Projektas

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ LEISTI VEIKTI BANDOMOJOJE ENERGETIKOS INOVACIJŲ APLINKOJE PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO BEI VEIKLOS BANDOMOJOJE ENERGETIKOS INOVACIJŲ APLINKOJE VYKDYMO TVARKOS APRAŠO patvirtinimo

 

 

2020 m.   Nr. O3E-

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 32 punktu bei atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) 2020 m.  d. pažymą Nr. O5E-  „Dėl Asmenų prašymų leisti veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje pateikimo ir nagrinėjimo bei veiklos bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Taryba n u t a r i a:

Patvirtinti Asmenų prašymų leisti veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje pateikimo ir nagrinėjimo bei veiklos bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje vykdymo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                      

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m.    d. nutarimu Nr. O3E-

 

 

ASMENŲ PRAŠYMŲ LEISTI VEIKTI BANDOMOJOJE ENERGETIKOS INOVACIJŲ APLINKOJE PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO BEI VEIKLOS BANDOMOJOJE ENERGETIKOS INOVACIJŲ APLINKOJE VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Asmenų prašymų leisti veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje pateikimo ir nagrinėjimo bei veiklos bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) skirtas nustatyti asmenų prašymų leisti veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje pateikimo ir nagrinėjimo bei veiklos bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje vykdymo tvarką.

2.  Aprašo nuostatos taikomos tiek reguliuojamąją energetikos veiklą vykdantiems asmenims, tiek nereguliuojamąją energetikos veiklą vykdantiems asmenims, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme.

3.  Asmenys Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) nustatyta tvarka laikinai turi teisę veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje. Bandomoji energetikos inovacijų aplinka skirta palengvinti energetikos inovacijų diegimą Lietuvos energetikos sektoriuje, ypač, kai inovatyvių energetikos veiklų reguliavimas nepakankamas arba neaiškus. Taip pat ji skirta tam, kad Taryba galėtų iš anksto įvertinti galimą energetikos inovacijų įtaką vartotojams ir energetikos sistemai, identifikuoti atsirandančias rizikas, nustatyti su energetikos inovacijų taikymu susijusius galimus energetikos rinkos reguliavimo trūkumus ir (ar) pagal savo kompetenciją siekti tokius reguliavimo trūkumus ir galimą neigiamą energetikos inovacijų įtaką panaikinti ar sumažinti.

4.  Asmenys, vadovaudamiesi energetikos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytais reikalavimais, turi teisę pradėti veiklą, susijusią su energetikos inovacijų diegimu, arba jau vykdydami tokią veiklą pradėti diegti energetikos inovacijas, nesinaudodami bandomąja energetikos inovacijų aplinka. Tokiu atveju nėra taikomos Aprašo II skyriuje numatytos bandomojoje aplinkoje taikomos priemonės.

5.    Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose energetikos įmonių veiklą.

6. Taryba, atlikdama Apraše nustatytas funkcijas, konsultuojasi ir bendradarbiauja su kitomis valstybės ir (ar) savivaldybių institucijomis, įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis bei keičiasi informacija, kuri reikalinga Tarybai konsultuojant bandomojoje energetikos aplinkoje veikiančius asmenis ir vykdant kitas su bandomąja aplinka susijusias teisės aktuose nustatytas funkcijas.

7.  Informaciją apie Tarybos priimtus sprendimus leisti veikti bandomojoje aplinkoje, veiklos bandomojoje aplinkoje pabaigą ir veiklos rezultatus Taryba skelbia viešai savo interneto tinklalapyje. Kitą informaciją, kurią Taryba gauna atlikdama Apraše nustatytas funkcijas, Taryba naudoja taip, kaip numatyta energetikos rinkos priežiūros tikslais gautos informacijos apsaugą reglamentuojančiame Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 25 straipsnyje.

