Projektas

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL Kauno miesto savivaldybės tarybos siūlymo keisti Kauno miesto savivaldybės teritorijos ribaS

 

2019 m. spalio 10 d. Nr. TS-

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 34 punktu, išnagrinėjusi Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 10 d. sprendimą Nr. T-394 „Dėl siūlymo keisti Kauno miesto savivaldybės teritorijos ribas“, Kauno rajono savivaldybės administracijos pateiktą informaciją dėl galimų neigiamų pasekmių, jeigu būtų įgyvendintas Kauno miesto savivaldybės tarybos siūlymas, atsižvelgdama į Kauno rajono trišalės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. kreipimąsi, Kauno rajono vietos veiklos grupės 2019 m. rugsėjo 25 d. raštą „Dėl nepritarimo siūlymui keisti Kauno miesto ir rajono savivaldybių teritorijų ribas“, 2018 m. Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkų atlikto tyrimo „Kauno rajono gyventojų pasitenkinimo Kauno rajono savivaldybės teritorijoje teikiamomis viešosiomis paslaugomis“ rezultatus, Kauno rajono savivaldybės gyventojų, nepritariančių savivaldybės teritorijos ribų keitimui, nuomonę, atkreipdama dėmesį į Lietuvos regioninės politikos baltojoje knygoje išdėstytą nuostatą, kad viešųjų paslaugų kokybės ir efektyvumo galima pasiekti ne keičiant savivaldybių teritorijų ribas, bet susitariant savivaldybėms kaip lygiaverčiams partneriams, o sprendimai dėl administracinių ribų keitimo galėtų būti priimami atlikus išsamią savivaldybių ekonominių ir socialinių rodiklių analizę ir tik paskui, jeigu paaiškėtų, kad savivaldybių bendradarbiavimo mechanizmai nėra gana veiksmingi, Kauno rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Nepritarti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 10 d. sprendimo Nr. T-394 „Dėl siūlymo keisti Kauno miesto savivaldybės teritorijos ribas“ 1 punkte pateiktam siūlymui Lietuvos Respublikos Vyriausybei pakeisti Kauno miesto savivaldybės teritorijos ribas, prijungiant prie esamos savivaldybės teritorijos sprendime nurodytas Kauno rajono savivaldybės gyvenamųjų vietų teritorijas, nes:

1.1. Kauno miesto savivaldybės tarybos siūlymas neatitinka darnios regioninės politikos principų, tikslų ir gairių, neparemtas objektyvia ir patikima statistika, nepagrįstas ekonominiais skaičiavimais;

1.2. Kauno miesto savivaldybės institucijos nepateikė realaus siūlomo administracinių ribų pakeitimo poveikio abiejų savivaldybių gyventojų gyvenimo kokybei ir paslaugų prieinamumui;

1.3. sutriktų daugumos Kauno rajono savivaldybės švietimo, sveikatos, socialines, kultūros, sporto ir kitas paslaugas teikiančių įstaigų veikla;

1.4. likusi Kauno rajono savivaldybės dalis dėl mažo surenkamų pajamų kiekio netektų galimybės formuoti subalansuotą biudžetą;

1.5. būtų išardytas mokyklų tinklas, kultūros, sporto, viešosios bibliotekos organizacinė struktūra, dalyje teritorijos būtų neprieinamos ikimokyklinio ugdymo paslaugos, sumažėtų galimybė įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus, susijusius su įvairių projektų finansavimu ir jų tęstinumu;

1.6. likusi rajono savivaldybės teritorijos dalis patirtų didesnę socialinę atskirtį, nes joje yra žymiai daugiau socialines pašalpas ir socialines paslaugas šeimai gaunančių asmenų, nei siūlomoje prijungti dalyje;

1.7. pasikeistų įvairių finansavimo sutarčių pareiškėjas / vykdytojas, būtų pažeistos vykdomų Europos Sąjungos projektų finansavimo sąlygos, dėl ko gali būti nutrauktas Europos Sąjungos finansavimas ir reikėtų grąžinti gautas Europos Sąjungos lėšas;

1.8. kelių priežiūros finansavimas po dalies Kauno rajono savivaldybės teritorijų atskyrimo būtų sumažintas daugiau nei perpus. Šiuo metu Savivaldybėje yra apie 30 proc. asfaltuotų kelių ir gatvių, o neprijungiamoje teritorijoje liktų mažiau kaip 22 proc. Sutriktų susisiekimas su likusiomis Kauno rajono savivaldybės seniūnijomis;

1.9. kiltų sunkumų įgyvendinti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos lėšomis finansuojamus projektus ir sumažėtų galimybė dalyvauti 2021–2027 m. laikotarpio kaimo plėtros programos priemonėse;

1.10. planuojamoje prijungti teritorijoje yra beveik 1000 ūkininkų ūkių (arba 40 proc. nuo bendro pasėlius deklaruojančiųjų skaičiaus), žemdirbiams kiltų keblumų įgyvendinti pradėtus projektus, finansuojamus pasinaudojus ES parama;

1.11. prijungiamų teritorijų gyventojams sumažėtų šiuo metu Savivaldybės seniūnijose gaunamų paslaugų kiekis ir jų prieinamumas.

