų šio straipsnio 2 dalyje;

15) skundo padavimo dieną yra suėjęs jo padavimo senaties terminas, nustatytas šiame įstatyme ar kituose teisės aktuose;

16) dėl teritorijų planavimo dokumentų patvirtinimo teisėtumo – jei nuo sprendimo patvirtinti teritorijų planavimo dokumentą praėjo daugiau kaip vieneri metai, išskyrus atvejus, kai dėl šio dokumento patvirtinimo teisėtumo teisėsaugos institucijos atlieka tyrimą arba yra įtarimų, kad yra pažeistas visuomenės (viešasis) interesas, apibrėžtas Teritorijų planavimo įstatymo 8 straipsnyje;

17) dėl kitų su teritorijų planavimo procesu susijusių sprendimų, nenurodytų šio straipsnio 1 dalies 16 punkte, – jei nuo sprendimo priėmimo praėjo daugiau kaip vieneri metai arba teritorijų planavimo dokumentas yra patvirtintas, išskyrus atvejus, kai dėl sprendimo teisėtumo teisėsaugos institucijos atlieka tyrimą arba yra įtarimų, kad yra pažeistas visuomenės (viešasis) interesas, apibrėžtas Teritorijų planavimo įstatymo 8 straipsnyje;

18) dėl iki statybą leidžiančių dokumentų išdavimo priimtų administracinių sprendimų – jei buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, išskyrus atvejus, kai dėl sprendimo teisėtumo teisėsaugos institucijos atlieka tyrimą arba yra įtarimų, kad yra pažeistas viešasis interesas;

19) dėl viešojo administravimo subjekto išduoto statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo – jei nuo statybos pradžios praėjo daugiau kaip vieneri metai ar statybą leidžiantis dokumentas išduotas seniau kaip prieš 3 metus, išskyrus atvejus, kai dėl jo išdavimo teisėtumo teisėsaugos institucijos atlieka tyrimą arba yra įtarimų, kad yra pažeistas viešasis interesas;

20) dėl statybos užbaigimo aktų, pažymų apie tai, kad statinys statomas be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių, pažymų apie statinio nugriovimą, deklaracijų apie statybos užbaigimą teisėtumo, taip pat dėl kitų su statybos procesu susijusių dokumentų teisėtumo – jei nuo dokumento priėmimo praėjo daugiau kaip vieneri metai, išskyrus atvejus, kai dėl šių dokumentų teisėtumo teisėsaugos institucijos atlieka tyrimą arba yra įtarimų, kad yra pažeistas viešasis interesas;

21) skundas dėl šio straipsnio 1 dalies 16-20 punktuose nurodytų ir kitų skundžiamų dokumentų teisėtumo, net esant įtarimų dėl viešojo intereso pažeidimų, nenagrinėjamas, jei nuo dokumento priėmimo praėjo daugiau kaip 10 metų;

22) dėl statybos teisėtumo, jeigu paaiškėja, kad statybos darbai atlikti anksčiau kaip prieš 5 metus, išskyrus atvejus, kai dėl statybos teisėtumo teisėsaugos institucijos atlieka tyrimą arba yra įtarimų, kad yra pažeistas viešasis interesas, tačiau visais atvejais ne ilgiau kaip 10 metų nuo statybos darbų atlikimo;

23) dėl kitų pažeidimų, kurie nenurodyti šio straipsnio 1 dalies 16-22 punktuose, jeigu nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos iki skundo padavimo dienos yra praėję daugiau kaip 6 mėnesiai, išskyrus atvejus, kai kiti teisės aktai numato specialius skundo padavimo terminus;

24) dėl statybos teisėtumo – jei nėra nurodytas statybos adresas, žemės sklypo kadastrinis ar unikalus numeris, statinio (ar jame esančių patalpų) unikalus numeris ar kiti duomenys, pagal kuriuos galima būtų identifikuoti statybos vietą;