 

II SKYRIUS

BANDOMOJOJE APLINKOJE TAIKOMOS PRIEMONĖS

 

8.  Bandomojoje aplinkoje taikomos šios priemonės:

8.1aktyvus asmenų konsultavimas. Taryba prašymo leisti veikti bandomojoje aplinkoje teikimo ir nagrinėjimo bei asmens veiklos bandomojoje aplinkoje metu siekia bendradarbiauti su asmeniu, savo iniciatyva ar asmens prašymu teikia konsultacijas Tarybos kompetencijos klausimais vadovaudamasi vieno langelio ir kitais Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo
3 straipsnyje įtvirtintais principais. Taryba, prašymo leisti veikti bandomojoje aplinkoje nagrinėjimo ir asmenų veiklos bandomojoje aplinkoje metu, energetikos sektorių reglamentuojančių teisės aktų nuostatas siekia aiškinti ir taikyti atsižvelgdama į konkrečios veiklos taikant energetikos inovacijas esmę, mastą, sudėtingumą, keliamas rizikas. Aiškinant ir taikant energetikos rinką reglamentuojančių teisės aktų nuostatas laikomasi principo, kad naudą visuomenei teikianti, laikina ir ribotos apimties veikla bandomojoje aplinkoje, ypač, jeigu taikomos papildomos vartotojų ir visuomenės interesus apsaugančios priemonės, pateisina lankstesnį, labiau energetikos inovacijų plėtros poreikius atitinkantį teisės aktų nuostatų aiškinimą;

8.2energetikos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų išimčių taikymas. Asmenims bandant energetikos inovaciją, konkrečios inovacijos atžvilgiu gali būti taikomos šios išimtys:

8.2.1. suteikiama galimybė vykdyti veiklą bandomojoje aplinkoje neturint privalomų licencijų, leidimų ar (ir) atestatų, reikalingų reguliuojamajai veiklai vykdyti;

8.2.2. suteikiama galimybė keisti ir taikyti teisės aktuose nustatytus techninius parametrus į kitus rodiklius, turinčius vienodą poveikį energetikos sistemos veikimui, taip pat mažinti reikalavimus ar (ir) taikyti išimtis, nepažeidžiant energijos tiekimo saugumo, patikimumo ir kokybės reikalavimų (pvz., leistinąją gaminti galią į leistinąją patiekti į tinklą galią ir pan.);

8.2.3. suteikiama galimybė taikyti Tarybos priimtas teisės aktų nuostatas ne pilna apimtimi, Tarybos teisės aktuose nustatyta tvarka;

8.2.4. kitos su Taryba pagal kompetenciją suderintos išimtys;

8.3sankcijų ir papildomų poveikio priemonių netaikymas, jeigu tai nėra būtina. Asmens veiklos bandomojoje aplinkoje metu Taryba poveikio ir papildomos priežiūros priemones taiko tik tada, kai priežiūros tikslų negalima pasiekti kitu būdu, kai poveikio ar papildomos priežiūros priemonės yra būtinos ir neišvengiamos, siekiant užkirsti kelią reikšmingos žalos vartotojams ar visuomenei atsiradimui. Poveikio priemonės taikomos Sankcijų skyrimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2014 m. vasario 10 d. nutarimu Nr. O3-44 „Dėl Sankcijų skyrimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka, o patikrinimai atliekami Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos aprašo, patvirtinto Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2014 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. O3-140 „Dėl Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

8.4. Taryba, asmenims, kurių teikiamų paslaugų kainos yra valstybės reguliuojamos, vadovaudamasi Tarybos teisės aktų nuostatomis, gali taikyti energetikos inovacijų skatinimo mechanizmus, įskaitant energetikos inovacijų investicijų derinimą ir (ar) energetikos inovacijų diegimo sąnaudų įvertinimą nustatant reguliuojamų paslaugų kainas ar kainų ir (ar) pajamų  viršutines ribas.

