Projektas

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMO NR. T-30 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m.      d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. T-30 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“:

1. Pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8. Frakciją gali sudaryti ne mažiau kaip 3 Tarybos nariai. Tarybos narys gali būti tik vienos frakcijos nariu ir tuo pačiu metu negali būti Tarybos grupės nariu.“

2. Pakeisti 111 punktą ir jį išdėstyti taip:

111. Sudarant komitetus, laikomasi proporcinio daugumos ir mažumos atstovavimo principo. Tarybos narių delegavimas į Regiono plėtros tarybos kolegiją, įstatymų nustatytas komisijas ir pan. taip pat vyksta laikantis proporcinio daugumos ir mažumos atstovavimo principo. Jei Taryboje daugumos nėra, į Tarybos sprendimo projektą dėl Tarybos narių delegavimo į Regiono plėtros tarybos kolegiją įrašomi mero siūlomi Tarybos nariai, o į Tarybos sprendimo projektą dėl komitetų sudarymo įrašomi Tarybos sekretoriaus siūlomi Tarybos nariai, atsižvelgiant į frakcijos, Tarybos narių grupės, į jokią frakciją ar grupę nesusivienijusių Tarybos narių siūlymus bei laikantis visų Tarybos narių įtraukimo į komitetų veiklą, principo.“

3. Pakeisti 143 punktą ir jį išdėstyti taip:

143. Jei į komisijas ar kitus Tarybos darinius įtraukiami Tarybos nariai, jie įtraukiami laikantis proporcinio daugumos ir mažumos atstovavimo principo. Jei Taryboje daugumos nėra, Tarybos narių kandidatūras pateikia Tarybos sekretorius, atsižvelgdamas į frakcijos, Tarybos narių grupės, į jokią frakciją ar grupę nesusivienijusių Tarybos narių siūlymus bei frakcijos, Tarybos narių grupės, į jokią frakciją ar grupę nesusivienijusių Tarybos narių dalyvavimą jau Tarybos sudarytuose dariniuose, laikantis kuo platesnio Tarybos narių įtraukimo į Tarybos sudaromų darinių veiklą, principo. Nepateikus siūlymo dėl savo deleguojamo nario kandidatūros, laikoma, kad frakcija, Tarybos narių grupė ar į jokią frakciją ar grupę nesusivieniję Tarybos nariai atsisakė teisės deleguoti savo atstovą (-us). Komisijų sudėtis viešinama Savivaldybės interneto svetainėje jų galiojimo laikotarpiu. Šis punktas netaikomas sudarant Etikos ir Antikorupcijos komisijas.“

4. Pakeisti 152.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

152.2. laikas, ne daugiau kaip 50 val. per mėnesį, sugaištas ruošiantis Tarybos, komitetų, komisijų ir darbo grupių posėdžiams, priimant gyventojus ir sprendžiant jų keliamus klausimus. Jį Tarybos narys deklaruoja asmeniškai ne vėliau kaip paskutinę einamojo mėnesio dieną.

5. Pakeisti 153 punktą ir jį išdėstyti taip:

153. Už šį faktiškai sugaištą laiką mokamas 1 VMDU dydžio atlyginimas proporcingai dirbtam laikui. Tarybos opozicijos lyderiui ir nuolatinių Tarybos komitetų ir komisijų pirmininkams bei jų pavaduotojams mokamas didesnis, Vietos savivaldos įstatyme nustatyto dydžio užmokestis. Tarybos nario asmeniškai deklaruojamo laiko formą tvirtina direktorius. Informacija apie Tarybos narių gautą atlyginimą yra vieša ir skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 20 dienos.

6. Pakeisti 158.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

158.3. telefono ryšio paslaugų, įrangos įsigijimo ir jos draudimo išlaidoms apmokėti;“.

7. Pakeisti 158.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

158.5. Tarybos nario veiklai naudojamos transporto priemonės kurui, transporto priemonės stovėjimo išlaidoms, taksi paslaugoms apmokėti, viešojo transporto bilietams įsigyti;“.

8. Pakeisti 160 punktą ir jį išdėstyti taip:

160. Tarybos nario išlaidų ataskaitos antikorupcinį vertinimą atlieka Antikorupcijos komisijos pirmininkas. Kilus abejonėms dėl Tarybos nario išlaidų pagrįstumo, Antikorupcijos komisijos pirmininkas perduoda medžiagą nagrinėti Antikorupcijos komisijai. Antikorupcijos komisijai nustačius, kad Tarybos narys išmokas panaudojo ne pagal Reglamente nurodytą paskirtį, Tarybos narys, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, šią sumą turi sumokėti iš asmeninių lėšų. Jeigu per du mėnesius, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, Tarybos narys ne pagal nurodytą paskirtį panaudotos išmokos dalies nesumoka, Apskaitos skyrius ne ginčo tvarka išskaičiuoja jas iš visų Tarybos nariui mokėtinų artimiausio mėnesio išmokų.“

9. Pakeisti 180 punktą ir jį išdėstyti taip:

180. Sekretoriato veiklos nuostatus tvirtina Taryba mero teikimu.“

 

Savivaldybės meras