25) dėl statinio statybos mažesniu negu teisės aktų nustatytu atstumu iki žemės sklypo ribos – jei šio atstumo negalima tiksliai nustatyti dėl to, kad žemės sklypai suformuoti atlikus preliminarius matavimus;

26) dėl pažeidimų atliekant statybos darbus, kai Inspekcijos įgalioti darbuotojai negali patekti į statinius ar patalpas, naudodamiesi savo teisėmis, numatytomis šio įstatymo 23 straipsnyje, ir yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo neleista patekti į tikrintinus statinius ar patalpas;

27) dėl statinio statybos mažesniu negu teisės aktų nustatytu atstumu iki žemės sklypo ribos – jeigu žemės sklypas, iki kurio ribos galbūt pažeisti teisės aktų nustatyti atstumai, suformuotas atlikus kadastrinius matavimus, tačiau nėra įrengti riboženkliai;

28) kitais teisės aktuose numatytais atvejais.

2. Mažareikšmiais teisės aktų pažeidimais laikomi:

1) teisės aktų pažeidimai vykdant statinių, kai nereikia rengti nei statinio projekto, nei gauti statybą leidžiančio dokumento, statybą, išskyrus atvejus, kai įvyko ar gresia statinio avarija arba kai statinio statyba toje vietoje pagal teisės aktus negalima (kai skundas pateiktas dėl statinio, statomo valstybinėje žemėje, miške, konservacinio prioriteto (rezervatuose, draustiniuose, paveldo objektuose), kompleksinėse saugomose teritorijose (valstybiniuose parkuose, biosferos rezervatuose ir biosferos poligonuose) ir jų apsaugos zonose, paviršinių vandens telkinių apsaugos juostose ar zonose, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, kultūros paveldo vietovės apsaugos zonoje, taip pat kai įtariama, kad statant tokį statinį yra pažeistas viešasis interesas) arba rašytinį sutikimą dėl statybos privaloma gauti iš valstybinės žemės patikėtinio (kai statyba vykdoma valstybinėje žemėje), išskyrus atvejus, kai skundas paduotas dėl inžinerinių statinių – užtvaros (tvoros, aptvaro, diendaržio, voljero), atraminės sienelės, liepto ir plokščio horizontalaus inžinerinio statinio – dėl kurių skundus nagrinėja valstybinę žemės kontrolę vykdantis viešojo administravimo subjektas (tokiu atveju skundas persiunčiamas nagrinėti pagal kompetenciją);

2) atvejai, kai skundžiamais veiksmais, administraciniais sprendimais buvo pažeistos taisyklės, padaryti procedūriniai pažeidimai, neturintys įtakos objektyviam visų aplinkybių įvertinimui, sprendimo pagrįstumui, nesukėlė žalos konkrečia teisės norma saugomoms vertybėms (valstybės valdymo tvarkai ir pan.), asmenų teisėms ir teisėtiems interesams arba ta žala yra labai nedidelė, atlikti pažeidimai jau ištaisyti ir pan.

3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais priimant sprendimą dėl viešojo intereso gynimo, turi būti nepažeisti teisėtų lūkesčių, teisinio tikrumo ir teisinio stabilumo principai, atsižvelgiama į teismų praktiką dėl viešojo intereso gynimo.

4. Jei šio straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės paaiškėja pradėjus nagrinėti skundą, skundo nagrinėjimo procedūra nutraukiama. 