 

 

III SKYRIUS

ENERGETIKOS INOVACIJOS TINKAMUMO KRITERIJAI

 

9Teisę veikti bandomojoje aplinkoje turi asmenys, kurių siekiama išbandyti energetikos inovacija atitinka visus šiuos kriterijus:

9.1Nauda: energetikos inovacija, jeigu būtų įgyvendinta, leistų vartotojams ir (ar) energetikos įmonėms teikti naudingesnes ir (ar) patogesnes paslaugas;

9.2Reikalingumas: energetikos inovacijos bandymas realioje aplinkoje objektyviai yra reikalingas ir gali prisidėti prie to, kad energetikos inovacija būtų įgyvendinta;

9.3Pritaikomumas: energetikos inovacija turėtų pritaikymo ir diegimo galimybes Lietuvos Respublikoje. Energetikos inovacijos pobūdis turi apimti technologijas ar paslaugas, produktus, verslo sprendimus, tokių produktų ir paslaugų teikimo būdus, veiklos modelius, kurie susiję su Tarybos reguliuojamais energetikos sektoriais, turėti aiškiai apibrėžtą pritaikymo sritį;

9.4Naujumas: siekiama išbandyti naują energetikos inovaciją, kuri dar nėra laikoma įprastine verslo praktika ir nėra įprastai taikoma kitų šalių rinkose bei Lietuvoje, ir nėra susijusi su Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos tvirtinamuose Energijos vartojimo efektyvumo didinimo veiksmų planuose numatytomis priemonėmis;

9.5.  Pasirengimas: asmuo yra pasirengęs energetikos inovaciją bandyti realioje aplinkoje – atliktas teorinis energetikos inovacijos pritaikomumo įvertinimas, turimi bandymui atlikti reikiami resursai, suprantamos rizikos, žinomos kitos esminės energetikos inovacijos bandymo sąlygos, kurios turės būti nurodomos Aprašo 14 punkte nurodytame energetikos inovacijų bandymo plane;

9.6. Trukmė: turi turėti aiškiai apibrėžtas projekto pabaigos ir (ar) pratęsimo sąlygas:

9.6.1.    jeigu projektas būtų nutrauktas nebaigus energetikos inovacijos bandymo laikotarpio;

9.6.2.    nepavykus per inovacijos bandomąjį laikotarpį įvykdyti energetikos inovacijos tikslų;

9.6.3.    jeigu projektas apima dideles investicijas į ilgalaikį turtą, asmuo turi apibrėžti, kaip šis turtas bus valdomas po bandomojo laikotarpio pabaigos arba nutraukus dalyvavimą bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje;

10. Taryba turi teisę taikyti ir kitus Tarybos nustatytus kriterijus siūlomai energetikos inovacijai, jei tai reikalinga siekiant užtikrinti vartotojų apsaugą bei išlaikyti energetikos sektoriaus saugumą ir patikimumą.

 

IV SKYRIUS

PRAŠYMO LEISTI VEIKTI BANDOMOJOJE APLINKOJE TEIKIMAS, NAGRINĖJIMAS IR TEISĖS VEIKTI BANDOMOJOJE ENERGETIKOS INOVACIJŲ APLINKOJE SUTEIKIMAS

 

11.     Asmuo įgyja teisę veikti bandomojoje aplinkoje tik tada, kai Taryba priima sprendimą, suteikiantį teisę veikti bandomojoje aplinkoje.

12.     Asmuo, siekdamas veikti bandomojoje aplinkoje, Tarybai pateikia prašymą leisti veikti bandomojoje aplinkoje (Aprašo priedas), kuriame, be kita ko, pateikia toliau nurodytą informaciją:

12.1. asmens identifikacinius duomenis (asmens pavadinimas/vardas, pavardė, juridinio asmens kodas ar fizinio asmens gimimo data, buveinės adresas ar gyvenamosios vietos adresas, kontaktiniai duomenys (telefonas, faksas, elektroninio pašto adresas, interneto svetainė, korespondencijos adresas);

12.2. jei su prašymu kreipiasi juridinis asmuo – glaustas juridinio asmens organizacinės struktūros, finansinės būklės ir vykdomos veiklos aprašymas. Fizinis asmuo prie prašymo gali pridėti gyvenimo aprašymą;

