Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMO IR VERTINIMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

 

2023 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Patvirtinti Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodiką (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

 

 

Ministras Pirmininkas

 

 

Vidaus reikalų ministras