2. Siūlyti Kauno miesto savivaldybei kartu su kitomis savivaldybėmis vadovaujantis gerąja patirtimi sukurti ir įgyvendinti regioninį transporto organizavimo tinklą, sudarantį galimybes kokybiškam ir šiuolaikiškam susisiekimui tarp Kauno apskrities savivaldybių, nepaisant jų administracinių ribų.

3. Siūlyti Kauno regiono plėtros tarybai inicijuoti diskusijas dėl bendro paslaugų teikimo regione, viešųjų paslaugų finansavimo ir atsiskaitymo už kitos savivaldybės gyventojams teikiamas paslaugas tvarkos nustatymo.

 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virginija Guogienė, mob. tel. (8 614) 05 196, el. p. virginija.guogiene@krs.lt

Nijolė Linkuvienė, mob. tel. (8 616) 00 467, el. p. nijole.linkuviene@krs.lt

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

TEISĖS SKYRIUS

 

SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO

DĖL Kauno miesto savivaldybės tarybos siūlymo keisti Kauno miesto savivaldybės teritorijos ribaS“ PROJEKTO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019 m. spalio 2 d.

Kaunas

 

1.   Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys, tikslai.

Sprendimo projekto rengimą paskatino gautas Kauno miesto savivaldybės mero prašymas Kauno rajono savivaldybės tarybai ir merui pareikšti nuomonę dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 10 d. sprendimo Nr. T-394 „Dėl siūlymo keisti Kauno miesto savivaldybės teritorijos ribas“ 1 punkte pateikto siūlymo Lietuvos Respublikos Vyriausybei pakeisti Kauno miesto savivaldybės teritorijos ribas, prijungiant prie esamos savivaldybės teritorijos sprendime nurodytas Kauno rajono savivaldybės gyvenamųjų vietų teritorijas.

Šio sprendimo tikslas – pareikšti argumentais pagrįstą nuomonę dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos siūlymo keisti Kauno miesto savivaldybės teritorijos ribas.

2. Teisinis reglamentavimas (kaip šiuo metu reglamentuojami sprendimo projekte aptariami klausimai).

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 34 punktas, kuriame nustatyta, kad sprendimų dėl siūlymų keisti savivaldybės teritorijos ribas priėmimas priskirtas išimtinei savivaldybės tarybos kompetencijai. 

3. Galimi sprendimo priėmimo padariniai (teigiami ir (ar) neigiami).

Pritarus sprendimo projektui, būtų atkreiptas Kauno miesto savivaldybės tarybos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir visuomenės dėmesys į nepritarimo minėtai iniciatyvai argumentus bei atsižvelgta į gyventojų, nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų, Savivaldybės įstaigų, visuomeninių tarybų pareikštą nepritarimą Kauno miesto savivaldybės tarybos siūlymui keisti Savivaldybės teritorijos ribas.

Neigiamų padarinių nenumatoma.

4. Keičiamo ar pripažįstamo netekusio galios Savivaldybės tarybos sprendimo pakeitimų sąrašas.

Nėra.

5. Lėšos sprendimui įgyvendinti, jų šaltiniai.

Nereikalingos.

6. Būtinumas skelbti sprendimą teisės aktų ir kituose registruose. Viešinimas.

Kauno rajono savivaldybės ir seniūnijų interneto svetainėse, seniūnijų skelbimų lentose.

7. Antikorupcinis vertinimas.

Vertinti nereikia.

8. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.

Vertinti nereikia.

9. Kiti, sprendimo iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.

Rengiant sprendimo projektą, atsižvelgta į Savivaldybės administracijos padalinių pateiktą informaciją, Kauno rajono vietos veiklos grupės 2019 m. rugsėjo 25 d. raštą                        Nr. SD-252 „Dėl nepritarimo siūlymui keisti Kauno miesto ir rajono savivaldybių teritorijų ribas“, Kauno rajono savivaldybės trišalės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. kreipimąsi į valstybės vadovus Nr. TS52 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019-09-10 sprendimo Nr. T-394 „Dėl siūlymo keisti Kauno miesto savivaldybės teritorijos ribas“, bendruomeninių organizacijų, gyventojų pareiškimus bei siūlymus.

10. Sprendimo projekto rengėjai. Asmuo, atsakingas už sprendimo įgyvendinimą.

Sprendimo projekto rengėja – Kauno rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vedėjo pavaduotoja Virginija Guogienė, vykdanti Skyriaus vedėjo funkcijas, ir Nijolė Linkuvienė, Kauno rajono savivaldybės tarybos sekretorė. Už sprendimo įvykdymą atsakingas Kauno rajono savivaldybės administracijos Teisės skyrius.

 

 

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotoja,

vykdanti Skyriaus vedėjo funkcijas                                                                 Virginija Guogienė