12.3. glaustai aprašyta siekiama bandyti energetikos inovacija;

12.4. informacija apie juridinio asmens atitikimą Aprašo 13 punkte nurodytoms sąlygoms;

12.5. informacija apie prašomų taikyti energetikos inovacijų priemonių sąrašą (Aprašo II skyrius);

12.6. informacija, kad siekiama bandyti energetikos inovacija atitinka Aprašo 9 punkte nustatytus kriterijus;

12.7. Aprašo 14 punkte nurodytas energetikos inovacijų bandymo planas (prašymo leisti veikti bandomojoje aplinkoje priedas);

12.8. kita, asmens nuomone, svarbi papildoma informacija.

13.     Juridinis asmuo, siekiantis veikti bandomojoje aplinkoje, turi atitikti šias sąlygas:

13.1.  asmeniui nėra iškelta bankroto byla arba kreditoriai nevykdo bankroto procedūrų ne teismo tvarka;

13.2.     asmeniui nėra iškelta restruktūrizavimo byla;

13.3.     nėra priimtas teismo, kreditorių ar juridinio asmens dalyvių sprendimas likviduoti juridinį asmenį.

14.     Energetikos inovacijų bandymo plane, atsižvelgiant į konkrečios veiklos taikant energetikos inovacijas esmę, mastą, sudėtingumą, keliamas rizikas, turi būti:

14.1.  detaliai aprašyta siekiama bandyti energetikos inovacija;

14.2.  veiksmai, kuriuos bus siekiama atlikti bandomojoje aplinkoje;

14.3.  jei reikalinga, pateikiama informacija apie numatomą bendradarbiavimą su kitais energetikos sektoriaus rinkos dalyviais;

14.4.  veiklos bandomojoje aplinkoje siekiami rezultatai;

14.5.  nurodyti energetikos inovacijos bandymo pradžios, tarpinių rezultatų nustatymo ir teikimo Tarybai bei pabaigos terminai. Energetikos inovacijos bandymo terminas negali būti ilgesnis kaip 12 mėnesių asmenims, kurie bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje teikia paslaugas, produktus, verslo sprendimus, tokių produktų ir paslaugų teikimo būdus, veiklos modelius, ir 3 metai asmenims, kurie bandomojoje aplinkoje bando technologijas į energetikos infrastruktūrą. Asmens motyvuotu prašymu energetikos inovacijos bandymo terminas Tarybos vieną kartą gali būti pratęstas dar iki 12 mėnesių asmeniui, kuris bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje teikia paslaugas, produktus, verslo sprendimus, tokių produktų ir paslaugų teikimo būdus, veiklos modelius, ir iki 2 metų asmeniui, kuris bandomojoje aplinkoje bando technologijas į energetikos infrastruktūrą. Energetikos inovacijos bandymo pradžios terminas pradedamas skaičiuoti nuo Tarybos nutarimo, kuriuo suteikiama teisė veikti bandomojoje aplinkoje, įsigaliojimo dienos arba nuo vėlesnės Tarybos nutarime nurodytos dienos;

14.6.  aprašytos siūlomos bandomosios aplinkos priemonės (Aprašo II skyrius), kurios bus reikalingos energetikos inovacijai bandyti ir paaiškinant jų poreikį;

14.7.  aprašyta, kokia tikslinė grupė dalyvaus inovacijos bandyme arba kokią tikslinę grupę bus siekiama pritraukti energetikos inovacijos bandymo metu, jos pritraukimo būdai, tikslinės grupės informavimas apie dalyvavimą energetikos inovacijos bandyme ir su tuo susijusios rizikos;

14.8.  nurodytos pagrindinės su energetikos inovacijos bandymu susijusios energetikos sektoriaus rinkos dalyviui, jo klientams kylančios rizikos, planuojamos priemonės nustatytai rizikai valdyti, aprašyta klientų galimų prašymų, skundų nagrinėjimo tvarka;

14.9.  aprašytos numatomos taikyti veiklos mastą atliekant energetikos inovacijų bandymą ribojančios (pvz. didžiausias galimas tikslinėje grupėje dalyvaujančių asmenų skaičius ir pan.) ir kitos vartotojų ir visuomenės interesus apsaugančios priemonės;

14.10.   aprašyti asmens planuojami energetikos inovacijų plėtros, laikantis energetikos sektorių reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, veiksmai veiklai bandomojoje aplinkoje sėkmingai pasibaigus ir veiklos nutraukimo planas, kuris būtų taikomas, jeigu veiklai bandomojoje aplinkoje pasibaigus paslaugos tikslinei grupei nebebūtų teikiamos.