5. Pranešimas dėl skundo nenagrinėjimo pateikiamas per 10 darbo dienų nuo skundo užregistravimo Inspekcijoje dienos, o pranešimas dėl skundo nagrinėjimo nutraukimo – per 5 dienas nuo aplinkybių, sudarančių pagrindą nutraukti nagrinėjimą, paaiškėjimo dienos.“

 

7 straipsnis. Įstatymo papildymas 252 straipsniu

Papildyti įstatymą 252 straipsniu:

252 straipsnis. Inspekcijos sprendimų, veiksmų ir neveikimo apskundimas

1. Inspekcijos viršininko veiksmai, neveikimas ar administraciniai sprendimai gali būti skundžiami aukštesniam pagal pavaldumą viešojo administravimo subjektui, Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba teismui teisės aktų nustatyta tvarka

2. Inspekcijos darbuotojų veiksmai, kurie nepriskiriami administraciniams sprendimams, ir neveikimas gali būti skundžiami Inspekcijai, Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba teismui teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Inspekcijos darbuotojų (išskyrus viršininką) administraciniai sprendimai, nenurodyti šio straipsnio 4-5 dalyse, skundžiami tiesiogiai teismui, išskyrus atvejus, kai teisės aktai numato kitą jų apskundimo tvarką.

4. Inspekcijos administracijos padalinių vadovams arba teismui (pasirinktinai) gali būti skundžiami šių Inspekcijos administracijos padalinių (jų darbuotojų) išduoti statybą leidžiantys dokumentai, pažymos apie tai, kad statinys statomas be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių, pažymos apie statinio nugriovimą, sprendimai užregistruoti/patvirtinti deklaracijas apie statybos užbaigimą, statybos užbaigimo aktai, teritorijų planavimo dokumentų patikrinimo aktai, sprendimai dėl prašymo, skundo nenagrinėjimo, nagrinėjimo sustabdymo ar nutraukimo. Priimtas Inspekcijos administracijos padalinio vadovo sprendimas skundžiamas teismui.

5. Inspekcijos sudarytai ginčų nagrinėjimo neteismine tvarka komisijai arba teismui (pasirinktinai) gali būti skundžiami šie Inspekcijos administracijos padalinių (jų darbuotojų) administraciniai sprendimai, išskyrus šio straipsnio 4 dalyje ir kituose teisės aktuose įtvirtintas išimtis:

1) statybos valstybinės priežiūros srityje priimti administraciniai sprendimai dėl naujų ypatingųjų statinių statybos ar ypatingųjų statinių rekonstravimo, taip pat statybos valstybinės priežiūros srityje priimti administraciniai sprendimai, susiję su įvykusia arba gresiančia statinio avarija;

2) kai skunde pateikiami įrodymai, kad priimant skundžiamą sprendimą galimai buvo padaryta nusikalstama veika;

3) kai skunde pateikiami įrodymai, kad priimant skundžiamą sprendimą pažeistas viešasis interesas.

6. Inspekcijos ginčų nagrinėjimo neteismine tvarka komisija sudaroma Inspekcijos viršininko įsakymu iš trijų Inspekcijos darbuotojų ir veikia tol, kol yra panaikinama Inspekcijos viršininko sprendimu. Sudaromų Komisijų skaičius yra neribojamas. Komisija sprendimus priima Inspekcijos vardu.

7. Inspekcijos ginčų nagrinėjimo neteismine tvarka komisija priima galutinį sprendimą dėl skundo išnagrinėjmo bendru sutarimu. Kai bendro sutarimo nėra, sprendimas laikomas priimtu, jeigu jam pritarė bent du komisijos nariai. Dalyvavęs posėdyje komisijos narys, nesutinkantis su priimtu sprendimu, turi teisę raštu išdėstyti savo atskirąją nuomonę. Atskiroji nuomonė suinteresuotiems asmenims nėra siunčiama, bet saugoma Inspekcijoje.

8. Inspekcijos ginčų nagrinėjimo neteismine tvarka komisijos sprendimai teisės aktų nustatyta tvarka gali būti skundžiami teismui per 1 mėnesį nuo sprendimo įteikimo arba sužinojimo apie jį dienos.

9. Inspekcijos ginčų nagrinėjimo neteismine tvarka komisijų darbo organizavimo ir skundų nagrinėjimo tvarką nustato Inspekcijos viršininkas.“

 

8 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

2. Aplinkos ministras, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininkas iki 2020 m. sausio 1 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia:

Seimo narys                                                                  Kęstutis Mažeika