LIETUVOS RESPUBLIKOS

ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS

ĮSTATYMO NR. XI-1375  201 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2020 m.                                d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 201 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 201 straipsnio 2 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

4) gaminančio vartotojo per kaupimo laikotarpį suvartotos elektros energijos kiekį viršijantis į elektros tinklus patiektas elektros energijos kiekis į kitą kaupimo laikotarpį nėra perkeliamas, už šį kiekį energijos tiekėjas gaminančiam vartotojui kompensuoja taikant kaupimo laikotarpiu galiojusią vidutinę elektros energijos rinkos kainą Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nustatyta tvarka.“ 

 

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia Seimo nariai: 

 

Rimantas Sinkevičius

Antanas Baura