15.     Jeigu Tarybai pateiktame energetikos inovacijų bandymo plane nurodytos energetikos inovacijos bandymo sąlygos neatitinka Aprašo 14 punkte nustatytų reikalavimų, jų nepakanka, kad būtų suderinti energetikos inovacijų plėtros ir vartotojų bei visuomenės interesų apsaugos tikslai, Taryba asmeniui pasiūlo per Tarybos nustatytą terminą pakeisti energetikos inovacijų bandymo planą ir (arba) plane numatyti ir taikyti papildomas vartotojų ir visuomenės interesus apsaugančias priemones.

16.     Taryba sprendimą, suteikiantį teisę veikti bandomojoje aplinkoje, priima per 4 mėnesius nuo prašymo leisti veikti bandomojoje aplinkoje ir energetikos inovacijų bandymo plano pateikimo arba, atsižvelgiant į Aprašo 15 punkto nuostatas, pakeisto plano pateikimo Tarybai dienos ir apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos informuoja asmenį. Sprendimas suteikiantis teisę veikti bandomojoje aplinkoje gali būti priimamas dviem etapais vadovaujantis Aprašo 18 punktu. Tarybos sprendime nurodoma bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje testuojama energetikos inovacija, taikomų priemonių sąrašas, taikomų energetikos veiklą reglamentuojančių teisės aktų išimčių sąrašas, asmens veikimo bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje trukmė.

17.     Taryba atsisako suteikti teisę veikti bandomojoje aplinkoje, jeigu yra viena iš šių sąlygų:

17.1.  pateikti dokumentai neatitinka Aprašo reikalavimų,  pateikta ne visa Apraše nustatyta arba papildomai Tarybai pareikalauta informacija arba ji yra neteisinga;

17.2.  Asmuo neatitinka Aprašo 13 punkte nurodytų reikalavimų;

17.3.  siekiama bandyti energetikos inovacija neatitinka Aprašo 9 punkte nustatytų kriterijų;

17.4.  asmuo energetikos inovacijų bandymo planą pateikia praleidęs Aprašo 18 punkte nustatytą terminą arba per Tarybos nustatytą terminą neatlieka energetikos inovacijų bandymo plano pakeitimų pagal Aprašo 15 punktą;

17.5.  esant kitam motyvuotam Tarybos sprendimui.

18.     Asmuo turi teisę dėl teisės veikti bandomojoje aplinkoje suteikimo į Tarybą kreiptis dviem etapais. Tokiu atveju pirmame etape pateikiamas prašymas leisti veikti bandomojoje aplinkoje (Aprašo priedas), o Taryba, vadovaudamasi Aprašo 16 punkto ir 17.1–17.3 papunkčių nuostatomis, per 3 mėnesius nuo prašymo pateikimo Tarybai dienos priima tarpinį sprendimą. Jeigu priimamas tarpinis sprendimas, kad siekiama bandyti energetikos inovacija atitinka Apraše nustatytus reikalavimus, antrame etape ne vėliau kaip per 2 mėnesius asmuo Tarybai pateikia energetikos inovacijų bandymo planą, o Taryba, vadovaudamasis Aprašo 15–17 punktų nuostatomis, per 2 mėnesius nuo energetikos inovacijų bandymo plano pateikimo Tarybai dienos priima galutinį sprendimą dėl teisės veikti bandomojoje aplinkoje suteikimo.

19.     Tarybai atsisakius suteikti teisę veikti bandomojoje aplinkoje, asmuo pakartotinai dėl tokios teisės suteikimo turi teisę kreiptis tik praėjus 6 mėnesiams nuo Tarybos sprendimo atsisakyti suteikti teisę veikti bandomojoje aplinkoje priėmimo dienos.

 

V SKYRIUS

VEIKLA BANDOMOJOJE APLINKOJE

 

20.     Veiklos bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje metu:

20.1.     taikomos Aprašo II skyriuje nurodytos priemonės;

20.2.     asmuo turi laikytis tokiai veiklai vykdyti taikomų atitinkamų energetikos sektorių reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir Tarybai pateiktame energetikos inovacijų bandymo plane nurodytų energetikos inovacijos bandymo sąlygų;

20.3.     Taryba stebi ir tikrina, kaip laikomasi tokiai veiklai vykdyti taikomų atitinkamą energetikos sektorių reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir energetikos inovacijų bandymo plane nurodytų energetikos inovacijos bandymo sąlygų. Asmuo privalo Tarybai pateikti tarpines energetikos inovacijų bandymo ataskaitas, pagal energetikos inovacijų bandymo plane numatytą grafiką, taip pat kitą Tarybos paprašytą informaciją jos nustatytais terminais. Tarpinėse ataskaitose aprašoma, kaip vykdomas energetikos inovacijų bandymo planas;

20.4.     asmuo turi teisę raštu motyvuotai kreiptis į Tarybą dėl energetikos inovacijų bandymo plane nurodyto energetikos inovacijos bandymo termino pratęsimo arba kitų energetinės inovacijos bandymo sąlygų pakeitimo. Kartu su prašymu, asmuo pateikia atnaujintą energetikos inovacijos bandymo planą. Taryba tokį prašymą išnagrinėja ir sprendimą dėl pritarimo energetikos inovacijos bandymo sąlygų pakeitimui, vadovaudamasi Aprašo 15–17 punktų nuostatomis, priima per 3 mėnesius nuo prašymo gavimo dienos.

20.5.     vykdydamas veiklą bandomojoje aplinkoje, asmuo privalo užtikrinti energetikos objektų, energetikos įrenginių techninę saugą, eksploatavimo, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, skirstymo, tiekimo patikimumą ir vartojimo efektyvumą, kaip tai numatyta energetikos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose, išskyrus išimtis, kurios nurodomos Tarybos sprendime, suteikiančiame teisę veikti bandomojoje aplinkoje.

21.     Jeigu veiklos bandomojoje aplinkoje metu nesilaikoma tokiai veiklai vykdyti taikomų atitinkamą energetikos sektorių reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ar pagal Aprašo 14 punktą parengtame energetikos inovacijų bandymo plane numatytų energetinės inovacijos bandymo sąlygų, nurodytų Aprašo 14.5, 14.6, 14.8 ir 14.9 papunkčiuose, arba kyla grėsmė visuomenės ar asmens klientų interesams, Taryba asmeniui nurodo Tarybos nustatytais terminais pašalinti nustatytus pažeidimus ar trūkumus. Asmeniui per Tarybos nustatytą terminą nepašalinus pažeidimų ar trūkumų, Taryba panaikina asmens teisę veikti bandomojoje aplinkoje. Asmeniui turint teisę veikti bandomojoje aplinkoje su keliais inovacijų projektais, Taryba panaikina asmens teisę veikti bandomojoje aplinkoje su tuo inovacijų projektu, kurio pažeidimai ar trūkumai nebuvo pašalinti. Tarybos sprendimas panaikinantis teisę veikti bandomojoje aplinkoje turi būti motyvuotas ir jis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos pateikiamas asmeniui.

22.     Tarybai panaikinus asmens teisę veikti bandomojoje aplinkoje, nuo Tarybos sprendimo priėmimo dienos asmeniui nebetaikomos Aprašo 8 punkte nurodytos priemonės. Jei energetikos inovacijų įgyvendinimo sąnaudos buvo įvertintos nustatant reguliuojamų paslaugų kainas ar kainų ir (ar) pajamų viršutines ribas, šias sąnaudas Taryba eliminuoja koreguodama reguliuojamų paslaugų kainas ar kainų ir (ar) pajamų viršutines ribas, vadovaudamasi kainodarą reglamentuojančių Tarybos teisės aktų nuostatomis.

 

 

VI SKYRUS

VEIKLOS BANDOMOJOJE APLINKOJE PABAIGA

 

23.     Teisė veikti bandomojoje aplinkoje pasibaigia:

23.1.  pačiam asmeniui priėmus sprendimą prieš terminą nutraukti energetikos inovacijos bandymą. Asmuo apie tokį sprendimą per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos turi raštu pranešti Tarybai ir kitiems asmenims, susijusiems su energetikos inovacijos veikimu bandomojoje aplinkoje;

23.2.  Tarybai priėmus sprendimą panaikinti teisę veikti bandomojoje aplinkoje, kaip numatyta Aprašo 22 punkte;

23.3.  pasibaigus energetikos inovacijos bandymo terminui.

24.     Teisei veikti bandomojoje aplinkoje pasibaigus:

24.1nebetaikomos Aprašo II skyriuje nustatytos priemonės ir asmuo turi teisę tęsti bandomojoje aplinkoje vykdytą veiklą tik laikydamasis visų energetikos sektorių reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

24.2asmuo per 1 mėnesį nuo veiklos bandomojoje aplinkoje pasibaigimo dienos turi pateikti Tarybai galutinę energetikos inovacijų bandymo ataskaitą, kurioje aprašoma, kaip buvo įvykdytas energetikos inovacijų bandymo planas, išsamūs energetikos inovacijos bandymo rezultatai bei nurodoma išvada – ar energetikos inovacija pasiteisino, ar nepasiteisino.

25. Energetikos inovacija laikoma pasiteisinusia, jei:

25.1. ji pasiekė energetikos inovacijos bandymo plane nurodytus siekiamus rezultatus;

25.2. veikimas bandomojoje aplinkoje patvirtina, jog energetikos inovacija atitinka Aprašo 9.1–9.3 papunkčiuose nurodytus kriterijus;

25.3. nekelia grėsmės visuomenės interesams ir (ar) energetikos sistemai.

26.     Taryba per 2 mėnesius nuo energetikos inovacijų bandymo ataskaitos pateikimo dienos, įvertina pateiktą ataskaitą ir priima vieną iš šių sprendimų:

26.1.  inovacijos diegimas bandomojoje aplinkoje pasiteisino;

26.2.  inovacijos diegimas bandomojoje aplinkoje nepasiteisino.

27.     Tarybai nustačius, kad inovacijos diegimas bandomojoje aplinkoje pasiteisino, Taryba pagal kompetenciją imasi vieno ar kelių Aprašo 27.1–27.4 papunkčiuose nurodytų veiksmų energetikos veiklos reguliavimo trūkumų, jei tokių būtų nustatyta, turinčių įtakos inovacijos diegimui, panaikinimui:

27.1. parengia Tarybos patvirtintų teisės aktų pakeitimus;

27.2. kreipiasi į už teisės aktų pakeitimą atsakingas institucijas su pasiūlymu keisti teisės aktus;

27.3. teikia rekomendacijas dėl inovacijos diegimo poreikio energetikos sektoriuje;

27.4. atlieka kitus veiksmus.

28. Tarybai nustačius, kad inovacijos diegimas bandomojoje aplinkoje nepasiteisino,  asmeniui nėra taikomos poveikio priemonės. Inovacijos diegimui nepasiteisinus bandomojoje aplinkoje, energetikos inovacijų įgyvendinimo sąnaudos, kurios buvo įvertintos nustatant reguliuojamų paslaugų kainas ar kainų ir (ar) pajamų viršutines ribas, įvertinamos vadovaujantis Tarybos patvirtintų teisės aktų, reglamentuojančių kainodaros taisykles, nuostatomis.

29. Asmenys turi siekti, kad pasiteisinusi inovacija būtų naudojama ir pritaikoma rinkoje arba leisti šią inovaciją diegti ar naudoti kitiems rinkos dalyviams.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30.     Taryba periodiškai, bet ne rečiau kaip kartą per dvejus metus peržiūri Aprašo nuostatas ir prireikus jas atnaujina. Atnaujinant Aprašą atsižvelgiama į Tarybos ir kitų energetikos srities institucijų patirtį, į energetikos rinkos ir technologijų pokyčius.

31. Informacija apie šio Aprašo nustatyta tvarka surinktus duomenis duomenų subjektams teikiama vadovaujantis Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje aprašu, patvirtintu 2018 m. birželio 12 d. Komisijos pirmininko įsakymu Nr. O1E-106 „Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje aprašo patvirtinimo“.

32.     Tarybos veiksmai ar neveikimas, įgyvendinant šią Aprašą, gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

_______________________

 

 

Asmenų prašymų leisti veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje pateikimo ir nagrinėjimo bei veiklos bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje vykdymo tvarkos aprašo priedas

 

(Prašymo formos pavyzdys)

 

PRAŠYMAS LEISTI VEIKTI BANDOMOJOJE APLINKOJE

 

I dalis. Juridinio asmens duomenys

 

A. Identifikaciniai duomenys[1]

 

1. Asmens pavadinimas/vardas ir pavardė: _______________________________________________

2.  Juridinio asmens kodas/fizinio asmens gimimo data:______________________________________________

3. Asmens buveinės adresas/gyvenamosios vietos adresas:_________________________________

4. Telefonas:_____________________________________________________________________

5. Faksas:_______________________________________________________________________

6. Elektroninio pašto adresas:________________________________________________________

7. Interneto svetainė:______________________________________________________________

8. Korespondencijos adresas: _______________________________________________

 

B. Vykdoma veikla

Glaustas juridinio asmens organizacinės struktūros, finansinės būklės ir vykdomos veiklos aprašymas; fizinis asmuo gali pateikti gyvenimo aprašymą.

 

 

C. Atitiktis Aprašo 13 punkto reikalavimams

Juridinis asmuo, pasirašydamas prašymą, patvirtina, kad jis atitinka Aprašo 13 punkto reikalavimus, t. y. juridiniam asmeniui nėra pradėta bankroto, restruktūrizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra, bei pateikti duomenys yra teisingi.

 

II dalis. Energetikos inovacijos duomenys

 

E. Glaustas siekiamos bandyti energetikos inovacijos aprašymas

 

 

 

F. Energetikos inovacijos atitiktis veiklos bandomojoje aplinkoje kriterijams

 

Kriterijus

Patvirtinanti informacija

Nauda

(Aprašo 9.1 papunktis)

 

Reikalingumas

(Aprašo 9.2 papunktis)

 

Pritaikomumas

(Aprašo 9.3 papunktis)

 

Naujumas

(Aprašo 9.4 papunktis)

 

Pasirengimas

(Aprašo 9.5 papunktis)

 

Trukmė

(Aprašo 9.6 papunktis)

 

Galimi kiti asmens siūlomi kriterijai

 

 

 

 

G. Prašomos taikyti bandomosios aplinkos priemonės bei jų detalizavimas

 

Pvz., detaliai nurodant, kokių išimčių asmuo prašo.

 

Pasirašydamas, patvirtinu, kad turiu resursus energetikos inovacijai išbandyti energetikos inovacijų bandomojoje aplinkoje, suprantu su veikla energetikos inovacijų bandomojoje aplinkoje prisiimamą riziką ir patvirtinu, kad pateikti duomenys yra teisingi.

 

 

(pildymo data)

 

(vardas ir pavardė, parašas)

 

 

___________________________________[1] Pateikite juridinio asmens registraciją patvirtinančio dokumento kopiją, jeigu juridinis asmuo įsteigtas ne Lietuvos Respublikoje.